Меню
Тесты
Тесты  /  Литература  /  Прочее  /  Манас таануу предметинен тест(экзамен)

Тест. Манас таануу предметинен тест(экзамен)

Avatar
10.06.2021
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Жогорку окуу жайында бакалаврда окуган 1-курстун студенттери үчүн тузүлгөн экзамендик тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

Акбалтанын уруусу?

Варианты ответов
 • нойгут
 • ногой
 • катаган
 • кыргыз
Вопрос 2

Эпос жанры элдик оозеки чыгармачылыктын кайсы жанрына кирет?

Варианты ответов
 • Дидактика
 • Эпика
 • Лирика
 • Мифология
Вопрос 3

"Манас" эпосу мазмундук жагынан эпостун кайсы түрүнө кирет?

Варианты ответов
 • Баатырдык
 • Турмуштук
 • Мифологиялык
 • Легенда
Вопрос 4

Чубак кайсыл уруудан чыккан баатыр?

Варианты ответов
 • нойгут
 • ногой
 • катаган
 • кыргыз
Вопрос 5

Кутубийдин өз аты ким болгон?

Варианты ответов
 • Чегебай
 • Телибай
 • Кутубий
 • Ошпур
Вопрос 6

Сейтектин чоң атасы?

Варианты ответов
 • Жакып
 • Семетей
 • Манас
 • Ногой
Вопрос 7

Кытайлык кыргыздардан чыккан залкар манасчы ким?

Варианты ответов
 • Жусуп Мамай
 • Келдибек
 • Тоголок Молдо
 • Балыкооз
Вопрос 8

Бокмурундун минген тулпары?

Варианты ответов
 • Мааникер
 • Ачбуудан
 • Телтору
 • Тайтору
Вопрос 9

"Теңири Манас" китебинин автору ким?

Варианты ответов
 • К. Жусупов
 • А. Жакыпбеков
 • С.Каралаев
 • С.Орозбаков
Вопрос 10

Жакыптын экинчи жубайы?

Варианты ответов
 • Чыйырды
 • Шакан
 • Бакдөөлөт
 • Акылай
Вопрос 11

Ч.Валиханов "Көкөтөйдүн ашы" деген бөлүмдү кайсыл манасчыдан жаздырып алган?

Варианты ответов
 • белгисиз
 • С.Орозбаков
 • С.Каралаев
 • Чоюке Өмүр уулу
Вопрос 12

"Манас" эпосунун эң алгачкы болуп кагаз бетине түшүрүлгөн бөлүмү кайсыл?

Варианты ответов
 • "Алмамбеттин баяны"
 • "Көкөтөйдүн ашы"
 • "Баатырдын ата-теги"
 • "Чоң казат"
Вопрос 13

Чыйырды энебиздин өз аты ким?

Варианты ответов
 • Шакан
 • Чыйырды
 • Санирабига
 • Акылай
Вопрос 14

Көкчө баатыр кимдин баласы?

Варианты ответов
 • Айдар хан
 • Шоорук кан
 • Акунбешим
 • Көкөтөй хан
Вопрос 15

Акеркеч кимдин аялы?

Варианты ответов
 • Көкчөнүн
 • Төштүктүн
 • Алмамбеттин
 • Чубактын
Вопрос 16

Кошой кандын уруусу?

Варианты ответов
 • катаган
 • нойгут
 • ногой
 • кыргыз
Вопрос 17

Жакып баласы Манасты кайсы койчуга кошуп берет?

Варианты ответов
 • Ыйман
 • Ошпур
 • Нескара
 • Чегебай
Вопрос 18

Манас баатырдын аталаш бир туугандары кимдер?

Варианты ответов
 • Абыке менен Көбөш
 • Чубак менен Сыргак
 • Алмамбет менен Сыргак
 • Чубак менен Көбөш
Вопрос 19

Карабөрктүн атасы ким?

Варианты ответов
 • Кайыпдаң
 • Акунбешим
 • Шоорук
 • Атемир
Вопрос 20

Акылайдын атасы?

Варианты ответов
 • Кайыпдаң
 • Шоорук
 • Акунбешим
 • Атемир
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт