Меню
Разработки
Разработки  /  Родной язык и литература  /  Презентации  /  6 класс  /  Бурятский язык 6 класс Урок №2 по теме "Минии түрэлхид" (Мои родственники)

Бурятский язык 6 класс Урок №2 по теме "Минии түрэлхид" (Мои родственники)

Данный урок №2 посвящен теме "Минии түрэлхид" (Мои родственники)
19.10.2020

Содержимое разработки

Буряад хэлэнэй хэшээл 6 –дахи класс

Буряад хэлэнэй хэшээл 6 –дахи класс

Үбгэн абын Хүгшэн эжын Дүү хүбүүнэй Дүү басаганай Нүхэдэй Ашын Ахын Хүнэй

Үбгэн абын

Хүгшэн эжын

Дүү хүбүүнэй

Дүү басаганай

Нүхэдэй

Ашын

Ахын

Хүнэй

Темэ: Минии түрэлхид (Мои родственники.)

Темэ: Минии түрэлхид (Мои родственники.)

тётя по отцу внук по дочери дядя по отцу внук по сыну зять невеста дядя по матери

тётя по отцу

внук по дочери

дядя по отцу

внук по сыну

зять

невеста

дядя по матери

    Υбгэн аба – дедушка/дед по отцу  Нагаса аба-дедушка/дед по матери

Υбгэн аба – дедушка/дед по отцу

Нагаса аба-дедушка/дед по матери

Х үгшэн эжы - бабушка по отцу (Нагаса эжы - бабушка по матери)

Х үгшэн эжы - бабушка по отцу

(Нагаса эжы - бабушка по матери)

Эгэшэ сестра Дүү хүбүүн Младший брат

Эгэшэ

сестра

Дүү хүбүүн

Младший брат

Үхибүүд басаган дочь  х үбүүн сын

Үхибүүд

басаган

дочь

х үбүүн

сын

Үгэнүүдые ологты. а м х а и п ү о м л б д ж л э г б д й т г ф и э б э с ь л т р п ш а ш н у э ф а а н а а з у ц к г р б н а ё к э е г а э п а ш й с ы ъ ь а а б я х в ю ж ю ч с б

Үгэнүүдые ологты.

а

м

х

а

и

п

ү

о

м

л

б

д

ж

л

э

г

б

д

й

т

г

ф

и

э

б

э

с

ь

л

т

р

п

ш

а

ш

н

у

э

ф

а

а

н

а

а

з

у

ц

к

г

р

б

н

а

ё

к

э

е

г

а

э

п

а

ш

й

с

ы

ъ

ь

а

а

б

я

х

в

ю

ж

ю

ч

с

б

Зүб харюу. а м х и а п ү о м л ж э б д л г б д й т г э с э ф и ь б а ш т ш л н р п э ф а н а а у а з ц у к г р б н ё э к г е а а п э а ш й с ы ъ ь а а б я х в ж ю ю ч с б

Зүб харюу.

а

м

х

и

а

п

ү

о

м

л

ж

э

б

д

л

г

б

д

й

т

г

э

с

э

ф

и

ь

б

а

ш

т

ш

л

н

р

п

э

ф

а

н

а

а

у

а

з

ц

у

к

г

р

б

н

ё

э

к

г

е

а

а

п

э

а

ш

й

с

ы

ъ

ь

а

а

б

я

х

в

ж

ю

ю

ч

с

б

Даабари (задание): номой хүбүүн бээлэйн гэр Гомбын hурагшад абын хуудаhан классай басаган абгайн сонхо гэрэй үнгэ

Даабари (задание):

номой

хүбүүн

бээлэйн

гэр

Гомбын

hурагшад

абын

хуудаhан

классай

басаган

абгайн

сонхо

гэрэй

үнгэ

Даабари: Гомбын дүү басаганиинь ... ... . Эрдэниин эгэшэнь ... ... . Даримын абгань ... ... . Аянын нагаса эжынь ... ... . Гэдэбэй дүү хүбүүниинь ... ... . 82 – наян хоёр..., 3 – гурба..., 57 – табин долоо..., 36 – гушан зургаа..., 29 – хорин юhэ..., 8 – найма..., 74 – далан юhэ...

Даабари:

Гомбын дүү басаганиинь ... ... .

Эрдэниин эгэшэнь ... ... .

Даримын абгань ... ... .

Аянын нагаса эжынь ... ... .

Гэдэбэй дүү хүбүүниинь ... ... .

82 – наян хоёр..., 3 – гурба...,

57 – табин долоо..., 36 – гушан зургаа...,

29 – хорин юhэ..., 8 – найма..., 74 – далан юhэ...

Гэрэй даабари: С.26 упр.13 выполнить в тетради и фото работы отправить по эл.почте bajarma.van@yandex.ru

Гэрэй даабари:

С.26 упр.13 выполнить в тетради и фото работы отправить по эл.почте [email protected]

 hайн даа ! Спасибо! Баяртай!

hайн даа ! Спасибо!

Баяртай!

-70%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Бурятский язык 6 класс Урок №2 по теме "Минии түрэлхид" (Мои родственники) (1.41 MB)