Меню
Разработки
Разработки  /  Музыка  /  Разное  /  Мультимедійні технології на уроках музичного мистецтва

Мультимедійні технології на уроках музичного мистецтва

Материал на украинском языке. Підвищення ефективності навчання в сучасній школі неможливе без впровадження новітніх форм організації навчального процесу. Одним із способів реалізації цієї ідеї з економією часу ,сил і засобів ,як доводять дослідження провідних педагогів та психологів є застосування інформаційних технологій.
24.09.2013

Описание разработки

Материал на украинском языке.

Анотація

Випускник сучасної школи, який буде жити і працювати в новому тисячолітті в постіндустріальному суспільстві, повинен уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед освітою, є оволодіння інформаційними та телекомунікаційними технологіями для формування загальноосвітніх і загальнокультурних навичок роботи з інформацією. Цілком очевидно, що, використовуючи лише традиційні методи навчання, розв’язати це завдання неможливо, у школі необхідно створити і вже створюються умови, які здатні забезпечити такі необхідні можливості:

залучення кожного учня до активного пізнавального процесу;

спільна робота у співпраці для вирішення різноманітних проблем;

широке спілкування з однолітками з інших шкіл, регіонів;

вільний доступ до необхідної інформації в інформаційних центрах усього світу з метою формування власної незалежної аргументованої думки.

Це є не стільки завданням змісту освіти, скільки задачею застосовуваних технологій навчання. Тому нині виникла необхідність реорганізації процесу навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, де джерелом інформації найчастіше є електронні засоби .

МЕТА:надання практичної допомоги під час створення та впровадження в навчальний процес мультимедійних навчальних презентацій на уроках  

музичного мистецтва.

ДИДАКТИЧНІ ЗАДАЧІ 

опанувати  базові знання з предмету;

систематизувати опановані знання;

сформувати навички самоконтролю;

сформувати  мотивацію до навчання  в цілому та до окремого предмету;

надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Вступ 

Підвищення ефективності навчання в сучасній школі неможливе без впровадження новітніх форм організації навчального процесу. Одним із способів реалізації цієї ідеї з економією часу, сил і засобів, як доводять дослідження провідних педагогів та психологів, є застосування інформаційних технологій. Викладач, що володіє комп’ютером, має унікальну можливість інтенсифікувати навчальний процес, зробити його більш наочним та динамічним. Комп’ютер на уроках музичного мистецтва  стає реальною необхідністю. Навчати, використовуючи прогресивні методи, – означає навчати методам здобуття глибоких знань. Стає очевидним, що сучасна проекційна техніка практично створена для шкіл та студентських аудиторій, як колись були створені для них дошка та крейда. Ефективність проведення уроку підвищується за рахунок зменшення ролі «класної дошки» як основного інструмента викладання музичного мистецтва . Замість дошки нині можна використовувати відео-демонстрації, динамічні малюнки, що дають змогу наочно збагатити пояснення матеріалу, звертаючи увагу на особливо складні та неоднозначні моменти. Впровадження сучасних досягнень у сфері мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача, підвищити мотивацію до навчання, оптимізувати ефективність і якість педагогічного процесу. Посилення розумового навантаження на уроках  спонукає замислитись, як тривалий час утримувати інтерес учнів та їх активність протягом всього періоду навчання на необхідному рівні. Використання комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість учнів. Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію одного з фундаментальних його методів – наочність. Наочність за Я.А. Коменським, є «золотим правилом дидактики». Музичне мистецтво  значною мірою є предметом, що вимагає наочності з необхідністю використання демонстраційного матеріалу. Хоча у силу цього комп’ютер з його широкими мультимедійними та графічними можливостями повинен бути залучений у процес навчання для розв’язання низки проблемних задач сучасної методики викладання. Важливим завданням у вивченні музики в школі (зокрема, теоретичної) є розвиток просторової уяви учнів. Тому є доцільним застосовування комп’ютера на уроках у графічному режимі і в режимі графічної ілюстрації матеріалу .

Важливою складовою інформатизації освітнього процесу є накопичення досвіду використання мультимедійних засобів на шкільному уроці. Це досить новий напрямок у шкільній педагогіці, який нині активно вивчається та досліджується.  Тому нині необхідно, щоб кожен учитель з будь-якої шкільної дисципліни міг підготувати і провести урок з використанням мультимедія, адже урок із застосуванням новітніх комп’ютерних можливостей – це наочно, барвисто, інформативно, інтерактивно, заощаджує час учителя та учня, дозволяє працювати учневі у своєму темпі, дозволяє вчителю працювати з учнем диференційовано і індивідуально, дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання .

Отже, використання  мультимедія  в навчальному процесі передбачає, що вчитель вміє:

обробляти текстову, цифрову, графічну і звукову інформацію за допомогою відповідних програм і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, схеми, креслення, малюнки тощо);

створювати слайди з навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації Microsoft Power Point та демонструвати презентацію на уроці;

використовувати наявні готові програмні продукти зі своєї дисципліни;

організовувати роботу з електронним підручником на уроці;

застосовувати навчальні програмні засоби;

здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

організовувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті безпосередньо на уроці;

розробляти тести, використовуючи готові програми-оболонки або створювати їх самостійно, і проводити комп’ютерне тестування.

Слід відзначити, що сучасні учні готові до використання новітніх технологій на уроках із різних дисциплін. Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами й програмами, ні використання Інтернет-ресурсів, ні комп’ютерне тестування, оскільки на уроках інформатики учні отримують як уявлення про можливості тих чи інших інформаційних технологій, так і конкретні практичні вміння.

Нині однією з проблем є рівень підготовки вчителів – не всі готові застосовувати новітні інформаційні технології на своїх уроках та відмовлятися від традиційних методів викладання. Проблемою також є недостатня забезпеченість шкіл сучасними комп’ютерами та комп’ютерними програмами .

Можливості використання новітніх мультимедійних засобів забезпечують гуманізацію освіти, що передбачає ціннісне ставлення до різних особистісних проявів школяра, тобто знання виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості.

Отже, інформаційні технології дають змогу:

побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному школяреві власну траєкторію навчання;

докорінно змінити організацію процесу навчання учнів, формуючи у них системне мислення;

раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів під час навчально-виховного процесу;

використовувати комп’ютери з метою індивідуалізації навчального процесу та звертатися до принципово нових пізнавальних засобів;

I. Ефективність  мультимедійних засобів на уроках музичного мистецтва

На відміну від звичайних технічних засобів навчання саме мультимедійні дозволяють не тільки наситити учня великою кількістю готових, суворо відібраних організованих завдань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності, уміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різноманітними джерелами інформації. Перевага уроків з використанням новітніх засобів до інших форм занять полягає в тому, що учень самостійно визначає темп своєї пізнавальної діяльності, оскільки сам керує роботою програми за комп’ютером. На традиційному уроці вчитель чітко за часом поділяє етапи уроку і відводить певний час на розв’язання кожного завдання. А на уроках з використанням мультимедія є ідеальна можливість здійснити різнорівневий підхід до навчання, стає можливим навіть індивідуальне навчання кожного учня .

Комп’ютерні програми мають дидактичне значення і для слабкого, і для мотивованого учня. Слабкі учні встигають зробити небагато, але отримують задоволення від самого процесу навчальної праці. Сильний учень отримує можливість, не чекаючи, проявити ініціативу і заглибитися в пошукову роботу.

До найбільш ефективних форм викладу навчального матеріалу слід віднести мультимедійні презентації, створені за допомогою Microsoft Power Point силами вчителів та учнів. Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи образного мислення. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси фізичних сил та уваги дітей. Це стає можливим завдяки властивостям інтерактивності електронних додатків, які оптимально пристосовані до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Використання презентацій дозволяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам’яті, розумової діяльності, гуманізації змісту навчання та педагогічних взаємодій, реконструкції процесу навчання з позиції цілісності. Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. Водночас презентація виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, що співпрацює з колективом.

Серед методологічних завдань, що реалізуються шляхом застосування мультимедійних презентацій, можна виділити:

комунікативні: оптимізувати вміння спілкуватися, вчити творчому застосуванню в нових ситуаціях набутих знань, учитись конспектувати, висловлювати свою думку, давати оцінку фактам і процесам;

навчальні: поглиблювати і систематизувати знання з теми, реалізувати міжпредметні зв’язки ;

виховні: вчити самостійній роботі та роботі в групах з урахуванням інтересів і можливостей співучасників процесу;

прогресивні: розвивати пам’ять, логіку, мислення, формувати об’єктивність самооцінки.

У ході розробки навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, дидактичні принципи створення навчальних програм, вимоги до психологічних особливостей сприйняття інформації з екрану, ергономічні вимоги, а, з іншого, – максимально скористатись можливостями програмних засобів телекомунікаційних мереж і сучасних інформаційних технологій. Причому, визначальними є дидактичні та пізнавальні цілі й завдання, оскільки засоби інформаційних технологій – це лише інструмент дидактичних завдань.

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1 хвилину.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації :

структуризація навчального матеріалу;

складання сценарію реалізації;

розробка дизайну презентації;

підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів);

підготовка музичного супроводу;

тест-перевірка готової презентації.

Таким чином, ефективність мультимедійних презентацій значною мірою залежить від якості використаних матеріалів, а також від майстерності педагога. Тому педагогічна, змістовна організація мультимедійних презентацій (як на етапі проектування, так і в процесі її використання) є пріоритетною. Звідси важливість концептуальних педагогічних положень, на яких базується сучасний урок із використанням мультимедійних презентацій.

Під час створення мультимедійних презентацій необхідно враховувати такі вимоги:

мотивація – необхідна складова процесу навчання, що фігурує протягом усього уроку. Необхідна чітко сформована мета, що ставиться перед учнями. Слід врахувати, що мотивація різко падає, якщо рівень поставленої мети не відповідає рівню підготовки аудиторії;

навчальна мета – чітке формулювання навчальних цілей і завдань;

створення передумов для сприйняття навчального матеріалу – використання допоміжних матеріалів (підручники, довідники тощо);

викладення навчального матеріалу – стратегія подання матеріалу визначається залежно від поставлених навчальних завдань. Важливим є оформлення кадрів на екрані дисплею – необхідно дотримуватись загальновизнаних принципів наочності й ефективності сприйняття;

закріплення та перевірка знань – організація комунікації «учень – учитель – учень», дискусії, тестування.

II. Дидактичні вимоги до навчальних мультимедійним засобів

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій .

Необхідно визначитися з доцільністю їх використання. Наприклад, малоефективним є створення статичних презентацій, їх цілком можуть замінити традиційні плакати. Якщо ж слайд містить динамічні фрагменти, що полегшують роботу вчителя і підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то їх присутність на уроці є цілком виправданою. Слід застерегти, що під час створення мультимедійного продукту є помилковою «суха» демонстрація текстів, надто схожих на тексти підручника. Величезні однорідні масиви друкованої інформації нецікаві, не дають можливості сфокусуватися на найважливішому, не концентрують, а навпаки, розсіюють увагу.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

У разі використання нових технологій як наочного посібника важливою є оптимальність впливу на зір і слух, що дозволяє закласти інформацію в пам’ять учнів не тільки в фактографічній, але й у асоціативній формі. У зв’язку з цим, частина інформації має виноситись на демонстраційний слайд, а частина пояснюватись учителем, що, без сумніву, підвищує продуктивність уроку. Використання мультимедійних засобів дозволяє вчителю збільшити обсяг матеріалу, що викладається на уроці, без шкоди для сприйняття нових знань учнями. Так, на уроках музики продуктивна робота підвищується за рахунок скорочення часу на «переписування» с початку на дошку, а потім у зошити учнів. У результаті швидше проходить повторення опорних знань і розв’язується більша кількість завдань.

Використання Microsoft Power Point вносить необхідну новизну в плани старих уроків та посилює мотивацію учнів тільки в тому випадку, коли вчитель грамотно поєднує ресурси програми відповідно до навчального плану.

Динамічні елементи на слайдах підвищують наочність, сприяють кращому розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу. Створення презентацій з такими фрагментами є зручнішим за допомогою більш складних та сучасних програмних засобів, таких як MySlideShow, Quick Slide Show тощо.

III. Послідовність дій при створенні мультимедійним презентацій

Для вдалого створення навчальної мультимедійної презентації доцільно скористатися планом, що передбачає таку послідовність мотиваційних дій:

розбивка уроку на невеликі смислові частини – модулі;

підбір для кожного модуля відповідної форми вираження і подання учням заголовку розділу, текстів, малюнків, таблиць, графіків, звукового та відеоряду тощо (згідно змісту);

моделювання пізнавальної діяльності учнів під час вивчення розділу і використання результатів у його складанні;

проектування способів закріплення знань і навичок у здійсненні зворотного зв’язку (підбір задач, контрольних запитань, завдань для моделювання, розробка способів аналізу відповідей, реплік на типові неправильні відповіді, створення підказок (help));

складання текстів, розробка малюнків, таблиць, схем, відеоряду, згідно з вимогами ергономіки; компонування модулів кожного розділу уроку з ергономічної точки зору;

дотримання єдиного стилю подання інформації для всього уроку; кожен слайд повинен бути необхідною ланкою розповіді і працювати на загальну ідею презентації;

уніфікація структури і форм подання навчального матеріалу (уніфікація інтерфейсу користувача, використання графічних елементів, створення шаблонів уроків);

використання стандартних шрифтів, причому обмежитись використанням двох чи трьох шрифтів для всієї презентації;

використання різних «маркерів» для виділення елементів тексту (марковані тексти);

оптимальне використання кольору; найбільш ефективно виділяти окремі шматки тексту кольором або окремі комірки таблиць; вся презентація виконується в одній кольоровій палітрі, зазвичай, на базі одного шаблону;

застосування стислого інформаційного стилю викладу матеріалу;

головний принцип: помістити максимум інформації в мінімум тексту, привернути й утримати увагу учнів.

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі з музики  сприяє успішному розв’язанню методичних проблем, активізує самостійно-пізнавальну діяльність учнів, відкриває нові можливості їх творчого розвитку. Разом з тим, новітні технології неодмінно мають гармонійно поєднуватися зі звичною методикою викладання предмету. Практика показує, що мультимедійні засоби є ефективними на будь-яких етапах навчально-виховного процесу, проте на різних за структурою та дидактичною метою уроках методика застосування їх повинна відрізнятись.

Інтенсивність комп’ютеризації уроків музичного мистецтва визначається їх спрямованістю: ті, що проводяться з елементами мультимедія та цілком комп’ютеризовані. Для перших характерним є епізодичне звертання до комп’ютерних засобів для розв’язування окремих завдань уроку: перевірка знань з попередньої теми, демонстрація експериментів, набуття нових умінь та знань, виконання тренувальних вправ, контролю тощо. Повністю комп’ютеризований урок (мультимедійний урок-лекція) – для досягнення навчальних цілей під час вивчення нового матеріалу. Шкільна лекція – це форма навчального заняття, яка будується на основі інформаційно-монологічного методу і передбачає систематичний виклад навчального матеріалу викладачем, продуманий і підготовлений завчасно із застосуванням способів і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів, зокрема, мультимедійних засобів. На лекції викладач здійснює ґрунтовний виклад значного за обсягом нового матеріалу, використовуючи при цьому наочність, емоційні відступи, окремі запитання-звернення до учнів. Завданням учнів є первинне усвідомлення і сприймання матеріалу, його конспектування .

Мультимедійні презентації готуються учнями вдома, а демонструються й обговорюються у класі. Ефективність такої форми роботи виявляється в тому, що учень розглядає запропоновану тему за власною схемою, тобто у найбільш зрозумілій для себе формі. Демонстрація та обговорення індивідуальних презентацій дає змогу систематизувати значний обсяг матеріалу з теми, виявити рівень знань, максимально ефективно проаналізувати та підвести підсумки. Цим досягається високий ступінь активності та самостійності школярів.

Одним із прикладів педагогічних технологій, що мають багатий потенціал, є метод проектів. Метод проектів у школі реалізується не тільки за допомогою традиційних засобів: книг, довідників, енциклопедій тощо, але й завдяки використанню новітніх інформаційних технологій, зокрема мультимедійних презентацій.

Створення презентацій з різних тем пройденого матеріалу та позапрограмних тем як форма самостійної роботи учнів може стати новітнім надзвичайно ефективним методологічним підходом для узагальнення та систематизації отриманих знань. Головною особливістю такої форми навчання є досягнення конкретної практичної мети – наочна демонстрація результату роботи: малюнки, графіки, діаграми, виконані за допомогою комп’ютера. Робота з пошуку, аналізу та компонування інформації, добору ілюстрацій – основна, найважливіша частина процесу підготовки завдання. Основною метою є створення творчої роботи, яка має елементи власного бачення, здогадок і фантазії. Окрім цього, у рамках проектної діяльності учні працюють над технічним виконанням презентації, використовуючи знання і навички, отримані не тільки на уроках музичного мистецтва , але й ін .

Застосування технології проектного навчання дозволяє розв’язати завдання формування творчого мислення, забезпечує розвиток ініціативи та самостійності учнів, вони набувають комунікативних умінь, працюючи в групі, що дозволяє застосувати знання, отримані в процесі навчання, у вирішенні практичних завдань. У викладанні музичного мистецтва  метод проектів не тільки органічно вписується у навчально-виховний процес на уроці, але і є однією з форм позаурочної діяльності з предмету.

У методі проектів можна виділити кілька етапів:

визначення актуальної для учнів проблеми, над якою протягом певного часу, індивідуально або в групі, вони працюватимуть. На цьому етапі формується вміння виявляти проблему;

постановка задачі та складання плану роботи розвиває вміння шукати можливі шляхи вирішення обраної проблеми, визначати об’єкти дослідження;

виконання проекту відповідно до поставлених завдань навчає висувати гіпотези, ставити експерименти, систематизувати та узагальнювати результати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел;

підведення підсумків роботи дає можливість розвинути вміння робити аргументовані висновки, обробляти дані експериментальної і дослідної роботи, оформляти результати, розв’язувати пізнавальні і творчі завдання, працювати у співпраці;

підготовка захисту роботи. Учні самостійно готують мультимедійну презентацію проекту, вибудовують систему аргументів та доказів;

презентація проекту демонструє результат діяльності, учить донести до громадськості проблему, способи її вирішення, довести правильність і раціональність рішення. На цьому етапі розвивається вміння володіти мистецтвом і культурою комунікації.

Вчителі  музичного мистецтва повинні частіше включати до уроків  ще один мультимедійний компонент – перегляд уривку фільму і обговорення побаченого . Це  активізує увагу учнів  і дасть змогу краще запам’ятати матеріал, а уроки стануть більш яскравими і динамічними. Фрагменти до перегляду треба добирати лаконічні, але емоційно насичені , перегляд фільму  не повинен підміняти  собою інші види діяльності на уроці. Останнім часом зросла кількість нових фільмів про видатних музикантів, фільмів-мюзиклів, фільмів з класичною музикою і фольклором. Знов популярним став фільм-опера.  Кіномистецтво  допомагає новим поколінням  долучитися до класичної музики, дізнатися  більше про музично-театральні жанри.

Зрозуміло , що якою б цікавою не була розповідь вчителя про оперу, ілюстрації на дошці і слухання аудіо-запису буде не достатньо  учням для повноти вражень. Адже опера - це грандіозне  дійство  з хором, хореографією, костюмами і декораціями. Перегляд уривку з фільму  переконає в акторській  майстерності оперних солістів і хору, принесе насолоду від краси музики та величі театру. Ще більшою мірою  це стосується балетного жанру. Тут без зорового сприйняття важко обійтися. Більшість провінційних та сільських дітей взагалі ніколи не були на балеті, а по телебаченню балет показують дуже рідко. Відео-уривки  краще будь-яких слів покажуть дітям особливості  балетного мистецтва, мову танців і пластику жестів.  Вивчаючи музику до народних звичаїв  та обрядів дітям варто було б показати уривки з колядуванням, водохрещенням,  зі сватанням.

У 7-8 класах, коли особа  композитора чи виконавця повинна зацікавити учня , коли підліток підсвідомо шукає ідеал, приклад для наслідування , кіно знову прийде на допомогу вчителю. Фрагменти з фільмів  треба показати досить великі і  змістові, щоб діти склали враження не тільки про музику, а і про характери цих композиторів.

Отже, використовуючи мультимедійні засобів , учитель інтенсифікує процес навчання, робить його більш наочним і динамічним. Ефективне використання комп’ютера на уроці, уміле поєднання педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозволяє вчителю підвищити якість знань учнів .

Цінністю застосування мультимедійних презентацій на уроках музичного мистецтва є:

інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;

багатоаспектний розвиток школяра;

ефективніше використання навчального часу;

можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем;

наочність поданого навчального матеріалу;

можливість розвитку просторового мислення з предметів естетичного  циклу;

оперативність одержуваної інформації;

підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером.

Отже, застосування комп’ютера на уроках музичного мистецтва стає новим методом активної організації та осмислення роботи учнів. Використання комп’ютерних засобів дозволить інтенсифікувати діяльність вчителя та учня; підвищити якість вивчення предмету; виділити суттєві сторони музичних  об’єктів, реально втіливши в життя принцип наочності; зосередити увагу на найбільш важливих (з точки зору навчальних завдань і цілей) характеристик досліджуваних об’єктів.

Висновки

Реформа сучасної освіти реально може бути здійснена лише за умови створення електронних джерел освітньої інформації. Цілеспрямований пошук нового життєвого досвіду за допомогою інформаційних технологій сприяє тому, що у свідомості учнів настає якісний продуктивний прорив на шляху розвитку просторових уявлень. Слід також врахувати той факт, що застосування сучасних технологій на уроках веде до створення умов для розвитку вмінь і навичок самоосвіти шляхом організації творчо-дослідницької навчальної роботи учнів, спрямованої на інтеграцію та актуалізацію знань з різних предметів, а також підвищує статус учителя, який іде в ногу не лише з часом, але й з учнями.

Перспективою подальших пошуків у цьому напрямку є активне різнопланове впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес та дослідження ефективності цих новацій; використання різноманітних складніших мультимедійних засобів (комп’ютерного моделювання тощо) у створенні навчальних презентацій для уроків музичного мистецтва.

Содержимое разработки


Зміст


Анотація……………………………………………

Вступ……………………………………………..


