Меню
Тесты
Тесты  /  Физика  /  Прочее  /  Мектеп окуучулары учун тест

Мектеп окуучулары учун тест

Avatar
26.05.2023. Тест. Физика, Прочее
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Окуучулардын билими баалоо учун тузулгон тест физика предмети боюнча

Список вопросов теста

Вопрос 1
 1. Катуу телолордун кълъм\н\н жана формасынын ъзгър\ш\ …..  деп аталат.

1.диффузия;               2.деформация;                      3.басым;                     4.

 

Варианты ответов
 • 1.диффузия;
 • деформация;
 • басым;
 • термел\\
Вопрос 2

Суюктуктарга жана газдарга берилген басым, суюктуктардун жана газдардын ар бир чекитине ъзгър\\с\з берилет. Бул…..закону

. Бернулли;                2. Ньютон;                 3. Архимед;               4. Паскаль.

Варианты ответов
 • . Бернулли;
 • Ньютон;
 • Архимед;
 • Паскаль.
Вопрос 3

Убакыттын ът\ш\ менен мезгил-мезгили менен тигил же булл тактыкта кайталанып туруучу кыймыл….деп аталат.

1. термел\\;                 2. толкун;                  3.жыштык;     4. термел\\ мезгили

Варианты ответов
 • 1. термел\\;
 • толкун;
 • жыштык;
 • термел\\ мезгили
Вопрос 4

Температуранын ъзгър\ш\ менен заттын бир агрегаттык абалдан башка агрегаттык абалга ът\\с\......деп аталат.

1. жылуулук кубулуштары;                        2. жылуулук кыймылы ;

3. механикалык кыймыл;                4. броун кыймылы.

Варианты ответов
 • Температуранын ъзгър\ш\ менен заттын бир агрегаттык абалдан башка агрегаттык абалга ът\\с\......деп аталат.
 • жылуулук кубулуштары;
 • 3. механикалык кыймыл;
 • . броун кыймылы.
Вопрос 5

Кълъмгъ да, формага да ээ болгон заттар…..деп аталат.

1.суюктуктар;           2. газдар;                    3.катуу заттар;          4. аралашмалар.

Варианты ответов
 • 1.суюктуктар;
 • газдар;
 • катуу заттар;
 • аралашмалар.
Вопрос 6

Бир моль заттын кг менен туюнтулган массасы…..деп аталат.

1. авогадро саны;      2. моль масса;

3. заттын саны;         4. салыштырмалуу молекулалык масса.

Варианты ответов
 • авогадро саны;
 • моль масса;
 • заттын саны;
 • салыштырмалуу молекулалык масса.
Вопрос 7

Ар кандай заттын бир молунда бирдей сандагы молекула бар. Бул ……закону.

1. Авогадро;              2. Паскаль;                3. Архимед;               4. Ньютон.

Варианты ответов
 • Авогадро;
 • Паскаль;
 • Архимед;
 • Ньютон.
Вопрос 8

Деформация телолордун бир бъл\г\н\н башка бъл\г\нъ салыштырмалуу жылышынын м\нъз\нъ жараша тъмънк\дъй т\рлъргъ бъл\нът:

1. Созулуу, кысылуу;           2. созулуу жана кысылуу, ийил\\, жылышуу, толгонуу;           

3. созулуу жана кысылуу, ийил\\,;             4. ийил\\, жылышуу, толгонуу.

Варианты ответов
 • Созулуу, кысылуу;
 • созулуу жана кысылуу, ийил\\, жылышуу
 • созулуу жана кысылуу, ийил\\,
 • ийил\\, жылышуу, толгонуу.
Вопрос 9

Суюктуктардагы басымды ълчъъч\ курал:

1. манометр;              2. барометр;               3. альтиметр;             4. спидометр.

Варианты ответов
 • манометр;
 • барометр;
 • альтиметр;
Вопрос 10

МКТнын биринчи жобосу:

1.           2. бъл\кчълър баш аламан кыймылда болот;

3. система убакыттын ът\ш\ менен бардык бъл\ктър\ндъ температуралары бирдей болгон абалга келет;

4. бардык заттар бъл\кчълърдън турат.

Варианты ответов
 • бъл\кчълър ъз ара аракеттенишишет;
 • бъл\кчълър баш аламан кыймылда болот;
 • система убакыттын ът\ш\ менен бардык бъл\ктър\ндъ температуралары бирдей болгон абалга келет;
 • бардык заттар бъл\кчълърдън турат.
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт