Меню
Разработки
Разработки  /  Родной язык и литература  /  Тесты  /  Прочее  /  Эне тили боюнча тест

Эне тили боюнча тест

11- база 1-курс, 2-курс 9-база
20.04.2020

Содержимое разработки

1.Жоон үндүүлөрдүн катарын тап.

1)к, е, и, м; 2)о, о, и, э; 3)а, о, у, ы; 4)о, у, и, э;


2.Ичке үндүүлөр катышкан сөздү тап.

1)китеп, терезе; 2)сөз, кат; 3)университет, депутат; 4)декан, калемсап;

3. Туяк деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар?

1)5 тамга, 4 тыбыш; 2)5 тамга, 5 тыбыш; 3)4 тамга, 3 тыбыш; 4)4тамга, 5 тыбыш;


4. Подьезд деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар?

1)7 тамга, 6 тыбыш; 2) 6 тамга, 7 тыбыш; 3)4 тамга, 5 тыбыш; 4)4тамга, 4тыбыш;


5. Эже деген сөздүн антонимин тап.

1)карындаш; 2)келин; 3)кыз; 4)сиңди;


6.Ачык муундагы сөздү тап?

1)ата, апа; 2)кат, саат; 3)алма, жаңгак; 4)сабиз, тоо;


7.Туюк муундагы сөздөрдү тап.

1) мугалим, студент; 2)кара, сары; 3)жатакана, үй; 4) алмурут, сызгыч;


8. Ь, ь белгилери канча тамга, канча тыбышты билдирет?

1)1тамга, 1тыбыш; 2)1тамганы билдирет, тыбышты билдирбейт; 3)1тамга, 2тыбыш;

4) тамганы билдирбейт, 1тыбышты билдирет.


9.Көп маанилүү сөздү тап.

1)жаз, кыш; 2)кулак, баш; 3)көз, барак; 4)жакшы, ак;

10.Синоним сөздөрдүн катарын тап.

1)жаман-жакшы; 2) дос-курбу; 3)таттуу – ачуу; 4)түлкү - карышкыр;


11. Историзм сөздөрдүн катарын белгиле.

1) бий, манап; 2)катчы, аким; 3)аталык, студент; 4)бала, перзент.


12. Архаизм сөздөрдүн катарын тап.

1)түлкү, бөрү; 2)көз, баш; 3) от араба, капиталчыл; 4)сыналгы, үналгы.


13.Фразеологизмдерди тап.

1) эжени көрүп, сиңди өсөт, аганы көрүп, ини өсөт; 3 )Алгалай бер, кыргыз эл;

2) кой оозунан чөп албаган, жумурткадан кыр издеген; 4)кыркмуун, ташбака;


14. Омонимдерден көп маанилүү сөздөрдүн айырмасы:

1) айырмасы жок;

2) Омоним сөздөрдө маанилеринин ортосунда жакындык, жалпылык жок, ал эми көп

маанилүү сөздөрдө маанилик жалпылык бар;

3) аталышынан гана айырмаланат;

4) туура жообу жок.

15.Тамга деп.........аталат?

1) кулакка угулган айрым үндөр; 3) сөздүн маанисин өзгөртүүчү белгилер;

2) тыбышты белгилөө үчүн алынган шарттуу белги; 4) оозеки айтылуучу сөздөр;1. Бала Манастын 1- баатырдыгы кимди жеңүүдөн көрүнөт?

1. Жолойду; 2. Кортукту; 3. Ушаңды; 4. Алоокени; 5. Коңурбайды.


2. Токтогул санат, насыят эр жигитти кандай адам болууга чакырат?

1. Жоокер болууга;

2. Ач көз, соодагер болууга;

3. Адам бетин тик карабаган жалтак болууга;

4.Эмгектен качкан эричээк болууга;

5.Эринбей иштеген эмгекчил болууга;


3. «Бир жашында билинип, кылыгы көзгө илинип,… үчкө жашы чыкканда баланын тили эң кызык» Токтогулдун кайсы ырында?

1. «Тойпоңдогон жаш балдар»;

2. «Балалык»;

3. «Кулак сал, балам кебиме»;

4. «Алымкан»;

5. Буерде жок.

4. «Дениң соодо эринбей, бекерликке берилбей» - саптарынын автору.

1. Т.Сатылганов 2. Б.Алыкулов 3. Тоголок Молдо 4. Жеңижок


5.Кыл болот мизин жалашкан, намысты бирге талашкан Манастын досу ким?

1. Алмамбет; 2. Чубак; 3. Сыргак; 4. Тазбаймат; 5. Ажыбай


6. Кулаалы тапкан куш, курама жыйнап журт кылган «Манастагы» азамат ким?

1. Манас; 2. Бакай; 3. Акбалта; 4 Ажыбай; 5. Чубак.


7. Кайсы жазуучу фантастикалык жанрдын баштоочусу.


1. К. Эсенкожоев; 2. А. Осмонов; 3. К. Жантөшев; 4. Ч. Айтматов; 5. Т. Сыдыкбеков.


8.Ч.Айтматовдун « Атадан калган туяк» повестиндеги баланын ысымы.

1.Акылбек 2.Орган 3.Авалбек 4.Нургазы


9. А.Токомбаевдин алгачкы балдар үчүн чыгармасы.

1. «Жетим менен сыйкырчы»; 2. «Мезгил учат»; 3. «Таң алдында»; 4. «Жараланган жүрөк»


10. Ч.Айтматов 2008-жылы кайсы күнү дүйнөдөн кайткан?

1. 10-июнь; 2. 7-май; 3. 12-декабрь; 4.10-июль.

11. Ч.Айтматовдун «Атадан калган туяк» аңгемесиндеги баланын мүнөзү, жаңы ысымы?

1. Жаны тынбаган, эселек Авалбек;

2. Момун, назик Жанболот;

3. Ашкан шок, Чектен чыккан Сейит;

4. Тартиптүү, мыкты окуган.


12. Ч.Айтматовдун «Атадан калган туяк» аңгемесиндеги Авалбектин атасынын аты ким?

1. Токтосун; 2. Субанкул; 3. Кубаткул; 4. Мамбет.


13. Ч.Айтматовдун «Биринчи мугалим» повестиндеги Алтынай кийин кандай илимий наамга жетишет?

1. Академик; 2. Илимпоз; 3. Доцент; 4. Зоотехник.

14. Ажымурат деген каарман Ч.Айтматовдун кайсы чыгармасында катышат?

1. «Эрте келген турналар»; 2. «Ак кеме»; 3. «Саманчынын жолу»; 4. «Кыямат».


15. 36 жашында эки көзү кароолонуп калган акын ким?

1. Жеңижок 2.Алымкул 3. Калык 4.Барпы 5.Токтогул
-70%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Эне тили боюнча тест (21.87 KB)