Меню
Разработки
Разработки  /  Алгебра  /  Презентации  /  6 класс  /  Менің педагогикалық идеям

Менің педагогикалық идеям

Менің педагогикалық идеям бойынша кішігірім мәліметтер слайд түрінде

27.03.2018

Содержимое разработки

Жармыш орта мектебінің математика пәні мұғалімі Әбілдікова Индира Қаршығақызы

Жармыш орта мектебінің математика пәні мұғалімі

Әбілдікова Индира Қаршығақызы

«Менің педагогикалық идеям» 7 модульмен ұштастырылған 40 минут

«Менің педагогикалық идеям»

7 модульмен ұштастырылған 40 минут

 Қазіргі таңда сапалы білім беру мәселесі қоғамды толғандырып отыр. Өйткені қарыштап дамып келе жатқан технологиялық прогресс кезеңінде өскелең ұрпақтың білім деңгейі  замануи талапқа сай болуы қажет. Сол себепті ұстаздар әр сабағын сапалы түрде ұйымдастырып, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білуі шарт. Білім дегеніміз мектепте оқытқанның барлығын ұмытқаннан кейін қалатын нәрсе. Мектепте алған білімін өмірде қолдана алатындай етіп сабақты құру мұғалімдерден көп шығармашылық ізденісті талап етеді. Ол үшін ең алдымен, әр ұстаз үнемі өз білімін жетілдіру және өз шәкірттерін тұлға ретінде тану керек.Ұлы Абайдың «Адамның қасиеті үш-ақ нәрсе: нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек» демекші, шәкірттің алдына бару үшін жеткілікті білімің болу керек, сол тәжірибеңді ұғындыру үшін тиімді тәсілдерді қолдана білу және ұстаз мамандығын таңдаған соң, этикалық әрі моральдік құндылықтарды ұстану қажет. Мұғалімнің бұл үш көмекшілері сапалы әрі табысты оқытуына жол ашады.

Қазіргі таңда сапалы білім беру мәселесі қоғамды толғандырып отыр. Өйткені қарыштап дамып келе жатқан технологиялық прогресс кезеңінде өскелең ұрпақтың білім деңгейі  замануи талапқа сай болуы қажет.

Сол себепті ұстаздар әр сабағын сапалы түрде ұйымдастырып, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білуі шарт. Білім дегеніміз мектепте оқытқанның барлығын ұмытқаннан кейін қалатын нәрсе. Мектепте алған білімін өмірде қолдана алатындай етіп сабақты құру мұғалімдерден көп шығармашылық ізденісті талап етеді. Ол үшін ең алдымен, әр ұстаз үнемі өз білімін жетілдіру және өз шәкірттерін тұлға ретінде тану керек.Ұлы Абайдың «Адамның қасиеті үш-ақ нәрсе: нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек» демекші, шәкірттің алдына бару үшін жеткілікті білімің болу керек, сол тәжірибеңді ұғындыру үшін тиімді тәсілдерді қолдана білу және ұстаз мамандығын таңдаған соң, этикалық әрі моральдік құндылықтарды ұстану қажет. Мұғалімнің бұл үш көмекшілері сапалы әрі табысты оқытуына жол ашады.

Менің мақсатым: “ Мен шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға тырысамын”

Менің мақсатым: “ Мен шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға тырысамын”

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім –адамзаттың хас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»  Әл-Фараби Біз әрбір сабағымызда оқушыларды адамгершілікке, қайырымдылыққа, бауырмалдыққа, имандылыққа, патриоттыққа тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін сабақта топтық жұмыстың тиімділігі зор деп ойлаймын .

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім –адамзаттың хас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» Әл-Фараби

Біз әрбір сабағымызда оқушыларды адамгершілікке, қайырымдылыққа, бауырмалдыққа, имандылыққа, патриоттыққа тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін сабақта топтық жұмыстың тиімділігі зор деп ойлаймын .

Әр сабақтағы дұрыс ұйымдастырылған топтық және жұптық  жұмыста оқушылар: Ө здігінен тапсырманы орындайды, топ м ү шелерімен немесе ж ұ бымен ө з пікірін б ө ліседі, алмасады; Жоспарлан ғ ан тапсырмалар туралы айта алады; Ө з м ү мкіндігін біледі; Ө зіні ң о қ уы ү шін ү лкен жауапкершілік алу ғ а қ абілетті болады; Назарын ба қ ылай алады ж ә не ала ң дамайды; Ө з т ә ртібі мен ө згені ң т ә ртібі туралы ж ә не оны ң салдары туралы айта алады; Нені қ алай жаса ғ аны туралы немесе нені ү йренгені туралы айта алады; Ө з сезімі мен ө згелерді ң сезімі туралы біледі, к ө мектеседі ж ә не тыныштандырады; Жа ң а тапсырманы сеніммен қ ол ғ а алады; Ө зін о қ ушы ретінде жа ғ ымды жа ғ ынан к ө ргісі келеді;

Әр сабақтағы дұрыс ұйымдастырылған топтық және жұптық  жұмыста оқушылар:

 • Ө здігінен тапсырманы орындайды, топ м ү шелерімен немесе ж ұ бымен ө з пікірін б ө ліседі, алмасады;
 • Жоспарлан ғ ан тапсырмалар туралы айта алады;
 • Ө з м ү мкіндігін біледі;
 • Ө зіні ң о қ уы ү шін ү лкен жауапкершілік алу ғ а қ абілетті болады;
 • Назарын ба қ ылай алады ж ә не ала ң дамайды;
 • Ө з т ә ртібі мен ө згені ң т ә ртібі туралы ж ә не оны ң салдары туралы айта алады;
 • Нені қ алай жаса ғ аны туралы немесе нені ү йренгені туралы айта алады;
 • Ө з сезімі мен ө згелерді ң сезімі туралы біледі, к ө мектеседі ж ә не тыныштандырады;
 • Жа ң а тапсырманы сеніммен қ ол ғ а алады;
 • Ө зін о қ ушы ретінде жа ғ ымды жа ғ ынан к ө ргісі келеді;

27.03.18 14:20

Топтық жүмысты ұйымдастырудың артықшылықтары

 • Игеретін материалдардың көлемі мен оларды түсіну қажеттілігі артады
 • Жаппай оқытуға қарағанда,ұғымдарды, түсініктерді,дағдыларды қалыптастыруға аз уақыт жұмсалады
 • Жұмыс атмосферасын қалыптастыру
 • Оқушылардың танымдық белсенділігі мен шығармашылықпен жұмыс істеуі артады
 • Оқушылардың өзара қарым-қатынасы жақсарады
 • Өзіне сын көзбен қараушылық артады,құрбылармен жұмыс істеп үйренген оқушы өзінің қабілетін дұрыс бағалай және жақсы бақылай алады
 • Өмірге қажетті дағдыларды үйренеді

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах.

Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Топтық жұмысты ұйымдастырудың кемшілігі : Топ мүшелерінің көп болуы; Енжар адамдардың көптің көлеңесінде қалып қоюы; Бір топтың шуылының екінші топқа әсері; Берілген уақыт ішінде тапсырманы орындап үлгермеуі; Уақытты белгілеу жеке бастың берекесіздігіне әкеліп соғуы; Шығармашылық жұмыс аяқсыз қалады; Бір топ жұмысты қорғап жатса, басқа топ мүшелері өз жұмыстарын аяқтап жатумен шұғылданады Білім деңгейі бірдей оқушылар тобы бір топта жұмыс жасауы; Жақсы оқитын оқушылардың нашар үлгеретін оқушылардан жоғары тұруы;

Топтық жұмысты ұйымдастырудың кемшілігі :

 • Топ мүшелерінің көп болуы;
 • Енжар адамдардың көптің көлеңесінде қалып қоюы;
 • Бір топтың шуылының екінші топқа әсері;
 • Берілген уақыт ішінде тапсырманы орындап үлгермеуі;
 • Уақытты белгілеу жеке бастың берекесіздігіне әкеліп соғуы;
 • Шығармашылық жұмыс аяқсыз қалады;
 • Бір топ жұмысты қорғап жатса, басқа топ мүшелері өз жұмыстарын аяқтап жатумен шұғылданады
 • Білім деңгейі бірдей оқушылар тобы бір топта жұмыс жасауы;
 • Жақсы оқитын оқушылардың нашар үлгеретін оқушылардан жоғары тұруы;
 7 модуль бойынша білім беру  Бұл бағдарламаның мақсаты: өзіне сенімді, дәлел уәждерін жеткізе білетін, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған және үш тілді жетік меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыру.

7 модуль бойынша білім беру

Бұл бағдарламаның мақсаты: өзіне сенімді, дәлел уәждерін жеткізе білетін, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған және үш тілді жетік меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыру.

Диалогтық оқыту модулі 7 модуль Білім беруде басқару және көшбасшылық Талантты және дарынды балаларды оқыту Жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру

Диалогтық оқыту модулі

7 модуль

Білім беруде басқару және көшбасшылық

Талантты және дарынды балаларды оқыту

Жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру

Логикалық тапсырмалар беру керек. Оқушылардың есте сақтау қабілетін дамыту Саналы тәрбие беру Менің педагогикалық идеям Топтық жұмыс жүргізу керек . 1.Кластер құру, ауыстыру әдісі, тренигтер т.б  Талантты және дарынды балалармен жұмыс Логикалы қ тапсырмалар беру Деңгейлік тапсырма-лар беру

Логикалық тапсырмалар беру керек.

Оқушылардың есте сақтау қабілетін дамыту

Саналы тәрбие беру

Менің педагогикалық идеям

Топтық жұмыс жүргізу керек .

1.Кластер құру, ауыстыру әдісі, тренигтер т.б

Талантты және дарынды балалармен жұмыс

Логикалы қ тапсырмалар беру

Деңгейлік тапсырма-лар беру

Өзгерістер Әр оқушының сөздік қоры молайды, сұраққа толық жауап беруді үйренуде, оқушылардың ізденімпаздық қабілеті дами бастады, еркін сөйлеуді , өз пікірін топ алдында қорғай алу қабілеті арта бастады.  Оқушы жетістігі: әр оқушының ізденімпаздық қабілеті дамиды, жұпта, топта бірлесіп жұмыс істей алады, бір бірінің сөзін тыңдап, құрметтеуге үйренеді, оқушының жеке қабілетін айқындайды, еркін қиялдайды, өз пікірін топ алдында қорғай алу қабілеттері артады, сыни көзқараспен қарайды. Мұғалім жетістігі: нәтижелі әдіс тәсілдерді меңгереді, жұмысына қызығушылық танытады, жоғары нәтижеге жетуге ұмтылады.

Өзгерістер

Әр оқушының сөздік қоры молайды, сұраққа толық жауап беруді үйренуде, оқушылардың ізденімпаздық қабілеті дами бастады, еркін сөйлеуді , өз пікірін топ алдында қорғай алу қабілеті арта бастады.

Оқушы жетістігі: әр оқушының ізденімпаздық қабілеті дамиды, жұпта, топта бірлесіп жұмыс істей алады, бір бірінің сөзін тыңдап, құрметтеуге үйренеді, оқушының жеке қабілетін айқындайды, еркін қиялдайды, өз пікірін топ алдында қорғай алу қабілеттері артады, сыни көзқараспен қарайды.

Мұғалім жетістігі: нәтижелі әдіс тәсілдерді меңгереді, жұмысына қызығушылық танытады, жоғары нәтижеге жетуге ұмтылады.

Өз тәжірибемде қолдану

Өз тәжірибемде қолдану

Өз тәжірибемнен

Өз тәжірибемнен

Екі жұлдыз бір тілек

Екі жұлдыз бір тілек

 Қорытынды:  Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп отырған кезеңде білім беру мәселесін, әдіс-тәсілдерді инновациялық үрдістермен алмастыру арқылы жалпы білім сапасын арттыру көзделген. Осы орайда әрбір мұғалім озық технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне тиімдісін таңдауы керек.Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – жай үйреншікті нәрсе емес, ол – жаңадан жаңаны табатын нәрсе» деген екен. Қазіргі заманғы мұғалімнің басты мақсаты- оқушыны терең білім алу мен сапалы ойлауды дамытуға жетелеу болып есептеледі. Қазіргі ғылым мен техниканың даму кезеңінде алдымыздағы шәкірттің жан-жақты, білімді, ой-өрісі кең болып шығуына ықпал ететін мұғалім екені түсінікті. Сондықтан сабақта шығарылатын есептер оқушының ойлау қабілетін дамытатын есептер болу керек. Ендеше үздіксіз дамып жатқан шақта бізге жаңа жүйеде жұмыс жасай білетін жаңашыл мұғалім қажет. Оны мына желі арқылы көрсетуге болады.

Қорытынды:

Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп отырған кезеңде білім беру мәселесін, әдіс-тәсілдерді инновациялық үрдістермен алмастыру арқылы жалпы білім сапасын арттыру көзделген. Осы орайда әрбір мұғалім озық технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне тиімдісін таңдауы керек.Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – жай үйреншікті нәрсе емес, ол – жаңадан жаңаны табатын нәрсе» деген екен. Қазіргі заманғы мұғалімнің басты мақсаты- оқушыны терең білім алу мен сапалы ойлауды дамытуға жетелеу болып есептеледі.

Қазіргі ғылым мен техниканың даму кезеңінде алдымыздағы шәкірттің жан-жақты, білімді, ой-өрісі кең болып шығуына ықпал ететін мұғалім екені түсінікті. Сондықтан сабақта шығарылатын есептер оқушының ойлау қабілетін дамытатын есептер болу керек.

Ендеше үздіксіз дамып жатқан шақта бізге жаңа жүйеде жұмыс жасай білетін жаңашыл мұғалім қажет. Оны мына желі арқылы көрсетуге болады.

Кәсіби шеберлігі жоғары Білім берудің түрлі инновациялық технологияларын меңгерген ізденімпаз Жаңашыл мұғалім Дарындылықты аша білетін Педагогикалық, психологиялық жағынан толық сауаттанған Ақпараттар ағымына ілесе алатын Өзіндік ой-пікірі бар, бәсекеге қабілетті

Кәсіби шеберлігі жоғары

Білім берудің түрлі инновациялық технологияларын меңгерген

ізденімпаз

Жаңашыл мұғалім

Дарындылықты аша білетін

Педагогикалық, психологиялық жағынан толық сауаттанған

Ақпараттар ағымына ілесе алатын

Өзіндік ой-пікірі бар, бәсекеге қабілетті

-70%
Курсы повышения квалификации

Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках математики в условиях реализации ФГОС в основной школе

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Менің педагогикалық идеям (5.84 MB)