Меню
Разработки
Разработки  /  Право  /  Планирование  /  8 класс  /  8-րդ դասարանի թեմատիկ պլան

8-րդ դասարանի թեմատիկ պլան

8-րդ դասարանի թեմատիկ պլան
20.05.2020

Содержимое разработки

Հասարակագիտության 8-9րդ դասարանների թեմատիկ պլանվորում


8-րդ դասարան

Հասարակագիտություն


Թիվ

Թեմա

Նպատակը

Կարողություններ և հմտություններ

Ժամերի քանակը1.
Մարդ և հասարա­կություն

Մարդը և նրան շրջապատող բնական ու հասարակական միջավայրը:
Հասկանա բնության, մար­դու և հասարակության փոխկապ­վածու­թյունը, բացատրի դրանց փոխհարա­բերու­թյուն­ները։

Ներկայացնի մարդու գոր­ծու­նեության ազդեցու­թյու­նը բնու­թյան վրա։


Վերլուծի մարդ, բնություն և հասարա­կու­թյուն հասկացու­թյուն­ները:

Ներկայացնի մարդու և հասարա­կու­թյան փոխներգործու­թյունը ժամա­նա­կակից կյանքի օրինակ­ներով։

Առաջարկի բնության և հասա­րա­կության ներդաշնակության խախ­տումը կանխող քայլեր։

10ժամ


1ժամ

2.3.

Մարդու պահանջմունքները,


Նյութական և ոչ նյութական պահանջմունքները:

Թվարկի մարդու պահանջմունքները,

Տարբերի նյութական և ոչ նյութական պահանջմունքները:

Ներկայացնի նյութական և ոչ նյութական պահանջմունքների նշանակությունը իր և հասարակության կյանքում:

1ժամ1ժամ

4.5.

Հա­սա­­­­րակության սոցիալական կազմըՀասարակության շերտավորում

Գաղափար ունենա հա­սա­­­­րակության սոցիալական կազմի մասին:

Տարբերակի հասարա­կա­կան մեծ և փոքր խմբերն ու շերտերը:

Բացատրի համայնք հասկացությունը:


Քննարկի և վերլուծի, թե ինչ դեր ունեն և ինչպես են ազդում հասարա­կա­կան մեծ և փոքր խմբերն ու շերտերը անհատների և նրանց միջև եղած հարաբերությունների վրա:

1ժամ

1ժամ

6.

7.8.

Սոցիալական հարաբերություններ և գործընթացներ,Համակեցություն,Համագործակցություն, հակամարտու­թյուն

Իմանա սոցիալական հարաբերություններ և գործընթացներ, համակեցություն, համագործակցություն, հակամարտու­թյուն հասկացությունները:

Համակեցություն, համագործակցություն, հակամարտու­թյուն հասկացությունները պարզաբանող օրինակներ բերի:

Ներկայացնի համագործակցությունը և հակամարտությունը որպես հանրային համակեցության բաղադրիչներ:

1ժամ

1ժամ
1ժամ

9.10.

Ընտանիք և ազգԳործնական աշխատանք

Իմանա և բացատրի ընտանիք, ազգ, մշակույթ, ինքնություն հասկացությունները:

Ներկայացնի ազգային մշակույթին իր պատկանելիությունը:


Հիմնավորի, որ ընտանիքը հասա­րակության հիմքն է:

Մեկնաբանի ընտանիքի և հասա­րակության բարե­կեցության փոխկախվածությունը:

Վերլուծի և մեկնաբանի ինքնություն և մշակույթ հասկացությունների փոխկապ­վածությունը, այլոց մշակութային ժառանգության՝ սեփականից տարբերվելու և առանձին գոյություն ունենալու, տարբեր ազգերի մշակույթի փոխազդեցության ու համակեցության անհրաժեշտությունը:

Հիմնավորի սեփական և այլ մշակույթների նմանությունների ու տարբերու­թյունների բնականոն լինելը:

Կարողանա կազմել իր համայնքի սոցիալական քարտեզը:

1ժամ

1ժամ11.

