Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Подготовка к ЕГЭ  /  10 класс  /  Кочуруу экзамендин суроолору 10-кл

Кочуруу экзамендин суроолору 10-кл

19.04.2020

Содержимое разработки

Билет №1

 1. Электродинамика эмнени окутат?

 2. Электр талаасын байкоо?

 3. Массасы 8 т космос кемеси, массасы 20 т болгон орбиталыккосмос станциясына 100м аралыкка жакындаган. Алардын өз ара тартылыш күчүн аныктагыла.

Билет №2

 1. Электр зарядынын сакталуу закону. Кулон закону.

 2. Атомдун түзүлүшү.

 3. Жер бетинен учурулган космос ракетасы 20 м/с2 ылдамдануу менен тик өйдө багытта кыймылдайт. Эгер кабинада учкуч-космонавттын массасы 80 кг болсо, анын мадмагын тапкыла.

Билет №3

 1. Электр сыйымдуулугунун формуласынын бирдиги.

 2. Конденсатордун түрлөрү.

 3. Зениттик замбиректен атылган снаряд 800 м/с ылдамдык менен бутага 6 с тийет. Душманлын самолету кандай бийиктикте болгон жана снарядын бутага тийер кезинде ылдамдыгы кандай?Билет №4

 1. Электр тогу. Ток күчү.

 2. Электр кыймылдаткыч күчү.

 3. Массасы 2т жүктүн потенциалдык энергиясы кандай бийиктикте 10кДжго барабар болот?

Билет №5

 1. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону.

 2. Ток булагы.

 3. 2340 км/саат ылдамдык менен учкан кезде үндөн да тез учуучу самолеттун тартуу күчү 220 кНго барабар. Учуунун кубаттуулугун тапкыла?

Билет №6

 1. Толук чынжыр үчүн Омдун закону.

 2. Ашыкча өткөрүмдүүлүк кубулушун ким ачкан?

 3. Пружинада термелип жаткан жүк 8 с ичинде 32 жолу термелет. Термелүүнүн мезгилин жана жыштыгын тапкыла?

Билет №7

 1. Газдардагы токтун табияты.

 2. Өз алдынча разряддын түрлөрү.

 3. Узундугу 80 см маятник 1 мүнөттө 34 термелүү жасаган болсо, лабораториялык жумуш аткарып жаткан окуучу эркин түшүүнүн ылдамдануусунун кандай маанисин алат?Билет №8

 1. Плазманын колдонулушу.

 2. Электролиздин техникада колдонулушу.

 3. 20 кПа басым астындагы бир атомдуу газдын молекулаларынын орточо кинетикалык энергиясын тапкыла. Көрсөтүлгөн басым кезиндеги бул газдын молекулаларынын концентрациясы 3 сын түзөт.Билет №9

 1. Электролиз үчүн Фарадейдин 1-закону.

 2. Жарым өткөргүчтөр.

 3. Газды кысканда анын көлөмү 8 л ден 5л ге чейин азайып, басымы 60кПага көбөйгөн. Баштапкы басымын тапкыла.

Билет №10

 1. Фарадейдин 2-закону.

 2. Жарым өткөргүчтүү диот.

 3. Тынч абалынан горизонталдуу жол менен жүрүп баштаган автомобиль 10 с ичинде 30 м/с ылдамдыкка ээ болду. Каршылык күчтөрүн эске албай, автомобилдин кыймылдаткычынын тартуу күчүн аныктагыла. Автомобилдин массасы 1800 кг.

Билет №11

 1. Вакуумдагы электр тогунун табияты.

 2. Термоэлементтер.

 3. Көлөмү 40 л газ идиштин каптал беттерине 2МПа басым жасайт, эгерде анын молекулаларынын орточо квадраттык ылдамдыгы 400 м/с болсо, бул газдын массасы кандай?Билет №12

 1. Термобатареялар.

 2. Жарым өткөргүчтүү күн батареялары.

 3. Идиште суунун молекуласы бар. Суу кандай көлөмдү ээлейт. Суунун тыгыздыгы 1000 кг/м3 суунун молярдык массасы 0,018 кг/моль. Жообун см3 менен белгиле.

Билет №13

 1. Күн энергиясын электр энергиясына айландыруу боюнча кыргызстандык окумуштуулардын жүргүзгөн изилдөөлөрү.

 2. Термодинамика жөнүндө түшүнүк.

 3. Көлөмү 8,31 болгондо t⁰ сы 127⁰С, 7 л газ толтурулган. Басым 100 кПа болсо, газдын молярдык массасы кандай?

Билет №14

 1. Бойль-Мариоттун закону.

 2. Ички энергиянын өзгөртүү жолдору.

 3. Кинетикалык энергиясы 75 Дж ылдамдыгы 5 м/с нерсе кандай массага ээ?Билет №15 1. Гей-Люссактын закону.

 2. Термодинамиканын 1-закону.

 3. Радиусу 0,2 мм түтүк боюнча бензин 3 см бийиктикке көтөрүлгөн. Бензиндин тыгыздыгы 700 кг/м3 болсо, бензиндин беттик тартылуу коэффициентиканчага барабар?Билет №16

 1. Шарль закону.

 2. Жылуулук саны жана анын формуласы.

 3. Массасы 10 кг, температурасы 600 деги болот гирясын 0 температурасындагы муздун үстүнө коюшту. Гирянын температурасы ге чейин төмөндөгөнчө, ал канча музду эритет?

Билет №17 1. Механикалык эркин жана аргасыз термелүүлөр.

 2. Ультраүн жана анын колдонулушу.

 3. Каттуулугу 100 кН/м болгон сүйрөөчү тростун массасы 2 т болгон, автомобилди 0,5 м/с2 ылдамдануу менен сүйрөгөн учурдагы узарышын тапкыла. Сүрүлүү эске алынбасын.Билет №18

 1. Кайталануучу жана кайталанбоочу процесстер.

 2. Толкун жана толкундун түрлөрүю

 3. Радиусу 4 см болгон шардын зарядынын беттик тыгыздыгы . Шарга берилген заряддын чоӊдугу канчалык болгон.Билет №19

 1. Молекулалык-кинетикалык теориянын негизги жоболору.

 2. Нымдоо жана нымдабоо. Капилярдуулук.

 3. Чоӊдугу 4,6 мКл болгон зарядды потенциалынын айырмасы 200 В болгон талаада которууда кандай жумуш аткарат?Билет №20

 1. Алгачкы түбөлүк кыймылдаткычтары.

 2. Буулануу.

 3. Үтүктүн ысыткычтарындагы чыӊалуу 220В барабар. Зымынын каршылыгы 300 м болсо, ток күчү канчалык?Билет №21

 1. Ийри сызыктуу кыймыл.

 2. Кубаттуулук. Кубаттуулуктун бирдиктери.

 3. Аба мейкиндигинен орун алган 0,3 мКлдон болгон эки заряд, бири-биринен 60 мкм аралыкта жайгашкан. Алардын ортосундагы аракеттешүү күчүн тапкыла.Билет №22

 1. Сүрүлүү күчү. Сүрүлүүнүн коэффициенти. Сүрүлүүнүн түрлөрү.

 2. Демормация. Серпилгичтүү жана калдыктуу деформация.

 3. Бири-биринен 10 см аралыкта турган эки заряд 65,61 Н күч менен аракет этишүүдө. Эгерде алардын чоӊдугу 900мКл болсо, экинчисинин чоӊдугун тапкыла.

-75%
Курсы повышения квалификации

Просто о сложном в физике. Законы сохранения в механике

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Кочуруу экзамендин суроолору 10-кл (256.46 KB)