I. Ефективність мультимедійних засобів на уроках музичного мистецтва……………………………………………


II. Дидактичні вимоги до навчальних мультимедійним

засобів…………………………………………………


III. Послідовність дій при створенні мультимедійним

презентацій……………………………………………


IV.Висновки……………………………………


V.Література……………………………………Анотація

Випускник сучасної школи, який буде жити і працювати в новому тисячолітті в постіндустріальному суспільстві, повинен уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед освітою, є оволодіння інформаційними та телекомунікаційними технологіями для формування загальноосвітніх і загальнокультурних навичок роботи з інформацією. Цілком очевидно, що, використовуючи лише традиційні методи навчання, розв’язати це завдання неможливо, у школі необхідно створити і вже створюються умови, які здатні забезпечити такі необхідні можливості:

 • залучення кожного учня до активного пізнавального процесу;

 • спільна робота у співпраці для вирішення різноманітних проблем;

 • широке спілкування з однолітками з інших шкіл, регіонів;

 • вільний доступ до необхідної інформації в інформаційних центрах усього світу з метою формування власної незалежної аргументованої думки.

Це є не стільки завданням змісту освіти, скільки задачею застосовуваних технологій навчання. Тому нині виникла необхідність реорганізації процесу навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, де джерелом інформації найчастіше є електронні засоби .МЕТА:надання практичної допомоги під час створення та впровадження в

навчальний процес мультимедійних навчальних презентацій на уроках

музичного мистецтва.


ДИДАКТИЧНІ ЗАДАЧІ


 • опанувати базові знання з предмету;


 • систематизувати опановані знання;


 • сформувати навички самоконтролю;


 • сформувати мотивацію до навчання в цілому та до окремого предмету;


 • надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Вступ

Підвищення ефективності навчання в сучасній школі неможливе без впровадження новітніх форм організації навчального процесу. Одним із способів реалізації цієї ідеї з економією часу, сил і засобів, як доводять дослідження провідних педагогів та психологів, є застосування інформаційних технологій. Викладач, що володіє комп’ютером, має унікальну можливість інтенсифікувати навчальний процес, зробити його більш наочним та динамічним. Комп’ютер на уроках музичного мистецтва стає реальною необхідністю. Навчати, використовуючи прогресивні методи, – означає навчати методам здобуття глибоких знань. Стає очевидним, що сучасна проекційна техніка практично створена для шкіл та студентських аудиторій, як колись були створені для них дошка та крейда. Ефективність проведення уроку підвищується за рахунок зменшення ролі «класної дошки» як основного інструмента викладання музичного мистецтва . Замість дошки нині можна використовувати відео-демонстрації, динамічні малюнки, що дають змогу наочно збагатити пояснення матеріалу, звертаючи увагу на особливо складні та неоднозначні моменти. Впровадження сучасних досягнень у сфері мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача, підвищити мотивацію до навчання, оптимізувати ефективність і якість педагогічного процесу. Посилення розумового навантаження на уроках спонукає замислитись, як тривалий час утримувати інтерес учнів та їх активність протягом всього періоду навчання на необхідному рівні. Використання комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість учнів. Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію одного з фундаментальних його методів – наочність. Наочність за Я.А. Коменським, є «золотим правилом дидактики». Музичне мистецтво значною мірою є предметом, що вимагає наочності з необхідністю використання демонстраційного матеріалу. Хоча у силу цього комп’ютер з його широкими мультимедійними та графічними можливостями повинен бути залучений у процес навчання для розв’язання низки проблемних задач сучасної методики викладання. Важливим завданням у вивченні музики в школі (зокрема, теоретичної) є розвиток просторової уяви учнів. Тому є доцільним застосовування комп’ютера на уроках у графічному режимі і в режимі графічної ілюстрації матеріалу .

Важливою складовою інформатизації освітнього процесу є накопичення досвіду використання мультимедійних засобів на шкільному уроці. Це досить новий напрямок у шкільній педагогіці, який нині активно вивчається та досліджується. Тому нині необхідно, щоб кожен учитель з будь-якої шкільної дисципліни міг підготувати і провести урок з використанням мультимедія, адже урок із застосуванням новітніх комп’ютерних можливостей – це наочно, барвисто, інформативно, інтерактивно, заощаджує час учителя та учня, дозволяє працювати учневі у своєму темпі, дозволяє вчителю працювати з учнем диференційовано і індивідуально, дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання .

Отже, використання мультимедія в навчальному процесі передбачає, що вчитель вміє:

 • обробляти текстову, цифрову, графічну і звукову інформацію за допомогою відповідних програм і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, схеми, креслення, малюнки тощо);

 • створювати слайди з навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації Microsoft Power Point та демонструвати презентацію на уроці;

 • використовувати наявні готові програмні продукти зі своєї дисципліни;

 • організовувати роботу з електронним підручником на уроці;

 • застосовувати навчальні програмні засоби;

 • здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

 • організовувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті безпосередньо на уроці;

 • розробляти тести, використовуючи готові програми-оболонки або створювати їх самостійно, і проводити комп’ютерне тестування.

Слід відзначити, що сучасні учні готові до використання новітніх технологій на уроках із різних дисциплін. Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами й програмами, ні використання Інтернет-ресурсів, ні комп’ютерне тестування, оскільки на уроках інформатики учні отримують як уявлення про можливості тих чи інших інформаційних технологій, так і конкретні практичні вміння.

Нині однією з проблем є рівень підготовки вчителів – не всі готові застосовувати новітні інформаційні технології на своїх уроках та відмовлятися від традиційних методів викладання. Проблемою також є недостатня забезпеченість шкіл сучасними комп’ютерами та комп’ютерними програмами .

Можливості використання новітніх мультимедійних засобів забезпечують гуманізацію освіти, що передбачає ціннісне ставлення до різних особистісних проявів школяра, тобто знання виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості.

Отже, інформаційні технології дають змогу:

 • побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному школяреві власну траєкторію навчання;

 • докорінно змінити організацію процесу навчання учнів, формуючи у них системне мислення;

 • раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів під час навчально-виховного процесу;

 • використовувати комп’ютери з метою індивідуалізації навчального процесу та звертатися до принципово нових пізнавальних засобів;

I. Ефективність мультимедійних засобів на уроках музичного мистецтва

На відміну від звичайних технічних засобів навчання саме мультимедійні дозволяють не тільки наситити учня великою кількістю готових, суворо відібраних організованих завдань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності, уміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різноманітними джерелами інформації. Перевага уроків з використанням новітніх засобів до інших форм занять полягає в тому, що учень самостійно визначає темп своєї пізнавальної діяльності, оскільки сам керує роботою програми за комп’ютером. На традиційному уроці вчитель чітко за часом поділяє етапи уроку і відводить певний час на розв’язання кожного завдання. А на уроках з використанням мультимедія є ідеальна можливість здійснити різнорівневий підхід до навчання, стає можливим навіть індивідуальне навчання кожного учня .

Комп’ютерні програми мають дидактичне значення і для слабкого, і для мотивованого учня. Слабкі учні встигають зробити небагато, але отримують задоволення від самого процесу навчальної праці. Сильний учень отримує можливість, не чекаючи, проявити ініціативу і заглибитися в пошукову роботу.

До найбільш ефективних форм викладу навчального матеріалу слід віднести мультимедійні презентації, створені за допомогою Microsoft Power Point силами вчителів та учнів. Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи образного мислення. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси фізичних сил та уваги дітей. Це стає можливим завдяки властивостям інтерактивності електронних додатків, які оптимально пристосовані до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Використання презентацій дозволяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам’яті, розумової діяльності, гуманізації змісту навчання та педагогічних взаємодій, реконструкції процесу навчання з позиції цілісності. Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. Водночас презентація виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, що співпрацює з колективом.

Серед методологічних завдань, що реалізуються шляхом застосування мультимедійних презентацій, можна виділити:

 • комунікативні: оптимізувати вміння спілкуватися, вчити творчому застосуванню в нових ситуаціях набутих знань, учитись конспектувати, висловлювати свою думку, давати оцінку фактам і процесам;

 • навчальні: поглиблювати і систематизувати знання з теми, реалізувати міжпредметні зв’язки ;

 • виховні: вчити самостійній роботі та роботі в групах з урахуванням інтересів і можливостей співучасників процесу;

 • прогресивні: розвивати пам’ять, логіку, мислення, формувати об’єктивність самооцінки.

У ході розробки навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, дидактичні принципи створення навчальних програм, вимоги до психологічних особливостей сприйняття інформації з екрану, ергономічні вимоги, а, з іншого, – максимально скористатись можливостями програмних засобів телекомунікаційних мереж і сучасних інформаційних технологій. Причому, визначальними є дидактичні та пізнавальні цілі й завдання, оскільки засоби інформаційних технологій – це лише інструмент дидактичних завдань.

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1 хвилину.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації :

 • структуризація навчального матеріалу;

 • складання сценарію реалізації;

 • розробка дизайну презентації;

 • підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів);

 • підготовка музичного супроводу;

 • тест-перевірка готової презентації.

Таким чином, ефективність мультимедійних презентацій значною мірою залежить від якості використаних матеріалів, а також від майстерності педагога. Тому педагогічна, змістовна організація мультимедійних презентацій (як на етапі проектування, так і в процесі її використання) є пріоритетною. Звідси важливість концептуальних педагогічних положень, на яких базується сучасний урок із використанням мультимедійних презентацій.

Під час створення мультимедійних презентацій необхідно враховувати такі вимоги:

 • мотивація – необхідна складова процесу навчання, що фігурує протягом усього уроку. Необхідна чітко сформована мета, що ставиться перед учнями. Слід врахувати, що мотивація різко падає, якщо рівень поставленої мети не відповідає рівню підготовки аудиторії;

 • навчальна мета – чітке формулювання навчальних цілей і завдань;

 • створення передумов для сприйняття навчального матеріалу – використання допоміжних матеріалів (підручники, довідники тощо);

 • викладення навчального матеріалу – стратегія подання матеріалу визначається залежно від поставлених навчальних завдань. Важливим є оформлення кадрів на екрані дисплею – необхідно дотримуватись загальновизнаних принципів наочності й ефективності сприйняття;

 • закріплення та перевірка знань – організація комунікації «учень – учитель – учень», дискусії, тестування.

II. Дидактичні вимоги до навчальних мультимедійним засобів

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій .

Необхідно визначитися з доцільністю їх використання. Наприклад, малоефективним є створення статичних презентацій, їх цілком можуть замінити традиційні плакати. Якщо ж слайд містить динамічні фрагменти, що полегшують роботу вчителя і підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то їх присутність на уроці є цілком виправданою. Слід застерегти, що під час створення мультимедійного продукту є помилковою «суха» демонстрація текстів, надто схожих на тексти підручника. Величезні однорідні масиви друкованої інформації нецікаві, не дають можливості сфокусуватися на найважливішому, не концентрують, а навпаки, розсіюють увагу.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

У разі використання нових технологій як наочного посібника важливою є оптимальність впливу на зір і слух, що дозволяє закласти інформацію в пам’ять учнів не тільки в фактографічній, але й у асоціативній формі. У зв’язку з цим, частина інформації має виноситись на демонстраційний слайд, а частина пояснюватись учителем, що, без сумніву, підвищує продуктивність уроку. Використання мультимедійних засобів дозволяє вчителю збільшити обсяг матеріалу, що викладається на уроці, без шкоди для сприйняття нових знань учнями. Так, на уроках музики продуктивна робота підвищується за рахунок скорочення часу на «переписування» с початку на дошку, а потім у зошити учнів. У результаті швидше проходить повторення опорних знань і розв’язується більша кількість завдань.

Використання Microsoft Power Point вносить необхідну новизну в плани старих уроків та посилює мотивацію учнів тільки в тому випадку, коли вчитель грамотно поєднує ресурси програми відповідно до навчального плану.

Динамічні елементи на слайдах підвищують наочність, сприяють кращому розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу. Створення презентацій з такими фрагментами є зручнішим за допомогою більш складних та сучасних програмних засобів, таких як MySlideShow, Quick Slide Show тощо.

III. Послідовність дій при створенні мультимедійним презентацій

Для вдалого створення навчальної мультимедійної презентації доцільно скористатися планом, що передбачає таку послідовність мотиваційних дій:

 • розбивка уроку на невеликі смислові частини – модулі;

 • підбір для кожного модуля відповідної форми вираження і подання учням заголовку розділу, текстів, малюнків, таблиць, графіків, звукового та відеоряду тощо (згідно змісту);

 • моделювання пізнавальної діяльності учнів під час вивчення розділу і використання результатів у його складанні;

 • проектування способів закріплення знань і навичок у здійсненні зворотного зв’язку (підбір задач, контрольних запитань, завдань для моделювання, розробка способів аналізу відповідей, реплік на типові неправильні відповіді, створення підказок (help));

 • складання текстів, розробка малюнків, таблиць, схем, відеоряду, згідно з вимогами ергономіки; компонування модулів кожного розділу уроку з ергономічної точки зору;

 • дотримання єдиного стилю подання інформації для всього уроку; кожен слайд повинен бути необхідною ланкою розповіді і працювати на загальну ідею презентації;

 • уніфікація структури і форм подання навчального матеріалу (уніфікація інтерфейсу користувача, використання графічних елементів, створення шаблонів уроків);

 • використання стандартних шрифтів, причому обмежитись використанням двох чи трьох шрифтів для всієї презентації;

 • використання різних «маркерів» для виділення елементів тексту (марковані тексти);

 • оптимальне використання кольору; найбільш ефективно виділяти окремі шматки тексту кольором або окремі комірки таблиць; вся презентація виконується в одній кольоровій палітрі, зазвичай, на базі одного шаблону;

 • застосування стислого інформаційного стилю викладу матеріалу;

 • головний принцип: помістити максимум інформації в мінімум тексту, привернути й утримати увагу учнів.

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі з музики сприяє успішному розв’язанню методичних проблем, активізує самостійно-пізнавальну діяльність учнів, відкриває нові можливості їх творчого розвитку. Разом з тим, новітні технології неодмінно мають гармонійно поєднуватися зі звичною методикою викладання предмету. Практика показує, що мультимедійні засоби є ефективними на будь-яких етапах навчально-виховного процесу, проте на різних за структурою та дидактичною метою уроках методика застосування їх повинна відрізнятись.

Інтенсивність комп’ютеризації уроків музичного мистецтва визначається їх спрямованістю: ті, що проводяться з елементами мультимедія та цілком комп’ютеризовані. Для перших характерним є епізодичне звертання до комп’ютерних засобів для розв’язування окремих завдань уроку: перевірка знань з попередньої теми, демонстрація експериментів, набуття нових умінь та знань, виконання тренувальних вправ, контролю тощо. Повністю комп’ютеризований урок (мультимедійний урок-лекція) – для досягнення навчальних цілей під час вивчення нового матеріалу. Шкільна лекція – це форма навчального заняття, яка будується на основі інформаційно-монологічного методу і передбачає систематичний виклад навчального матеріалу викладачем, продуманий і підготовлений завчасно із застосуванням способів і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів, зокрема, мультимедійних засобів. На лекції викладач здійснює ґрунтовний виклад значного за обсягом нового матеріалу, використовуючи при цьому наочність, емоційні відступи, окремі запитання-звернення до учнів. Завданням учнів є первинне усвідомлення і сприймання матеріалу, його конспектування .

Мультимедійні презентації готуються учнями вдома, а демонструються й обговорюються у класі. Ефективність такої форми роботи виявляється в тому, що учень розглядає запропоновану тему за власною схемою, тобто у найбільш зрозумілій для себе формі. Демонстрація та обговорення індивідуальних презентацій дає змогу систематизувати значний обсяг матеріалу з теми, виявити рівень знань, максимально ефективно проаналізувати та підвести підсумки. Цим досягається високий ступінь активності та самостійності школярів.

Одним із прикладів педагогічних технологій, що мають багатий потенціал, є метод проектів. Метод проектів у школі реалізується не тільки за допомогою традиційних засобів: книг, довідників, енциклопедій тощо, але й завдяки використанню новітніх інформаційних технологій, зокрема мультимедійних презентацій.

Створення презентацій з різних тем пройденого матеріалу та позапрограмних тем як форма самостійної роботи учнів може стати новітнім надзвичайно ефективним методологічним підходом для узагальнення та систематизації отриманих знань. Головною особливістю такої форми навчання є досягнення конкретної практичної мети – наочна демонстрація результату роботи: малюнки, графіки, діаграми, виконані за допомогою комп’ютера. Робота з пошуку, аналізу та компонування інформації, добору ілюстрацій – основна, найважливіша частина процесу підготовки завдання. Основною метою є створення творчої роботи, яка має елементи власного бачення, здогадок і фантазії. Окрім цього, у рамках проектної діяльності учні працюють над технічним виконанням презентації, використовуючи знання і навички, отримані не тільки на уроках музичного мистецтва , але й ін .

Застосування технології проектного навчання дозволяє розв’язати завдання формування творчого мислення, забезпечує розвиток ініціативи та самостійності учнів, вони набувають комунікативних умінь, працюючи в групі, що дозволяє застосувати знання, отримані в процесі навчання, у вирішенні практичних завдань. У викладанні музичного мистецтва метод проектів не тільки органічно вписується у навчально-виховний процес на уроці, але і є однією з форм позаурочної діяльності з предмету.

У методі проектів можна виділити кілька етапів:

 • визначення актуальної для учнів проблеми, над якою протягом певного часу, індивідуально або в групі, вони працюватимуть. На цьому етапі формується вміння виявляти проблему;

 • постановка задачі та складання плану роботи розвиває вміння шукати можливі шляхи вирішення обраної проблеми, визначати об’єкти дослідження;

 • виконання проекту відповідно до поставлених завдань навчає висувати гіпотези, ставити експерименти, систематизувати та узагальнювати результати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел;

 • підведення підсумків роботи дає можливість розвинути вміння робити аргументовані висновки, обробляти дані експериментальної і дослідної роботи, оформляти результати, розв’язувати пізнавальні і творчі завдання, працювати у співпраці;

 • підготовка захисту роботи. Учні самостійно готують мультимедійну презентацію проекту, вибудовують систему аргументів та доказів;

 • презентація проекту демонструє результат діяльності, учить донести до громадськості проблему, способи її вирішення, довести правильність і раціональність рішення. На цьому етапі розвивається вміння володіти мистецтвом і культурою комунікації.

Вчителі музичного мистецтва повинні частіше включати до уроків ще один мультимедійний компонент – перегляд уривку фільму і обговорення побаченого . Це активізує увагу учнів і дасть змогу краще запам’ятати матеріал, а уроки стануть більш яскравими і динамічними. Фрагменти до перегляду треба добирати лаконічні, але емоційно насичені , перегляд фільму не повинен підміняти собою інші види діяльності на уроці. Останнім часом зросла кількість нових фільмів про видатних музикантів, фільмів-мюзиклів, фільмів з класичною музикою і фольклором. Знов популярним став фільм-опера. Кіномистецтво допомагає новим поколінням долучитися до класичної музики, дізнатися більше про музично-театральні жанри.

Зрозуміло , що якою б цікавою не була розповідь вчителя про оперу, ілюстрації на дошці і слухання аудіо-запису буде не достатньо учням для повноти вражень. Адже опера - це грандіозне дійство з хором, хореографією, костюмами і декораціями. Перегляд уривку з фільму переконає в акторській майстерності оперних солістів і хору, принесе насолоду від краси музики та величі театру. Ще більшою мірою це стосується балетного жанру. Тут без зорового сприйняття важко обійтися. Більшість провінційних та сільських дітей взагалі ніколи не були на балеті, а по телебаченню балет показують дуже рідко. Відео-уривки краще будь-яких слів покажуть дітям особливості балетного мистецтва, мову танців і пластику жестів. Вивчаючи музику до народних звичаїв та обрядів дітям варто було б показати уривки з колядуванням, водохрещенням, зі сватанням.

У 7-8 класах, коли особа композитора чи виконавця повинна зацікавити учня , коли підліток підсвідомо шукає ідеал, приклад для наслідування , кіно знову прийде на допомогу вчителю. Фрагменти з фільмів треба показати досить великі і змістові, щоб діти склали враження не тільки про музику, а і про характери цих композиторів.

Отже, використовуючи мультимедійні засобів , учитель інтенсифікує процес навчання, робить його більш наочним і динамічним. Ефективне використання комп’ютера на уроці, уміле поєднання педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозволяє вчителю підвищити якість знань учнів .

Цінністю застосування мультимедійних презентацій на уроках музичного мистецтва є:

 • інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;

 • багатоаспектний розвиток школяра;

 • ефективніше використання навчального часу;

 • можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем;

 • наочність поданого навчального матеріалу;

 • можливість розвитку просторового мислення з предметів естетичного циклу;

 • оперативність одержуваної інформації;

 • підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером.

Отже, застосування комп’ютера на уроках музичного мистецтва стає новим методом активної організації та осмислення роботи учнів. Використання комп’ютерних засобів дозволить інтенсифікувати діяльність вчителя та учня; підвищити якість вивчення предмету; виділити суттєві сторони музичних об’єктів, реально втіливши в життя принцип наочності; зосередити увагу на найбільш важливих (з точки зору навчальних завдань і цілей) характеристик досліджуваних об’єктів.

Висновки


Реформа сучасної освіти реально може бути здійснена лише за умови створення електронних джерел освітньої інформації. Цілеспрямований пошук нового життєвого досвіду за допомогою інформаційних технологій сприяє тому, що у свідомості учнів настає якісний продуктивний прорив на шляху розвитку просторових уявлень. Слід також врахувати той факт, що застосування сучасних технологій на уроках веде до створення умов для розвитку вмінь і навичок самоосвіти шляхом організації творчо-дослідницької навчальної роботи учнів, спрямованої на інтеграцію та актуалізацію знань з різних предметів, а також підвищує статус учителя, який іде в ногу не лише з часом, але й з учнями.

Перспективою подальших пошуків у цьому напрямку є активне різнопланове впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес та дослідження ефективності цих новацій; використання різноманітних складніших мультимедійних засобів (комп’ютерного моделювання тощо) у створенні навчальних презентацій для уроків музичного мистецтва .


Список використаних джерел

 1. Джей Э. Эффективная презентация/ Пер. с англ. Т.А .Сиваковой. – Минск: Амалфея, 1997. – 208 с.

 2. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна/Под ред. к. п. н. М.В. Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 216 с.

 3. Кирмайер Г. Мультимедиа. – М.: Малип. – 1994. – 256 с.

 4. Макарова Н.В. Информационные технологии обучения//Информатика и образование. – 1998. – №2. – С. 7.

 5. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с.


 1. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:

 2. Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования) – Красноярск: КрГУ. – 2003. – 140 с.


Нажмите, чтобы узнать подробности об олимпиадах КОМПЭДУ
Сохранить у себя:
Мультимедійні технології на уроках музичного мистецтва (97.5 КB)
0
1769
954

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт