Меню
Тесты
Тесты  /  Прочее  /  Прочее  /  Пиэ-1-17

Тест. Пиэ-1-17

17.05.2019
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
2-курс Колдонмо информатика адистиктери учун ВМИП предмети боюнча тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

Delphi-бул ....болуп саналат.

Варианты ответов
 • Программалоо тили катарында Object Pascal тили негиз кылып алынып,колдонмолорду ылдам тузууго мумкун болгон чойро
 • Программалоо тили катарында VBA тили негиз кылып алынып,колдонмолорду ылдам тузууго мумкун болгон чойро
 • Программалоо тили катарында Pascal тили негиз кылып алынып,колдонмолорду ылдам тузууго мумкун болгон чойро
Вопрос 2

Delphi интерфейси томонку терезелерден турат.

Варианты ответов
 • Негизги терезе,обьекттер инспектору терезеси,обьекттер дарагы программалык код,Менюлар терезеси
 • Форма жуктолуучу терезе,обьекттер терезеси,редактор терезеси,коддор терезеси,форманын терезеси
 • Форма жуктолуучу терезе,окуялар терезеси,редактор терезеси,коддор терезеси,форманын терезеси,компоненттер терезеси.
Вопрос 3

Кайсыл компонент редактирлоо талаасын билдирет?

Варианты ответов
 • Edit
 • Lable
 • ListBox
Вопрос 4

Label компонентасынын AutoSize касиети ...билдирет.

Варианты ответов
 • Талаанын олчому андагы камтылуучуларга жараша болоорун
 • Талаанын олчому автоматтык турдо озгоро тургандыгын
 • Талаанын олчому автоматтык турдо озгорбой тургандыгын
Вопрос 5

Колдонмону томонкудой сактоого болот(оптималдык вариантын тандагыла):

Варианты ответов
 • File-Save Project As-папка тузобуз-модулду сактайбыз-проектти сактайбыз
 • File-Save Project As-проектти сактайбыз папка тузобуз-модулду сактайбыз
 • File-Save Project As-папка тузобуз-модулду сактайбыз-Save Project As -ушул эле папкага проектти сактайбыз
Вопрос 6

Edit компоненти кайсыл баракта жайгашкан?

Варианты ответов
 • Standart
 • Additional
 • Inspektor
Вопрос 7

Кайсыл компонента текстти (статистикалык тестти)чыгаруу компонентасы болуп эсептелет.

Варианты ответов
 • Саption
 • Buttan
 • Label
Вопрос 8

Кайсыл компонента текстти(статистикалык тестти)чыгаруу компонентасы болуп эсетелет?

Варианты ответов
 • Caption
 • Button
 • Label
Вопрос 9

Button баскычынын тусун кантип озгортобуз.

Варианты ответов
 • Properties касиетинен тусту тандайбыз
 • Objekt Inspektor терезесинен Color касиетин тандоо керек
 • Баскычтын тусун озгорто албайбыз
Вопрос 10

Lable компонентасы кайсыл баракта жайгашкан ?

Варианты ответов
 • Additional
 • Standard
 • Sustem
Вопрос 11

Lable компонентасынын WordWrap касиети ...билдирет.

Варианты ответов
 • Учурдагы жолчого батпай калган создор кийинки жолчого автоматтык турдо ото тургандыгын
 • компонентанын олчому автоматтык турдо аныкталаарын
 • Жолчонун олчому андагы камтылуучуларга жараша болоорун
Вопрос 12

Delphi тилиндеги Var кызматчы созу ...болумунун башталышын билдирет.

Варианты ответов
 • озгормолорду жарыялоо
 • операторлоду жарыялоо
 • константалар тизмеси
 • меткалар тизмеси
Вопрос 13

Кайсыл кызматчы соз Delphi тилинин алфавитине кирбейт?

Варианты ответов
 • end
 • begin
 • step
 • then
Вопрос 14

Delphi тилиндеги программанын текстине жазылган комментарий....

Варианты ответов
 • Апострофтор коюлат.
 • Фигуралык кашаанын ичине алынат же комментарийдин алдына (//) белгиси коюлат.
 • Тегере кашааларга алынат.
 • Квадрат кашааларга алынат
Вопрос 15

Delphi тилиндеги const созу ...болумунун башталышын билдирет.

Варианты ответов
 • озгормолорду жарыялоо
 • операторлорду жарыялоо
 • константалар тизмеси
Вопрос 16

RadioButton компонентасы ...аныктайт.

Варианты ответов
 • коз каранды эмес баскычты (баскычты)
 • абалы башка баскычтардын группасынын абалынан коз каранды болгон баскычты
 • ячейкалары символдор жолчосун кармап турган таблицаны аныктайт
Вопрос 17

Алгоритмди бутактануучу деп айтабыз,эгерде ...болсо.

Варианты ответов
 • анын аткарылышы бул же тигил шарттардын чын болушуна коз каранды болсо
 • анын аткарылышы мезгилдуу болсо
 • анын аткарылышы бир эле шарттын коп жолу кайталанышын талап кылса
Вопрос 18

If инструкциясы ...тандоо зарыл болгон учурда колдонулат.

Варианты ответов
 • мумкун болгон бир топ варианттардын ичинен бироосун
 • мумкун болгон эки варианттын бирин
 • керектуу жолчого отууну
Вопрос 19

case инструкциясы ...тандоо зарыл болго учурда колдонулат.

Варианты ответов
 • мумкун болгон бир топ варианттардын ичинен бироосун
 • мумкун болгон эки варианттын бирин
 • керектуу жолчого отууну
Вопрос 20

Repeat инструкциясы ...зарыл болгон учурда колдонулат.

