Меню
Тесты
Тесты  /  ОРК  /  6 класс  /  Тест. 6 класс

Тест. 6 класс

Avatar
05.05.2020. Тест. ОРК, 6 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кыргыз-орус тили 10 суроо Англис тили 8 суроо География, биология, тарых 4төн суроо

Список вопросов теста

Вопрос 1

《А》-кандай тыбыш?

Варианты ответов
 • Жоон, кең, эринсиз, үндүү
 • Ичке, кең, эринсиз, созулма
 • Ичке, кууш, кыска, үндүү
 • Жоон, кең, эринчил, созулма
Вопрос 2

Каратма сөз катышкан сүйлөмдү тап.

Варианты ответов
 • Ал өзүнчө күбүрөп, сүйлөнүп баратты.
 • -Ой, Калыс, бу жумшак экен го.
 • -Ой-ой, укмуш экен го?
 • -Албетте, бар.
Вопрос 3

Өтмө маанилүү сөздү белгиле.

Варианты ответов
 • Күмүш сөйкө
 • Кагаз баштык
 • Карагаттын жалбырагы
 • Алтын балалык
Вопрос 4

Сүйлөмдөгү кептин түрүн белгиле.

Биз дем алыш күнү Чуңкурчак жайлоосуна бардык.

Варианты ответов
 • Сүрөттөө
 • Ой жүгүртүү
 • Баяндоо
 • Баяндоо жана сүрөттөө
Вопрос 5

Көмүскөдө калган сүйлөм ээсин белгиле.

Адегенде ошонун өзүн түшүндүрчү?

Варианты ответов
 • Силер
 • Сен
 • Ал
 • Биз
Вопрос 6

Определите слово, называющий признак предмета:

Варианты ответов
 • Десятый
 • Свой
 • Наш
 • Короткий
Вопрос 7

Укажите, как определить падеж имен прилагательных:

Варианты ответов
 • По падежу имен существительного, с которым оно связано
 • По первому слову в предложении
 • По глаголу в предложении
 • Задать вопрос к имени прилагательному
Вопрос 8

В каком ряду все прилагательные имеют сравнительную степень?

Варианты ответов
 • Глубже, быстрее, темнее
 • Вкуснейший, слаще, лучше
 • Приятнее, богаче, самый справедливый
Вопрос 9

Укажите прилагательное в творительном падеже.

Варианты ответов
 • Красному шару
 • О красном шаре
 • Красным шаром
 • У красного шара
Вопрос 10

Укажите предложение, в котором имя прилагательное употребляется в форме мужского рода единственного числа Именительного падежа:

Варианты ответов
 • Дюймовочка села на большой зелёный лист и поплыла по реке.
 • Красивый мотылек все время порхал вокруг нее
 • Дюймовочка сняла с себя длинный пояс и привязала к мотыльку
 • К зеленому листу подлетала красивая стрекоза
Вопрос 11

Сутканы эки жолу өзүнүн багытын өзгөртүүчү шамал кандай аталат?

Варианты ответов
 • Пассат
 • Бриз
 • Тайфун
 • Муссон
Вопрос 12

Флюгер куралы менен эмне өлчөлөт?

Варианты ответов
 • Буу менен каныгуу деңгээли
 • Шамал багыты
 • Аба нымдуулугу
 • Аба басымы
Вопрос 13

Жаан-чачын кандай чен (бирдик) менен өлчөнөт?

Варианты ответов
 • Сантиметр
 • Милиметр
 • Литр
 • Градус
Вопрос 14

Метеорологиялык станцияларда абанын температурасын үзгүлтүксүз жазып туруучу аспапты атагыла.

Варианты ответов
 • Термометр
 • Психометр
 • Биограф
 • Гидрометр
Вопрос 15

Ткань-бул .........

Варианты ответов
 • Пияздын чел кабыгы
 • Жемиштин эттүү бөлүгү
 • Элодеянын жалбырагынын бөлүкчөсү
 • Түзүлүшү бирдей, белгилүү функцияны аткарган клеткалардын тобу
Вопрос 16

Камбийдин сыртында жайгашкан механикалык, өткөрүүчү жана негизги ткандардын комплекси-бул ..........

Варианты ответов
 • Сөңгөк
 • Була
 • Өзөк
 • Пробка
Вопрос 17

Клетка-өсүмдүктүн түзүлүш бирдиги, себеби:

Варианты ответов
 • Клеткалары дем алат, тамактанат, бөлүнөт
 • Баардык органдары клеткадан түзүлөт
 • Клетка сыртынан форма берүүчү кабык менен капталган
 • Клеткада азык заттар болот
Вопрос 18

Тамыр сууну жана минералдык заттарды кантип сиңирет?

Варианты ответов
 • Суунун бир жактуу агымы, заттардын топтолушу, осмос басымынын жогорулашы аркылуу
 • Минералдык элементтерди өткөрүү аркылуу
 • Зат алмашуу теориясы аркылуу
 • Клеткалардын полярдуулугунан
Вопрос 19

Патриархат доорунда ким башкарган?

Варианты ответов
 • Эркек адам
 • Эркек аскер
 • Эл башчы
 • Аялзаты
Вопрос 20

Элдердин Улуу көчүү мезгилин көрсөт.

Варианты ответов
 • IV-VII кк
 • III-II кк
 • VIII кк
 • VI кк
Вопрос 21

Койдун пири.....

Варианты ответов
 • Ойсул-Ата
 • Чолпон-Ата
 • Камбар-Ата
 • Зеңги-Баба
Вопрос 22

Борбордук Азиядагы империя-Улуу Түрк каганаты кайсы мезгилде жаралган?

Варианты ответов
 • 512-ж
 • 542-ж
 • 532-ж
 • 522-ж
Вопрос 23

Choose the word in the group that is misspelled:

Варианты ответов
 • Cieling
 • Door
 • Student
 • Listen
Вопрос 24

Fill in the proper preposition:

I can't park near my office; that's why I don't come . . . car.

Варианты ответов
 • by
 • with
 • for
 • from
Вопрос 25

Choose the proper form of an adjective.

Is an airplane . . . that a train?

Варианты ответов
 • fastest
 • faster
 • fast
 • as fast as
Вопрос 26

Choose the correct form of a pronoun.

How . . . oranges do we have?

Варианты ответов
 • much
 • many
 • few
 • little
Вопрос 27

Choose the proper conjunction.

I am a pupil, . . . he is not a pupil. He is a student.

Варианты ответов
 • but
 • so
 • than
 • as
Вопрос 28

Choose the correct moday verb.

Excuse me, . . . you show me the way to the bookshop?

Варианты ответов
 • must
 • could
 • may
 • need
Вопрос 29

Choose the correct modal verb.

. . . I do this work today? Yes, you . . . do it as quickly as possible.

Варианты ответов
 • Must, must
 • May, can
 • Have, must
 • Can, am
Вопрос 30

Choose the word in the group that is misspelled:

Варианты ответов
 • sofa
 • bed
 • capboard
 • floor
Пройти тест
Сохранить у себя:
Тесты по ОРК 6 класс
0
186

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт