Меню
Разработки
Разработки  /  Всем учителям  /  Тесты  /  Прочее  /  Рейтингові тести з дисципліни: "Теоретичні основи електротехніки" спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рейтингові тести з дисципліни: "Теоретичні основи електротехніки" спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

03.02.2020

Содержимое разработки

Застосування рейтингових тестів для поточного контролю деяких модулів

спеціальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»

(спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)


Мамаєва О.В.,

ДВНЗ «Київський енергетичний коледж»,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Анотація

Мета цієї статті: поділитися досвідом впровадження інформаційних технологій в навчальний процес коледжу на прикладі застосування рейтингових тестів для поточного контролю, а також надання допомоги студентам в самостійній підготовці до контролю знань.


Сучасна освіта характеризується зміною якості навчання з метою підвищення ефективності на основі застосування інформаційних та інноваційних технологій. Основна задача викладання – це застосування сучасних підходів до навчального процесу, створення та впровадження сучасних методик та технологій навчання. Процес освіти у вищих навчальних закладах повинен бути активним і мисле творчим, викликати зацікавленість студентів.

Тестові завдання охоплюють певний матеріал (основи навчального модуля) в доступній і спрощеній формах, допомагають студентам самостійно підготуватися до контролю, а викладачу провести швидкий контроль знань. При цьому оцінка визначається об’єктивно лише за підсумками роботи самого студента.


В цій статті пропонуються тексти завдань та еталони відповідей для наступних модулів:

- Основні поняття, визначення та закони електротехніки (додаток 1 і додаток 2);

- Вплив активного, індуктивного та ємнісного опорів на змінний струм

(додаток 3 і додаток 4).

Основні етапи:

  • підготовчий етап 5 хвилин;

  • робота над завданнями тесту 25-30 хвилин;

  • перевірка за еталоном 10 хвилин.


Критерії оцінки: кількість правильних відповідей визначає оцінку в балах від12 до 4 балів. Якщо оцінка становить 3 та менше балів, то тест вважається не зарахованим.

Таким чином, застосування інформаційних технологій дає можливість засвоювати знання в ненав’язливій формі, покращує запам’ятовування інформації, розвиває і збагачує педагогічну практику.


Список використаної літератури

1. Попов В.С. Теоретическая электротехника. М. «Энергия», 1980.

2. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике.

М. «Энергия», 1978.

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике.

Учебное пособие для техникумов. М. «Высшая школа», 1980.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський енергетичний коледж»
Застосування рейтингових тестів для поточного контролю

деяких модулів спеціальної дисципліни

«Теоретичні основи електротехніки»

(Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка»)

Розробник: Мамаєва Олена Василівна,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист
ДОДАТОК 1

Основні поняття, визначення та закони електротехніки

(тестові завдання)


ВАРІАНТ 1 ВАРІАНТ 2


1. Рівняння ЕРС джерела звучить . . . 1. Другий закон Кірхгофа звучить . . .

2. Зовнішня ділянка ланцюга – це . . . 2. Внутрішня ділянка ланцюга – це . . .

3. Чим і як вимірюється напруга U 3. Чим і як вимірюється ЕРС Е

генератора (що зі струмом ?) генератора (що зі струмом?)

4. Формула закону Ома для 4. Формула закону Ома для замкненого

окремої ділянки кола . . . кола (для одноконтурного ланцюга) . . .

5. Дати визначення електричної 5. Дати визначення електричного вузла.

вітки.

6. Одиниця вимірювання 6. Одиниця вимірювання електричного

електричної напруги (U) опору (R)

7. Баланс потужності звучить . . . 7. Закон Ома для окремої ділянки звучить . . .

8. Одиниця вимірювання 8. Одиниця вимірювання ЕРС (Е)

електричної енергії (W)

9. Формула вузлового рівняння 9. Формула електричної провідності (G)

(Перший закон Кірхгофа)

10. Як визначаються знаки ЕРС і 10. Як визначаються знаки струмів у

cтрумів в контурному рівнянні вузловому рівнянні ( за Першим

(за Другим законом Кірхгофа)? законом Кірхгофа)?

11. Чому дорівнює 1 міліампер (mA)? 11. Що більше: ЕРС генератора або його

напруга?

12. Визначити збитки потужності 12. Визначити потужність споживача,

в генераторі, якщо І = 2 А, якщо І = 2 А, R = 10 Ом.

R0 = 4 Ом.ВАРІАНТ 3


1. Закон Ома для замкненого кола 9. Формула електричного опору (R)

(для одно контурного ланцюга) звучить . . .

2. Формула падіння напруги U 10. Формула контурного рівняння

3. Одиниця вимірювання електричної (Другий закон Кірхгофа).

провідності G.

4. Формула рівняння ЕРС генератора. 11. Чому дорівнює 1 мікроампер (μA)?

5. Що називається електричним вузлом?

6. Одиниця вимірювання електричного 12. Визначити потужність генератора,

струму (І). якщо І = 2 А, Е = 100 В.

7. Перший закон Кірхгофа звучить . . .

8. Одиниця вимірювання електричної

потужності (Р).
ДОДАТОК 2

ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ

( для перевірки тестів «Основні поняття, визначення та закони електротехніки»)

тесту

Варіант 1


тесту

Варіант 2

1

ЕРС повинна бути такою, щоб

забезпечувався рівень напруги

зовнішньої ділянки та компен-

сувалися збитки напруги в

генераторі


1

Алгебраїчна сума ЕРС кон-

туру дорівнює алгебраїчній

сумі падінь напруги на опо-

рах цього контуру

2

Провідники та споживачі


2

Генератор (джерело

живлення)

3

Вольтметром при підключенні

зовнішньої ділянки (при наяв-

ності струму І в ланцюзі )


3

Вольтметром при відключе-

ній зовнішній ділянці (при

відсутності струму І в схемі)

4

І = U / R


4

І = E / R+R0

5

Ділянка ланцюга, що приєднана

до двох вузлів, в межах якої

струм не міняється


5

Замкнений шлях струму

6

[B] – вольт


6

[Οм] – ом

7

Потужність, що вироблена

генератором, повинна бути

спожита (перетворена) на всіх

ділянках ланцюга в один і той

же проміжок часу


7

Струм на ділянці ланцюга

прямопропорційний напру-

зі цієї ділянки та обернено-

пропорційний її опору

8

[кВт · год] – кіловат · година


8

[B] –вольт

9

Σ І = 0


9

G = 1 / R

10

Якщо напрямки ЕРС та струму

співпадають з обходом конту-

ру, то беруться з «+»; якщо їх

напрямки протилежні до обходу

контуру, то їх беруть з «- »


10

Струми, що направлені до

вузла, беруть з «+»,

від вузла беруть з «- »

11

10 -3 А


11

ЕРС Е більше (E U)

12

16 Вт


12

40 Вт


тесту

Варіант 3

тесту

Варіант 3

1

Струм в контурі прямопропорцій-

ний ЕРС контура та обернено про-

порційний сумі опорів внутрішньої

та зовнішньої ділянок

7

Алгебраїчна сума струмів у

вузлі дорівнює нулю

2

U = І·R

8

[Вт] – ват

3

[См] – сіменс

9

R = ρ·ℓ / S (Ом)

4

E = U + U0

10

Σ Ε = Σ (Ι·R)

5

Точка з’єднання трьох та більше ві-

ток (дротів), в якій відбувається

перерозподіл струмів

11

10 -6 А

6

[A] - ампер

12

200 Вт


ДОДАТОК 3


Вплив активного, індуктивного та ємнісного опорів на змінний струм

(тестові завдання)


ВАРІАНТ 1 ВАРІАНТ 2


1. Які елементи називають 1. Назвати параметри ланцюга

реактивними ? змінного струму.

2. Опори яких елементів (споживачів) 2. Опори яких елементів (споживачів)

не залежать від частоти струму f ? залежать від частоти струму f ?

3. Активний енергетичний процес – це . . . 3. Яку котушку називають реальною ?

4. Назвати основний параметр 4. Якою потужністю визначається

конденсатора і його одиницю (розраховується) процес

вимірювання. перетворювання електричної енергії

в інший вид ?

5. Якою потужністю визначається 5. Чому дорівнює 1 мілігенрі (мГн) ?

(розраховується) процес обміну

енергією між споживачем та

питаючої мережею ?

6. Записати рівняння струму і напруги 6. Записати рівняння струму і напруги

для котушки (і та uL). для конденсатора (і та uС).

7. Формула активної напруги Uа. 7. Формула індуктивної напруги UL.

8. Відобразити векторну діаграму для 8. Відобразити векторну діаграму для

конденсатора (ланцюг С). активного опору (ланцюг R).

9. Формула і одиниця вимірювання 9. Формула і одиниця вимірювання

індуктивного опору XL. ємнісного опору XС.

10. Формула закону Ома для 10. Формула закону Ома для активного

конденсатора (ланцюг С). опору (ланцюг R).

11. Що відбувається з електричною 11. Що відбувається з електричною

енергією в активному опорі енергією в ідеальній котушці

(ланцюг R) ? (ланцюг L) ?

12. Формула і одиниця вимірювання 12. Формула і одиниця вимірювання

індуктивної потужності QL. ємнісної потужності QС.


ВАРІАНТ 3


1.Які елементи (споживачі) називають 8. Відобразити векторну діаграму

активними ? для ідеальної котушки (ланцюг L).

2. Яку котушку називають ідеальною ? 9. Чому в конденсаторі напруга uС

3. Реактивний енергетичний процес – відстає від струму

це . . . (назвати причини) ?

4. Назвати основний параметр котушки 10. Формула закону Ома для

і його одиницю вимірювання. ідеальної котушки (ланцюг L).

5. Чому дорівнює 1 мікрофарад (мкФ) ? 11. Що відбувається з електричною

6. Записати рівняння струму і енергією в конденсаторі (ланцюг С) ?

напруги для активного опору (і та uа). 12. Формула і одиниця вимірювання

7. Формула ємнісної напруги UС. активної потужності Р.


ДОДАТОК 4

ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ

(для перевірки тестів «Вплив активного, індуктивного та ємнісного

опорів на змінний струм»)

тесту

Варіант 1


тесту

Варіант 2

1

Елементи, в яких відбувається

реактивний обмін електричною

енергією без її перетворювання

(це котушка та конденсатор)


1

Активний опір R [Ом],

індуктивність L [Гн] ,

ємність С [Ф]

2

Активних R


2

Котушки та конденсатора

(X L та X С)

3

Перетворювання електричної

енергії в інший вид


3

Це котушка, яка має активний

та індуктивний опори, тобто

має втрати на нагрів

4

Ємність С [Ф]


4

Активною Р [Вт]

5

Реактивною Q [вар]


5

10 -3 Гн

6

i = Ι М sin ωt

uL = U М sin (ωt+90°)


6

í = Ι М sin ωt

uС = U M sin (ωt−90°)

7

Uа = Ι·R


7

UL = Ι·XL

8

Векторна діаграма струму Ι та

напруги UC при φ = −90°


8

Векторна діаграма струму Ι та

напруги Uа при φ = 0°

9

XL = 2πfL [Ом]


9

XC = 1 / 2πfC [Ом]

10

Ι = UC / XC


10

Ι = Uа / R

11

Перетворювання електричної

енергії в інший вид (з основною

частотою)


11

Двічі за період котушка

накопичує енергію та двічі

повертає її в питаючу мережу

(обмін енергією з подвійною

частотою)

12

QL = Ι 2 · XL [вар]


12

QC = Ι 2 · XC [вар]Варіант 3


тестутесту


1

Споживачі, в яких відбувається

активний енергетичний процес

перетворювання електричної

енергії в інший вид


7

UC = Ι·XC

8

Векторна діаграма струму І

та напруги UL при φ = +90°

2

Це теоретична котушка, яка не

має активного опору R, тобто

не має збитків на нагрів


9

Поляризація діелектрика та

утворення плівкового заря-

ду на нейтральній пластині

3

Обмін електричною енергією

між споживачем та питаючою

мережею


10

Ι = UL / XL

11

Двічі за період конденсатор

заряджається і двічі розряд-

жається (обмін енергією з

подвійною частотою)

4

Індуктивність L (Гн)


5

10 -6 Ф


6

і = ΙM sin ωt; ua = Uм sin ωt


12

Р = І 2 · R [Вт]

-75%
Курсы повышения квалификации

Синтаксис современного русского языка

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Рейтингові тести з дисципліни: "Теоретичні основи електротехніки" спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (165 KB)