Меню
Тесты
Тесты  /  Всем учителям  /  9 класс  /  Кыргыз тили тест

Кыргыз тили тест

Avatar
30.04.2020. Тест. Всем учителям, 9 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Көп багыныңкы сүйлөм боюнча теске 1-май күнү 22-00гө чейин жооп берсенер болот.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Баш сүйлөмгө ...багынып турса көп багыныңкылуу татаал сүйлөм деп аталат.

Варианты ответов
 • бир сүйлөм
 • экиден кем эмес сүйлөм
 • татаал сүйлө
 • үчтөн кем эмес сүйлөм
Вопрос 2

Эки же андан ашык багыныңкы сүйлом бир гана баш сүйломгө багынып ,анын ар түрдүү кырдаалын билдирип турса ......сүйлөм аталат.

Варианты ответов
 • аралаш татаал сүйлөм
 • көп
 • көп багынынкы сүйлөм
 • көп багыныңкылуу жөнөкөй сүйлөм
Вопрос 3

Көп багыныңкы сүйлөмдү белгилениз.

Варианты ответов
 • Эл жатса да,Эсенбай чунак жатпайт.
 • Сентябрь аяктап,күз келип калган ,ошентсе да күн ысык.
 • Кун ысып козулар бадалга киргенде,биз көлөкөгө отурдук.
 • Калк көбөйүп кыштак пайда болотда,ал шаарга айланат.
Вопрос 4

Сүйлөмдүн түрүн белгилениз.:Миңдеген дарт бар ,бирок ден соолук деген жалгыз.

Варианты ответов
 • бирдей маанилүү
 • тең байланыштагы
 • байламтасыз байланыштагы
 • багынынкы байланыштагы
Вопрос 5

Турсун эшикке чыкканда ,күн эбак батыптыр. Сүйломдогү багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн .....белгилениз.

Варианты ответов
 • себебин
 • мезгилин
 • ордун
 • түзүлүшүн
Вопрос 6

Мезгил багыныңкы суйлом баш сүйломдогү ойдун-----билдирет.

Варианты ответов
 • кырдаал менен болгон байланышын
 • убакыт менен болгон байланышын
 • ар кандай маанисин
 • ар түрдүү милдетин
Вопрос 7

Эмне үчүн ?эмнеликтен? деген суроого жооп берген сүйлөм......багыныңкы суйлом деп аталат.

Варианты ответов
 • максат
 • карама-каршы
 • себеп
 • мезгил
Вопрос 8

Танабай Чорону көрмөкчү болуп ,аялы экөө тоодон атайы келишти.Сүйлөмдө багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочунун формасын жана баш сүйлөмдөгү ордун белгилениз.

Варианты ответов
 • -макчы формасы ,себебин
 • -макчы болуп формасы,максатын
 • -макчы формасы ,максатын
 • -макчы формасы,себебин
Вопрос 9

Шартуу багыныңкы сүйлом .....

Варианты ответов
 • -са формасы аркылуу уюшулат
 • суйлом ээсинин шартын билдирет
 • суйломдун баяндоочу шарттуу ынгай аркылуу уюшулат
 • баш суйломдогу ойдун ар кандай шартын билдирет.
Вопрос 10

Карама -каршы багыныңкы суйлөмдүн баяндоочун уюштурган форманы белгилениз.

Варианты ответов
 • атооч формасы
 • атоочтуктун-уучу формасы
 • чакчылдын-ып формасы
 • менен жандооч кошулуп айтылган атоочтун -ган дормасы,да,дагы байламталарсыз же алар кошулуп айтылган шарттуу ыңгайдын-са формасы
Вопрос 11

Берилген суйлөм багыныңкы сүйломдун кайсы турунө кирет?

Жамгыр жаабай,жер көгөрбөйт.

Варианты ответов
 • сыпат
 • карама-каршы
 • шарттуу
 • мезгил
Вопрос 12

Майрам болуп жаткан сыяктуу,туш-туштан музыка үнү жаңырат.Суйлөмдүн мааниси боюнча түрүн белгилеңиз.

Варианты ответов
 • сын-сыпат багыныңк
 • салыштырма
 • эки тутумдуу
 • себеп багыныңкы
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт