Меню
Разработки
Разработки  /  Начальные классы  /  Уроки  /  3 класс  /  3-класс Адабий окуу. Тема: "Сумолок" уламышы

3-класс Адабий окуу. Тема: "Сумолок" уламышы

Жыл мугалими.
21.11.2020

Содержимое разработки

А.Өмүрзаков атындагы №57 орто мектеби

“Жыл мугалими 2019” сынагынын катышуучусу башталгыч класс мугалими Каратаева Нургул Мухамадисаевна

Сабак өткөн классы: 3 4.03.2019-ж

Окуу предмети:адабий окуу Сабактын темасы: Сүмөлөк ( уламыш) Сабактын тиби: жаӊы сабак Сабактын формасы: топто иштөө Сабактын усулу:интерактивдүү Сабактын ыкмалары:мээ чабылуучу,ырастоо,класстер,ролдоштуруу ,үрөттүү сүйлөм, слайд,видео тасма. Колдонулуучу каражаттар жана окуу жабдыктары: сүрөт,каточка,смайлик,стикер,клей,компютер, калонка,праектор,плакат макет Предмет аралык байланыш: кыргыз тили,мекен таануу,сүрөт , адеп

Негизги компетенттүүлүктөр:

Белгиси:

Эмнелерди билет,аткарат,жеткирет?

1

Маалыматтык

(НК1)

Сүмөлөк уламышы боюнча слайдтан,видео тасмадан,китептен жаңы маалыматтарды алышат

2

Социалдык-коммуникациялык

(НК2)

Окуучулар берилген тапшырма боюнча маалымат издешет,топто иштөөдө бири-бирин угууга көнүгүшөт

3

Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү

(НК3)

Окуучулар өз алдынча адабий тилде түшүнүктөрүн, өз ойлорун тартынбай айта алышат, топтордо иштешет


Предметтик компетенттүүлүктөр:

Белгиси:

1

Тыбыш жана тамга менен иштей алуу компетенттүүлүгү

(ПК1)

2

Окуй алуу компетенттүүлүгү

(ПК2)

3

Сөз байлыгы менен иштей алуу

(ПК3)

4

Сүйлөм, текст менен иштей алуу компетенттүүлүгү

(ПК4)

5

Аң сезимдүү окуу, угуу жана адабий түшүнүктөр менен иштей алуу компетенттүүлүгү

(ПК5)
Сабактын Максаты:

Күтүлүүчү натыйжа:

1

Билим берүүчүлүк:

Сүмөлөк жана сүмөлөктүн пайда болуу уламышы боюнча түшүнүк алышат

Сүмөлөк жана сүмөлөктүн пайда болуу уламышы боюнча түшүнүшсө

2

Өнүктүрүүчүлүк:

Окуучулар сүмөлөк жөнүндө билгендерин айтышат. Уламышты ролдоштуруп аткарышат. Уламыштагы сүйлөмдөрдү сүрөттөр аркылуу толукташат.

Даярдалган сүрөттөр аркылуу сүмөлөк уламышын жаратуу.

Сүмөлөккө кошулган азыктарды таап, кластер түзүшөт.

Окуучулар сүмөлөк жөнүндө билгендерин айта алышса. Уламышты ролдоштуруп аткара алышса.

Уламыштагы сүйлөмдөрдү сүрөттөр аркылуу толуктай алышса.

Сүмөлөккө кошулган азыктарды таап, кластер түзө алышса

3

Тарбия берүүчүлүк:

Топтордо бири-бири менен ынтымактуу иштеп,алтын эрежени сактоого көнүгүшөт

Топтордо бири-бири менен ынтымактуу иштеп,алтын эрежени сактоону билишсе.Сабактын этабы:

Уб:

Мугалимдин ишмердиги:

Окуучунун ишмердиги:

Компет.

Балоо

(Калыптандыруучу балоо техникасы)

нк

пк

1

Уюштуруу:

а)Саламдашуу:

б)Шыктандыруу:

в)өтүлгөн теманы бышыктоо үй тапшырма4

Саламдашат.

Өзүнү тааныштыратт

Жагымдуу маанай тартуулайт.

Торторду тааныштырып атайт.

Алтын эреже тааныштырат.

/й тапшырмасын сурайт


Мугалим менен саламдашышат,жагымдуу маанай тартуулашат, топторго бөлүнүшөт,мугалимге көнүл бурушат./й тапшырмасына жооп беришет

1


2

3

4

5
2

Теманы,максатты, кутуулуучу натыйжаларды жарыялоо


3

Өтүлө турган теманы, максаттарды,натыйжаларды айтып өтөт

Окуучулар көёүл бурушат,суроолорго жооп беришет.

1


5


3

Тема боюнча маалымат берүү
3

Чакыруу.Менин колумда эмнени көрүп турасыңар?Бул эмне? Мындан кандай тамактар жасалат?

Жооп:Сүмөлөк.

Анда бүгүнкү өтүлө турган темабыз Сүмөлөк уламышы.

Сүмөлөк жөнүндө эмнени билесиңер?

Сүмөлөк кантип жасалат?

Сүмөлөккө эмнелер кошулат?

Жаңы тема боюнча маалымат алышат.Суроолорго жооп беришет.

1

4

Интерактивдүү көнүгүүлөр

Топто иштөө

25

Китептен Сүмөлөк уламышын окуу үчүн убакыт берет 5мин

Слайд көрсөтът

Топто тапшырма берет.5 мин

1-топ.Уламышты ролдоштуруп аткаруу.

2-топ.Уламыштагы сүйлөмдөрдү сүрөттөр аркылуу толуктоо

3-топ.Даярдалган сүрөттөр аркылуу сүмөлөк уламышын жаратуу.

4-топ. Сүмөлөккө кошулган азыктарды таап, кластер түзүү

Призинтация кылууга чакырат

Китепти окушат.Слайдты кър\п,угушат.

Тапшырмаларды топто аткарышат,топто иштөөдө бири-бирин оюн угушат,алтын эжеге таянышат.Аткарган иштерин призинтация кылышат

1

2

3
2

3

4

5


5

Эс алуу мөнөтүү

2

Сүмөлөктү кантип аралаштырабыз?

Сүмөлөккө кантип суу куябыз?

Сүмөлөктү кантип куябыз? Сүмөлөктү кантип жейбиз?

Кыймыл-аракетти аткарышат

1

3


6

Бышыктоо:

4

Видео тасма Мына биздин заманга чейин сүмөлөк салттуу тамакка айл

Видео тасмага къё\л бурушуп,кър\шът

1

2

3

4

5


8

Баалоо:

2

Упайларын эсептетет, баалайт

Упайларын эсептешет

19

Үйгө тапшырма:

1

Нооруз айтымын жаттап алуу 124-бет

Тапшырманы күндөлүгүнө жазышат

110

Кайтарым байланыш

2

Мыйтыкчаларды берет

Окуучулар мыйтыкчаларды өзу тандап чаптайт

1Текшерилди:__________

ОББ:Календарова К.И

4-март 2020-ж

-70%
Курсы повышения квалификации

Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
3-класс Адабий окуу. Тема: "Сумолок" уламышы (21.33 KB)