Варианты ответов
 • мумкун болгон эки варианттын бирин тандоо
 • кайталоо саны алдын ала белгилуу болгон учурда кайталануучу эсептоолорду аткарып,акырында шартты текшеруу
 • кайталоо саны алдын ала белгисиз болгон учурда кайталануучу эсептоолорду аткарып,акырында шартты текшеруу
Вопрос 21

While инструкциясы ...зарыл болгон учурда колдонулат?

Варианты ответов
 • кайталоо саны алдын ала белгисиз болгон учурда биринчи шартты текшерип андан кийин кайталануучу эсептоолорду аткаруу
 • кайталоо саны алдын ала белгилуу болгон учурда биринчи шартты текшерип андан кийин кайталануучу эсептоолорду аткаруу
 • мумкун болго эки варианттын бирин тандоо
Вопрос 22

Кайсыл инструкция тємєнкїдєй жазылат?

while шарт do

begin

<кайталануучу эсептєєлєрдї аткаруу инструкциялары>

          end;

 

Варианты ответов
 • while инструкциясы
 • case инструкциясы
 • repeat инструкциясы
Вопрос 23

Кайсыл инструкция тємєнкїдєй жазылат?

repeat

<кайталануучу эсептєєлєрдї аткаруу инструкциялары>

         unti1 шарт;

 

Варианты ответов
 • repeat инструкциясы
 • case инструкциясы
 • If инструкциясы
Вопрос 24

Кайсыл инструкция томонкудой  жазылат?

for  эсептегич := башт_маани to акыркы_маани do

begin

<кайталануучу эсептєєлєрдї аткаруу инструкциялары>

         end;

Варианты ответов
 • case инструкциясы
 • for инструкциясы
 • while инструкциясы
Вопрос 25

«Алгачкы N натуралдык сандардын суммасын табуу» маселесин чыгаруу жолунун туура фрагментин тапкыла:

Варианты ответов
 • s=0; For i:=1 to N do s:=s+i; Label1.Caption := IntToStr(s); Writeln(‘1+2+...+N=’, s);
 • s:=0; for i:=1 to N do s:=s+i; Label1.Caption := IntToStr(s); writeln(‘1+2+...+N=’, s);
 • s:=0; for i:=1 to N do s:=s+i; Label1.Caption = IntToStr(s); writeln(‘1+2+...+N=’, s);
Вопрос 26

ShowMessage('s') процедурасы ...

Варианты ответов
 • Бєрку s болгон терезеникорунбоочу кылат
 • “s” билдируусун жана ОК кнопкасын экранга чыгарат
 • s билдируусун жана ОК кнопкасын экранга чыгарат
Вопрос 27

Кайсыл функция символду бутун санга озгортот?

Варианты ответов
 • StrToInt
 • IntToStr
 • StrToFloat
Вопрос 28

Кайсыл функция  чыныгы санды символго єзгєртєт?

Варианты ответов
 • FloatToStr
 • StrToFloat
 • StrToInt
Вопрос 29

Программа аткарылганда экранга кандай маалымат чыгат?

s:=0;

for i:=1 to 5 do

    s:=s+i;

Label1.Caption:='s='+IntToStr(s);

Варианты ответов
 • s=15
 • 's='+IntToStr(s)
 • s=5
 • s=6
Вопрос 30

Программа аткарылганда экранга кандай маалымат чыгат?

s:=1;

for i:=1 to 3 do

    s:=s*i;

Label1.Caption:='s='+IntToStr(s);

Варианты ответов
 • S=3
 • s=0
 • s=6
Вопрос 31

BevelWidth .....

Варианты ответов
 • чек аранын жоондугун орнотот, бүтүн сан
 • чек аранын стилин аныктайт.
 • тексттин тамгаларынын касиети.
Вопрос 32

CharCase....

Варианты ответов
 • тексттин тамгаларынын касиети.
 • кийирилүүчү тексттин узундугун аныктайт,
 • окуу үчүн гана касиетин орнотот
Вопрос 33

TEdit....

Варианты ответов
 • бир саптуу кийирүү компоненти
 • тилкенин чек арасынын ички тарабынын рельефти.
 • рельефтин түрүн орнотуучу талаа
Вопрос 34

Clear....

Варианты ответов
 • бөлүнүп алынган текстти тазалоо
 • Lines талаасынын маанисин тазалайт. ​​​​​​​
 • бөлүнүп алынган текстти алмашуу буферине көчүрүү.
Вопрос 35

Items....

Варианты ответов
 • тизмедеги саптардын санын көрсөтүүчү касиет.
 • тизмеден тандалган саптын катар номерин көрсөтүүчү касиет
 • TString объекттик тибиндеги тизменин саптарынын объектиси.
Вопрос 36

AutoCloseUp...

Варианты ответов
 • тизмени автоматтык түрдө жаюу.
 • тизмени автоматтык түрдө түрүү
 • тизмени автоматтык түрдө жабуу.
Вопрос 37

TSpeedButton....

Варианты ответов
 • тез кнопка компоненти.
 • кнопканын жалпак көрүнүшүн орнотот
 • – группанын номери.
Вопрос 38

Style...

Варианты ответов
 • рамканын сызыктарынын көрүнүшүнүн стили.
 • форманын корунушунун стили
 • Меню жолчолорун озгортуу
Вопрос 39

TTimer...

Варианты ответов
 • таймер, убакыт генератору менен иштөөчү компонент.
 • сүрөт тартуу үчүн область
 • мультимедиянын компоненти.
Вопрос 40

TMediaPlayer

Варианты ответов
 • мультимедиянын компоненти.
 • сүрөт тартуу үчүн область.
 • таймер, убакыт генератору менен иштөөчү компонент.
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт