Меню
Разработки
Разработки  /  Родной язык и литература  /  Уроки  /  7 класс  /  Аралыктан окутуу. Видео сабактар

Аралыктан окутуу. Видео сабактар

20.04.2020

Содержимое разработки

Сабактын аталышы

Кыргыз адабияты


Мөөнөтү

Классы:


Текшерилди: О.Б.Башчысы:

Сабактын темасы:______________________________________________________________

Сабактын тиби: Жаңы билимдерди өздөштүрүү

Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, методикалык колдонмо.

Сабактын усулу: ___________________________________________

Сабактын максаттары

Күтүүлүүчү натыйжаларБилим берүүлүк_________________________

_________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________


Өнүктүрүүчүлүк__________________________

__________________________

__________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________


Тарбиялык


__________________________

__________________________

_______________________________

_______________________________


Негизги компетенттүүлүктөр:

1.Маалыматтык компетенттүүлүк (НК 1)

2.Социалдык коммуникативдик комп (НК 2)

3.Өзүн өзү уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү (НК 3)

Предметтик компетенттүүлүктөр:

Адабий теориялык комп-к:_______________________________________________________ (ПК-1)

Маданий комп-к:_______________________________________________________________ (ПК-2)

Таанып-билүүчүлүк комп-к: ______________________________________________________(ПК-3)

Сабактын жүрүшү:

Сабак-тын этаптары

Убак

Мугалимдин иш аракети

Окуучулардын иш аракети

Окууч калып комп-р

Баалоо

Негиз

Пред

1.Уюшту-руу

2-3

1. Тизмени тактоо

2. Класстын гигиеналык абалын көзөмөлдөйт.

Суроолорго жооп беришет. Класстын гигиеналык абалын таза сактоого үйрөнүшөт.

Окуу куралдарын алып чыгышат.
“Азаматсыңар” деген сыяктуу ж.б. сыпаттама сөздөр.

2. Үй тапшырмасын суроо.

5-10


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суроолорго жооп беришет.

____________________________________________________________

____________________

____________________
Дагы кимиңер кандай ойлорду айта аласыңар?

3. Жаңы теманы түшүн-дүрүү.


5-10

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Жаңы маалыматты окуучулар кабыл алышат.

2. Окуучулар өз ойлорун ортого салышат.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


НК 1НК 2

ПК 1ПК 2


ПК 3

Окуучуларга сыпаттама баалар бери-лет

4. Сабакты бышык-тоо

6-8

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НК

2


НК

3

ПК

1


ПК

2

ПК

3


5.Сабакты жыйын-тыктоо.6. Үйгө тапшырма берүү.


Баалоо.


5-8

2-3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Окуучулар суроолорго жооп беришет.

Тапшырмаларын жазышат.Баа койдурушат.НК 2


НК 3

ПК 1

ПК 2


ПК 3

Мугалимдин алкы-шы ар бир окуучуну өзүнчө сыпат-тама баалар менен баалайт.-70%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Аралыктан окутуу. Видео сабактар (36.4 KB)