12.Հիմնարար արժեքներ


Ազատության դրսևորումները և սահմանափակումները


Մարդու հիմնա­րար ազատությունները և իրավունքները:


Իմանա, թե ինչ է ազա­տու­թյունը:

Թվարկի մարդու հիմնա­րար ազատությունները և իրավունքները:

Ազատության դրսևորումների օրինակներ բերի:

Տարբերակի ազատության դրսևորումները և սահմանափակումները:

Նկարագրի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատու­թյուն­ների սահմանա­փակման դեպքեր և վերլուծի դրանք:

11ժամ1ժամ

1ժամ

13

14.
15.


16.

Արդարություն հասկացությունը,

արդարության բարոյական և իրավական կողմերը:


Թեմատիկ գրավոր աշխատանք


Արդարության արտահայտման ձևերը

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

Բացատրի արդարություն հասկացությունը:

Տարբերի արդարության բարոյական և իրավական կողմերը:

Ներկայացնի տարբեր բնագավառներում արդարության արտահայտման ձևերը և վերլուծի դրանք:

Հիմնավորի արդարության կարևորությունը ժողովրդավարական հասարակության մեջ:

Ունենա հմտություններ կյանքի տարբեր իրավիճակներում արդարությունը պաշտ­պա­նելու և արժանապատվորեն հանդես գալու համար:

1ժամ

1ժամ
1ժամ


1ժամ

17.

18.

Հավասարություն հասկացությունը, սոցիալական հավասարություն:


Իրավահավասարություն
Իմանա հավասարություն հասկացությունը:

Ներկայացնի հավասարության դրսևո­րում­ները (սոցիալական հավասարություն, իրավահավասարություն և այլն) և խմբավորի դրանք:

Համեմատի սոցիալական հավասարությունն ու իրավահավասարությունը,

բացահայտի սոցիալական հավասարության ու իրավահավասարության դրսևորումները հասա­րակական կյանքի տարբեր ոլորտ­նե­րում:

1ժամ

19.20.21.22.

Պատասխանատվություն և հանդուրժողականություն

Իրավունք և պատասխանա­տվու­թյուն


Հանդուրժողականության սկզբունքները


Գործնական աշխատանք:

Իմանա, թե ինչ է պատասխանատվությունը և ինչու է այն անհրաժեշտ:

Տարբերի պատասխանատվություն ստանձ­նելու առավելություններն ու դժվարություն­ները:

Ներկայացնի իրավունքի, պատասխանա­տվու­թյան և հանդուրժողականության կապը:


Ձևավորի և դրսևորի պատասխանատվու­թյան զգացում սեփական գործողությունների հանդեպ:

Մեկնաբանի իր որոշումների կայացման նկատմամբ պատասխանատու վերա­բեր­մունքի անհրաժեշտությունը:

Կշռադատի պատասխանատվություն ստանձնելու դրական և թվացյալ բացասական հետևանքները:

Կարողանա ներկայացնել քվեարկությունը որպես իրավունք, պահանջ և պատասխանա­տվություն:

1ժամ

1ժամ


ամ1ժամ


23.


24.
25.
26.

27.28.

Իշխանություն


Ինչ է իշխանու­թյունը


Իշխանության գործառույթներըԱռաջնորդություն հեղինակություն, ուժ և իշխանություն:


Իշխանության անհրաժեշտությունը նպատակներըԻշխանություն և պետություն տարանջատում

ԿրկնությունԻմանա, թե ինչ է իշխանու­թյունը, դրա անհ­րա­ժեշ­տու­թ­յու­նը, և որոնք են իշխանության աղբյուրները:

Իմանա և բացատրի պե­տա­կան իշ­խա­նու­­թ­յան ձևա­վորման սկզբունքները, իշխանու­թյան ճյուղերի (օրենսդիր, գործադիր, դա­տա­կան) խնդիրները և գործառույթները:

Ներկայացնի պետական իշխանության ձևավորման և գործունեության ազդեցու­թյունը անհատի վրա:

Բացատրի ժողովրդավարական իշխանու­թյուն հասկացությունը:


Մեկնաբանի իշխանության ճյուղե­րի տարանջատման սկզբունքի հիմ­նա­­րար նշանակությունը ժողո­վրդա­վարական հասարակու­թյու­նում։

Ներկայացնի առաջնորդություն և հեղի­նա­կություն հասկացությունների փոխ­կապվա­ծությունը, հեղինակության անհրա­ժեշ­տու­թյունը առաջնորդի ընտրու­թյան և առաջ­նոր­դության իրագործման համար:

Վերլուծի ուժի և իշխանության, իրավունքի և պատասխանա­տվու­թյան փոխկապ­վածու­թյունը:

Կարողանա ներկայացնել և խմբային քննար­կումներում պաշտպանել հանրային հետա­քրքրություն ներկայացնող (համայնքային, դպրոցական և այլն) որևէ նախագիծ:

9ժամ


1ժամ1ժամ

1ժամ1ժամ

1ժամ1ժամ


29.30.


31.


32.


33.

34.

Կոռուպցիա իշխանության չարաշահում


Իշխանության մարմինների գործունեության թափանցիկություն

Թրաֆիքինգի հասկացություն

Գործնական աշխատանք


Ամփոփում

Ամփոփիչ կիսամյակային աշխատանքԻմանա կոռուպցիա հաս­կա­ցու­թյունը:

Ներկայացնի կոռուպ­ցիայի պատ­ճառ­ները և ձևերը,

թրաֆիքինգ հասկացությունը:

Հիմնավորի իշխանության մարմինների գործունեության թափանցիկության ապահովման և դրա նկատմամբ վերա­հս­կողության անհրա­ժեշ­տությունը:


Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտ­ներում կոռուպցիայի դեպքեր նկարագրի և հիմնավորի դրանց բացա­սական ազդե­ցությունը տվյալ ոլորտի զարգացման վրա։

Վերլուծի կոռուպցիայի և թրաֆիքինգի առնչությունները հասա­րակական կյանքի տարբեր ոլորտ­նե­րում:

Կարողանա ուսումնասիրել և գնահատել

իշխանության որևէ մարմնի, հաստատության գործունեություն:


Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան

1ժամ1ժամ


1ժամ


1ժամ


1ժամ

1ժամ

Թիվ


9-րդ դասարանՄարդու իրավունքներ և քաղաքացիական կրթություն

Ժամերի քանակը
1.


Ժողովրդավարական հասարակություն

Սահմանադրականությունը որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշ­խավոր:

Իմանա ժողովրդավարություն և սահմանադրություն հասկացությունները,

ՀՀ Սահմա­նա­դրության մեջ մարդու իրա­վունքներին առնչվող հոդ­վածները։

Ներկայացնի ժողովրդավարության հիմնա­րար արժեքները, սկզբունքները և ժողովր­դավարական գործելակերպը:

Ներկայացնի ժողովրդավարությունը և սահմանադրականությունը որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշ­խավոր:

Վերլուծի ժողովրդավարության առավելու­թյունները և դժվարությունները։

Կարողանա նկարագրել և համեմատել դասարանային կանոնների ընդունումը որպես ժողովրդավարական գործընթաց:

9ժամ1ժամ

2.3.Օրենքի և իրավունքի գերակայությունը:


Փոքրա­մասնության իրա­վունք­ները

Իմանա, թե ինչ է օրենքի և իրավունքի գերակայությունը:

Բացատրի օրենքի կիրարկում հասկացությունը:

Ներկայացնի օրենքների և այլ իրավական ակտերի դերը փոքրա­մասնության իրա­վունք­ների, գենդերային իրավա­հա­վա­սա­րության և մարդու այլ հիմնարար իրավունք­ների պահպանման գործում:


Մեկնաբանի օրինականության դերը ժողովրդավարության և իրավական պետության կայացման խնդրում:

Որևէ օրենքի օրինակով դատողություններ անի օրենքների ընդունման և դրանց փաստացի կիրառման վերաբերյալ,

վերլուծի օրենքի կիրառման արդյունա­վե­տությունը:

1ժամ1ժամ

4.Ընտրություններ: Գործնական աշխատանք

Բացատրի ազատ և արդար ընտրություն­ների կարևորությունը իր և հասարակության համար:

Ներկայացնի քաղաքական կուսակցություն­ները որպես ժողովրդավարական հասարա­կու­թյան մեջ հանրության տարբեր խմբերի շահերը ներկայացնող միջոց:

Կարողանա հիմնավորել սեփական տեսակետը:Ներկայացնի ազատ ընտրությունը որպես քվեարկության միջոցով որոշումներ կայացնելու ձև:

Վերլուծի ընտրություններին գիտակցված մասնակցության ազդեցությունը ժողովրդավարական հասարարկության կայացման գործում:

Կարողանա ուսումնասիրել և գնահատել ընտ­րություն­ներին մաս­նակից կուսակցու­թյուն­ներից մեկի նախ­ընտ­րական քարոզչությունը՝ տեսա­ժապավեններ, պաս­տառ­ներ, գրքույկներ և այլն:

1ժամ

5.

Հանրային բարիք

Բացատրի հանրային բարիքի ստեղծման մեջ անհատի ինքնա­գիտակցու­թյան և պատասխանատվության կարևորությունը:

Կամավորական աշխատանքի (համայնքում, դպրոցում և այլն) օրինակներ բերի:

Հիմնավորի ժողովրդավարական իշխանությունը որպես հանրային բարիքի ստեղծման երաշխավոր:

Դատողություններ անի ժողովրդա­վարա­կան հասարակության մեջ կամավորա­կանու­թյան անհրաժեշտության վերաբերյալ :

1ժամ

6.


7.


8.


9.

ՄԱԿ-ի միջազգային կառույցների դերը:

Եվրոպական միություն, Եվրոպայի խորհուրդ, Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն: Հանրային քաղաքականություն:


Գործնական աշխատանք


Թեմատիկ գրավոր աշխատանքԻմանա Միավորված ազգերի կազմակեր­պության, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և եվրոպական կառույցների (Եվրոպական միություն, Եվրոպայի խորհուրդ, Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն և այլն) դերը մար­դու իրա­վունք­ների պաշտ­պանության գոր­ծում:

Մամուլի, զանգվածային լրատվության այլ միջոցների ուսումնասիրության հիման վրա ներկայացնի Կարմիր խաչի միջազ­գային կոմի­տեի կամ այլ միջազգային մարդասիրական կառույցի գործունեությունը, այդ կառույցի դերը բացահայտող օրինակ բերի:

Վերլուծի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի, Մարդու իրավունքների և հիմնա­րար ազատու­թյուն­ների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի կամ միջազգային որևէ այլ փաստաթղթի բովան­դակությունը մարդու իրա­վունք­ների պաշ­տ­պանության առումով:


Փաստարկված դատողություններ անի միջազգային մարդասիրական կառույցների գործունեության վերաբերյալ:


1ժամ


1ժամ

1ժամ


1ժամ
10.
11.


12.Հանրային քաղաքականություն


Հանրային քաղաքականություն:

Հանրային քաղաքականության գործընթացը և հիմնախնդիրները:


Հանրային քաղաքականության առաջարկ և գործողությունների պլան:
Իմանա հանրային քաղաքականություն հասկացությունը:

Ներկայացնի հանրային քաղաքականու­թյան մասնակիցներին, այդ քաղաքակա­նության գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության կարևորությունը:

Հասկանա իշխանության դերը հանրային քաղաքականության ձևավորման մեջ:

Բացահայտի հանրային քաղաքականության հիմնախնդիրներ, ուսումնասիրի որևէ հիմնախնդիր, առաջարկի այդ հիմնախնդրի լուծման այլընտրանքային տարբերակներ:

Մշակի և ներկայացնի հանրային քաղաքականության իրականացման գործողությունների պլան:

3ժամ
1ժամ


1ժամ

1ժամ

13.


14.


15.16.

Քաղաքացիություն


Ակտիվ քաղաքացի


Մասնակցություն և առաջնորդություն

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք:

Գործնական աշխատանք

Իմանա քաղաքացիություն հասկացու­թյունը:

Բացատրի քաղաքացու, քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական կարգավի­ճակը Հայաստանի Հանրապետու­թյու­նում:

Ներկայացնի ակտիվ քաղաքացու հատկա­նիշներ:

Մեկնաբանի մասնակցությունն ու առաջնորդությունը որպես քաղաքացիական դիրքորոշման բնութագրիչներ:

Առաջարկի քաղաքացու պատասխանատու մասնակցության բնութագրիչներ և վերլուծի դրանք:

4ժամ


1ժամ


1ժամ


1ժամ

1ժամ

17.
18.

Քաղաքացիական հասարակություն


Շահերի պաշտպանություն և բազմակարծություն


Քաղաքացիական հասարակություն կառույցներ:

Իմանա քաղաքացիական հասարակություն հասկացությունը:

Ներկայացնի քաղաքացիական հա­սա­­րա­կու­թյան բաղադրիչները (խոսքի ազա­տու­թյուն, բազմակարծություն, հասա­րակա­կան կազմա­կերպու­թյուններ, միություններ և այլն)։


Հաս­կա­նա և բա­ցատ­րի հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի, միությունների և այլ կազմակերպությունների տեղն ու դե­րը քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կութ­յան մեջ շահերի պաշտպանության, բազմազանու­թյան և բազմակարծության ապահովման առումով:

Հիմնավորի հասարակական կար­ծիքի և խոսքի, մտքի, խղճի ազատու­թյան կարևորությունը։

5ժամ1ժամ
1ժամ


19
20.


21.


Զանգվածային լրատվության միջոցներԳործնական աշխատանք


Կրկնություն

Իմանա զանգվածային լրա­­տվության ­­մի­ջոցներ հաս­կա­ցությունը:

Ներկայացնի զանգվածային լրա­տվա­մի­ջոցների դերը քաղա­քա­ցիա­կան հասա­րա­կության ձևավոր­ման գործ­ընթացում:Հիմնավորի տեղեկացվածության կարևորությունը քաղա­քացիա­կան հասարակության ձևավորման գործում։

Համայնքային հիմնախնդիրներն ուսումնասիրի քաղաքացիական հասարա­կության հաստատու­թյունների և զանգվածային լրատվության միջոցների միջոցով:

1ժամ

1ժամ


1ժամ
22.


23.

Քաղաքացիական հասարակության տնտեսական բաղադրիչը

Շուկայական տնտեսությունը որպես ազատ ձեռնարկատիրության հենասյուն:

Մրցակցությունն ապահովող մեխանիզմներ:


Բացատրի շուկայական տնտեսության մեջ արտադրողների և սպառողների փոխկապ­վածությունը:

Նկարագրի սպառողների պահանջարկի վրա ազդող գործոնները, մրցակցությունն ապահովող մեխանիզմներ:
Ներկայացնի շուկայական տնտեսությունը որպես ազատ ձեռնարկատիրության հենասյուն:

Մեկնաբանի տնտեսության պետական կառավարման անհրաժեշտությունը:

Սպառողների իրավունքների խախտման, պետու­թյան կողմից հակամենաշնորհային քաղաքա­կանության իրականացման օրինակներ բերի:

4ժամ1ժամ
1ժամ
24.
25.


Պետության դերը ազատ շուկայական տնտեսության մեջ:


Պետության եկամտի աղբյուրները:


Բացատրի պետության դերը ազատ շուկայական տնտեսության մեջ, պետության եկամտի աղբյուրները:


Ներկայացնի հարկերի և պետական բյուջեի փոխկապվածությունը:

Մեկնաբանի անհատի տնտեսական անկախությունը որպես քաղաքացիական հասարակության կայացման պայման:

Ուսումնասիրի ընտրված հանրային հիմնա­խն­դրի լուծման համար նախատեսված պետա­կան ֆինանսական միջոցները և եզրահան­գում­ներ անի:

1ժամ
1ժամ26.

Մարդու և քաղա­քա­ցու հիմնական իրավունքները և ազատությունները

մարդու իրավունքների բարո­յական արժեքները:


Իմանա մարդու իրա­վունք­նե­րի բա­րոյական հիմ­քերը:

Ներկայացնի մարդու իրա­վունք­նե­րի

սահմա­նափակման հիմ­քերը:

Հիմնավորի մարդու իրավունքների բարո­յական հիմ­քերը:

Վերլուծի մարդու իրավունքների, բարոյա­կանության և օրենքի կապը:

7ժամ1ժամ

27.

Մարդու քաղա­քա­ցիական իրավունքներն ու ազա­տությունները:


Իմանա մարդու քաղա­քա­ցիական իրավունքներն ու ազա­տությունները:

Օրինակներով վերլուծի մարդու քաղա­քա­ցիական իրավունքներն ու ազա­տություն­ները:

1ժամ

28.
29.

Մարդու քաղա­քացի­ական իրավունքներն ու ազա­տությունները:


Մարդու քաղա­քա­կան իրա­վունք­նե­րի և ազա­տությունների պաշտ­պանության խնդիրը:

Թվարկի մարդու քաղա­քա­կան իրավունքներն ու ազա­տությունները:

Ներկայացնի մարդու քաղա­քա­կան իրա­վունք­նե­րի և ազա­տությունների պաշտ­պանության խնդիրը:

Մեկնաբանի մարդու անձնական և քաղաքական իրավունքների կապը: Բացատրի մարդու քաղա­քա­կան իրավունքների ու ազա­տությունների պաշտպանության և ժողովրդավարական հասարակության կայացման փոխկապ­վա­ծությունը:

1ժամ
1ժամ

30.

Մարդու տնտե­սա­կան, սոցիա­լ­ա­կան, մշա­կու­թային իրավունք­ները:


Իմանա մարդու տնտե­սա­կան, սոցիա­լ­ա­կան, մշա­կու­թային իրավունք­ները:

Ներկայացնի մշա­կու­թային իրավունքների պաշտ­պանությունը որպես մար­դու հոգևոր զարգացումը և մշա­կութային բազմա­զա­նությունը խթանող գործոն:

Մեկնաբանի մարդու տնտե­սա­կան, սոցիալական,մշակութային իրա­վունքների տեղը այլ հիմնարար իրավունքների ու ազատու­թյուն­ների շարքում:

1ժամ

31.

32.33.34


Երեխայի իրավունքների մասին, հաշմանդամների իրավունքների մասին ՀՀ օրենքների հիմնական պահանջները:

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք


Ամփոփում:


Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

Իմանա երեխայի իրավունքների մասին, հաշմանդամների իրավունքների մասին ՀՀ օրենքների հիմնական պահանջները:


Ներկայացնի երեխայի իրավունքների և հաշմանդամների իրավունքների մասին միջազգային փաստաթղթերի հիմնական պահանջները:

1ժամ1ժամ1ժամ1ժամ


-75%
Курсы повышения квалификации

Современные подходы к организации наглядного метода обучения истории и обществознания

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
8-րդ դասարանի թեմատիկ պլան (190.5 KB)