Меню
Разработки
Разработки  /  Логопедия  /  Уроки  /  5 класс  /  Конспект урока на тему "Степени имен прилагательных"

Конспект урока на тему "Степени имен прилагательных"

Саба? та?ырыбы: Сын есімні? шырайлары

Саба? ма?саты :

1. білімділік : сын есімні? шырайларын т?сіндіру, практикалы? жолмен ме?герту,

оларды? м?нін д?рыс ??ыну?а баулу, жа?а саба? мазм?нын игерту.

2. дамытушылы? : о?ушыларды? с?здік ?орларын, тіл байлы?ын ке?ейту, ес

?абілетін, с?йлеу шеберлігін дамыту, ?з бетінше ойланып,

?орытынды жасай білуге т?селдіру, т?рлі ?дістерді пайдалана

отырып, шы?армашылы??а баулу.

3. т?рбиелік : о?ушыларды белсенділікке, ал?ырлы??а, шапша?ды??а, білімділікке,

ойлылы??а жетектеу, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын, т?рт т?лік

мал?а деген с?йіспеншіліктерін арттыру.

Саба? т?рі : жа?а саба?.

Саба? к?рнекілігі : интерактивті та?та, активті ?алам, флипчарттар, слайдтар,

сызбалар, суреттер, кестелер.

П?наралы? байланыс : ?аза? ?дебиеті, орыс тілі.

Саба? ?діс – т?сілдері : т?сіндіру, с?ра? – жауап, салыстыру, денсаулы? са?тау

технологиясы, с?йлесу, топтастыру, баяндау, ойландыру,

жаздыру, о?ыту, психологиялы? тренинг,іздендіру.

Саба? барысы :

I. ?йымдастыру кезе?і.

а ) о?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру ;

б ) саба? ертегі желісімен ?тетінін хабарлау ;

1- слайд.Психологиялы? дайынды?.

М??алім : К?н к?лімдесе ба?ыт па ?

О?ушы : ба?ыт ³ ( ?олын жо?ары к?теру )

М??алім : Анамыз к?лімдесе ба?ыт па ?

О?ушы : ба?ыт ³ ( ?олын жо?ары к?теру )

М??алім : Достарымыз к?п болса ба?ыт па ?

О?ушы : ба?ыт ³ ( бір – бірін ??ша?тау )

М??алім : К?шіміз к?п болса ба?ыт па ?

О?ушы : ба?ыт ³ ( ?з к?штерін к?рсету. )

2- слайд - Ешкі мен ла?, ?ас?ыр суреттері.

- Ертеде бір ешкі жеті ла?ымен суат?а су ішуге келсе, алдынан ашы??ан ?ас?ыр шы?ып, тап беріп,?уа ж?неледі. Жан сау?алап ?аш?ан ла?тарды? е? кішісі бас?аларынан адасып ?алыпты.

- Б?гінгі саба?та сендер білімдері?ді орта?а сала отырып, адас?ан ла?ты? ?з тобына ?айта ?осылуына к?мек к?рсетулері? керек. Алдары?да кездескен кедергілерді же?е отырып, тапсырмаларды орындаулары?а тілектеспін.

3- слайд – Ла? пен екі айырыл?ан жол суреттері.

- Ла? келе жатып екіге айырыл?ан жолды к?реді. ?айсысын та?дарын білмей, сас?ала?тап т?р?ан ла??а к?мектесейік, ол ?шін ?й тапсырмасын тексереміз.

III. ?й тапсырмасын тексеру.

4-слайд – Ла? пен ?зен суреттері

- Ла? тиісті ба?ытта?ы жол?а т?сіп, келе жатса, алдында ?зен жатыр. Ол ?зеннен ж?зіп, ар?ы бетіне шы?уы керек. Ол ?шін та?тада?ы сызба?а ?арап, б?гінгі жа?а саба?ымыды жа?сылап т?сініп алайы?.

5- слайд - IY. Жа?а саба?.

Та?тада?ы сызбалар ар?ылы жа?а саба?ты т?сіндіру.

Y. Мысалдарды жазып алу :

?ара - ?аралау, ?ап – ?ара, ?те ?ара.

Же?іл – же?ілірек, жеп –же?іл, е? же?іл.

Биік – биіктеу - біп - биік, тым биік.

6- слайд – Ла? пен к?кжал ?ас?ыр.

- ?зенні? ар?ы бетіне ?ткен ла? ?уанышпен келе жатыр еді, алдынан та?ы бір к?кжал ?ас?ыр кездесті. ?ас?ырдан ??т?ару ?шін мына тапсырма?а назар аударайы?.

YI. Та?тамен ж?мыс.

1- тапсырма.

Флипчарт бетіндегі сын есімдерді шырай т?рлерінде жазу.

1. ?са? – ?са?тау – ?п –?са?.

2. ы??айлы - ы??айлыра? – ып-ы??айлы - ?те ы??айлы.

3. толы? – толы?тау – топ- толы? – е? толы?

4. ж?йрік – ж?йріктеу – ж?п –ж?йрік – аса ж?йрік.

5. сары - сарылау – сап - сары - тым сар

2- тапсырма.

Перфокартамен ж?мыс.

№ С?здер Жай.ш. Салыстырмалы.ш. К?шейтпелі.ш. Асырмалы.ш.

1. Т?зімділеу

2. А?ылды

3. ?п -?демі

4. Е? тере?

5. ?за?

6. Ластау

7. Ап –ары?.

8. Тым жал?ау.

7- слайд - YII. Сергіту с?ті.

1.Тербеледі а?аштар,

Алдымнан жел еседі.

Кіп – кішкентай а?аштар,

?п – ?лкен боп ?седі.

2.О??а, о??а т?зу т?р,

Сол?а, сол?а т?зу т?р.

Ал?а ?арай бір адым,

Арт?а ?арай бір адым

Жо?ары, т?мен ?арайы?,

Орнымызды табайы?.

8- слайд – Ла? пен т?лкі суреті.

- ?ас?ырдан ??тылып ?ндетіп келе жат?ан ла??а т?лкі кез болады.Т?лкіден ??т?ару ?шін келесі тапсырмаларды орындайы?.

3- тапсырма.

С?йкестендір.

Т?тті ?атты

Жап - ірек

Тап – нашар

?те та?ыр

Ке? жасыл.

Тым леу.

4- тапсырма.

Сын есімді тіркестермен с?йлем ??рау.

?лгі : ?й ке?.

Мені? ?йім ке?. Мені? ?йім сені? ?йі?нен ке?ірек. Менікі - кеп –ке?.

Ж?мыс ?иын, б?лме жары?, жа?а кітап.

9- слайд – Ла? пен ?лкен тау суреті.

- Ла? т?лкіден ??тылып, енді ?йіне ?арай келе жатса ?лкен тауды к?ріп, ?те алмай сендерден к?мек с?райды.Ол ?шін мына тапсырмалар?а к??іл аудары?дар.

Шы?армашылы? тапсырмалар.

5- тапсырма.

сурет орнына с?з ?ойып, с?з тіркесін жасау.

Тату + отбасы суреті, ж?мса? + тама? суреті, айбатты + жолбарыс суреті,

ж?п-ж?мса? + нан суреті, хош иісті + г?л суреті, тере? + к?л, су суреті,

6- тапсырма.

С?йлемнен шырай т?рлерін аны?та.

1. К?ршілеріміз а? к??іл, ?те ?арапайым адамдар.

2. Ол бала ?лі жап-жас ?ой.

3. Мені? сатып ал?ан киімім сені? киімі?нен ?алы?дау, т?уірлеу, ?ымбатыра?.

4. ?уе т?п-т?ны?, тап-таза, жібектей ж?мса?.

5. Бас?а балалар?а ?ара?анда оны? бойы аласалау, мінезі т?йы?, ?те салма?ты, т?ртіпті.

10- слайд – Адасып ?ал?ан ла? анасымен ?осылу суреті.

- С?йтіп бізді? ла?ымыз ата –анасымен, бауырларымен ?ауышып ?уаныш?а кенеледі.

Сендерге к?п рахметін айтуда.

( о?ушылар ?уаныштарын білдіріп, ?ол шапала?тау )

11- слайд - YIII. Саба?ты ?орытындылау « А??ала ойыны»

«А??ала» ойыны ар?ылы б?гінгі саба?тан ал?ан білімімізді пысы?тайы?.

Мына пішіндер ар?ылы А??аланы ??растырамыз, ?р пішіндер асты??ы жа?ында

с?ра?тар жасырын?ан, сол с?ра?ты шешіп, А??аланы асты??ы жа?ынан бастап ??растырамыз.

1. Сын есімні? шырайлары нешеге б?лінеді ?

2. Жай шырай?а мысал келтір.

3. Салыстырмалы шырай ?алай жасалады ?

4. К?шейтпелі шырай?а мысал келтір.

5. Асырмалы шырай ?алай жасалады ?

6. Сын есім шырайлары ?ай с?з табына жатады ?

12- слайд

IX. Рефлексия.

Саба?тан ал?ан ?серлерін смайликтермен к?рсету.

X. Ба?алау.

XI. ?йге тапсырма : «Мені? досым ?андай ?» деген та?ырып?а сын есімні? шырайлары ар?ылы сипаттап, ??гіме ??растыру.

30.10.2016

Содержимое разработки

Сабақ тақырыбы: Сын есімнің шырайлары


Сабақ мақсаты :

1. білімділік : сын есімнің шырайларын түсіндіру, практикалық жолмен меңгерту,

олардың мәнін дұрыс ұғынуға баулу, жаңа сабақ мазмұнын игерту.

2. дамытушылық : оқушылардың сөздік қорларын, тіл байлығын кеңейту, ес

қабілетін, сөйлеу шеберлігін дамыту, өз бетінше ойланып,

қорытынды жасай білуге төселдіру, түрлі әдістерді пайдалана

отырып, шығармашылыққа баулу.

3. тәрбиелік : оқушыларды белсенділікке, алғырлыққа, шапшаңдыққа, білімділікке,

ойлылыққа жетектеу, пәнге деген қызығушылығын , төрт түлік

малға деген сүйіспеншіліктерін арттыру.

Сабақ түрі : жаңа сабақ.

Сабақ көрнекілігі : интерактивті тақта, активті қалам, флипчарттар, слайдтар,

сызбалар, суреттер, кестелер.

Пәнаралық байланыс : қазақ әдебиеті, орыс тілі.

Сабақ әдіс – тәсілдері : түсіндіру, сұрақ – жауап, салыстыру, денсаулық сақтау

технологиясы, сөйлесу, топтастыру, баяндау, ойландыру,

жаздыру, оқыту, психологиялық тренинг,іздендіру.

Сабақ барысы :

I. Ұйымдастыру кезеңі .

а ) оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру ;

б ) сабақ ертегі желісімен өтетінін хабарлау ;

1- слайд .Психологиялық дайындық.

Мұғалім : Күн күлімдесе бақыт па ?

Оқушы : бақыт ³ ( қолын жоғары көтеру )

Мұғалім : Анамыз күлімдесе бақыт па ?

Оқушы : бақыт ³ ( қолын жоғары көтеру )

Мұғалім : Достарымыз көп болса бақыт па ?

Оқушы : бақыт ³ ( бір – бірін құшақтау )

Мұғалім : Күшіміз көп болса бақыт па ?

Оқушы : бақыт ³ ( өз күштерін көрсету. )

2- слайд - Ешкі мен лақ , қасқыр суреттері.

- Ертеде бір ешкі жеті лағымен суатқа су ішуге келсе, алдынан ашыққан қасқыр шығып , тап беріп,қуа жөнеледі. Жан сауғалап қашқан лақтардың ең кішісі басқаларынан адасып қалыпты.

- Бүгінгі сабақта сендер білімдеріңді ортаға сала отырып, адасқан лақтың өз тобына қайта қосылуына көмек көрсетулерің керек. Алдарыңда кездескен кедергілерді жеңе отырып, тапсырмаларды орындауларыңа тілектеспін.

3- слайд – Лақ пен екі айырылған жол суреттері.

- Лақ келе жатып екіге айырылған жолды көреді. Қайсысын таңдарын білмей, сасқалақтап тұрған лаққа көмектесейік, ол үшін үй тапсырмасын тексереміз.

III. Үй тапсырмасын тексеру.

4-слайд – Лақ пен өзен суреттері

- Лақ тиісті бағыттағы жолға түсіп, келе жатса, алдында өзен жатыр. Ол өзеннен жүзіп, арғы бетіне шығуы керек. Ол үшін тақтадағы сызбаға қарап, бүгінгі жаңа сабағымыды жақсылап түсініп алайық.

5- слайд - IY. Жаңа сабақ.

Тақтадағы сызбалар арқылы жаңа сабақты түсіндіру.

Y. Мысалдарды жазып алу :

Қара - қаралау, қап – қара, өте қара.

Жеңіл – жеңілірек, жеп –жеңіл, ең жеңіл.

Биік – биіктеу - біп - биік, тым биік.

6- слайд – Лақ пен көкжал қасқыр.

- Өзеннің арғы бетіне өткен лақ қуанышпен келе жатыр еді, алдынан тағы бір көкжал қасқыр кездесті. Қасқырдан құтқару үшін мына тапсырмаға назар аударайық.

YI. Тақтамен жұмыс.

1- тапсырма.

Флипчарт бетіндегі сын есімдерді шырай түрлерінде жазу.

1. ұсақ – ұсақтау – ұп –ұсақ.

2. ыңғайлы - ыңғайлырақ – ып-ыңғайлы - өте ыңғайлы.

3. толық – толықтау – топ- толық – ең толық

4. жүйрік – жүйріктеу – жүп –жүйрік – аса жүйрік.

5. сары - сарылау – сап - сары - тым сар

2- тапсырма.

Перфокартамен жұмыс.

№ Сөздер Жай .ш. Салыстырмалы.ш. Күшейтпелі.ш. Асырмалы.ш.

1. Төзімділеу

2. Ақылды

3. Әп -әдемі

4. Ең терең

5. Ұзақ

6. Ластау

7. Ап –арық.

8. Тым жалқау.

7- слайд - YII . Сергіту сәті.

1.Тербеледі ағаштар,

Алдымнан жел еседі.

Кіп – кішкентай ағаштар,

Үп – үлкен боп өседі.

2.Оңға, оңға түзу тұр,

Солға, солға түзу тұр.

Алға қарай бір адым,

Артқа қарай бір адым

Жоғары, төмен қарайық,

Орнымызды табайық.

8- слайд – Лақ пен түлкі суреті.

- Қасқырдан құтылып әндетіп келе жатқан лаққа түлкі кез болады.Түлкіден құтқару үшін келесі тапсырмаларды орындайық.

3- тапсырма.

Сәйкестендір.

Тәтті қатты

Жап - ірек

Тап – нашар

Өте тақыр

Кең жасыл.

Тым леу.

4- тапсырма.

Сын есімді тіркестермен сөйлем құрау.

Үлгі : Үй кең.

Менің үйім кең. Менің үйім сенің үйіңнен кеңірек. Менікі - кеп –кең.

Жұмыс қиын, бөлме жарық, жаңа кітап.

9- слайд – Лақ пен үлкен тау суреті.

- Лақ түлкіден құтылып, енді үйіне қарай келе жатса үлкен тауды көріп, өте алмай сендерден көмек сұрайды.Ол үшін мына тапсырмаларға көңіл аударыңдар.

Шығармашылық тапсырмалар.

5- тапсырма.

сурет орнына сөз қойып, сөз тіркесін жасау.

Тату + отбасы суреті, жұмсақ + тамақ суреті, айбатты + жолбарыс суреті,

жұп-жұмсақ + нан суреті, хош иісті + гүл суреті, терең + көл, су суреті,

6- тапсырма.

Сөйлемнен шырай түрлерін анықта.

1. Көршілеріміз ақ көңіл, өте қарапайым адамдар.

2. Ол бала әлі жап-жас қой.

3. Менің сатып алған киімім сенің киіміңнен қалыңдау, тәуірлеу, қымбатырақ.

4. Әуе тұп-тұнық, тап-таза, жібектей жұмсақ.

5. Басқа балаларға қарағанда оның бойы аласалау, мінезі тұйық, өте салмақты, тәртіпті.

10- слайд – Адасып қалған лақ анасымен қосылу суреті.

- Сөйтіп біздің лағымыз ата –анасымен, бауырларымен қауышып қуанышқа кенеледі.

Сендерге көп рахметін айтуда.

( оқушылар қуаныштарын білдіріп, қол шапалақтау )

11- слайд - YIII. Сабақты қорытындылау « Аққала ойыны»

«Аққала» ойыны арқылы бүгінгі сабақтан алған білімімізді пысықтайық.

Мына пішіндер арқылы Аққаланы құрастырамыз, әр пішіндер астыңғы жағында

сұрақтар жасырынған, сол сұрақты шешіп, Аққаланы астыңғы жағынан бастап құрастырамыз.

1. Сын есімнің шырайлары нешеге бөлінеді ?

2. Жай шырайға мысал келтір.

3. Салыстырмалы шырай қалай жасалады ?

4. Күшейтпелі шырайға мысал келтір.

5. Асырмалы шырай қалай жасалады ?

6. Сын есім шырайлары қай сөз табына жатады ?

12- слайд

IX. Рефлексия.

Сабақтан алған әсерлерін смайликтермен көрсету.

X. Бағалау.

XI. Үйге тапсырма : «Менің досым қандай ?» деген тақырыпқа сын есімнің шырайлары арқылы сипаттап, әңгіме құрастыру.

-82%
Курсы повышения квалификации

Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися по учебному предмету

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
720 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Конспект урока на тему "Степени имен прилагательных" (18.99 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт