Меню
Тесты
Тесты  /  Прочее  /  Прочее  /  "Фракталдык геометриянын элементери" тандоо курсу боюнча жыйынтык текшерүү

Тест. "Фракталдык геометриянын элементери" тандоо курсу боюнча жыйынтык текшерүү

21.05.2019
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Бул тест МИТ факультетинин МК(б)-1-17 тайпасы үчүн түзүлгөн

Список вопросов теста

Вопрос 1

Объектилердин өзүнө өзү окшош болгон касиетин Мандельброт фракталдуулук деп,

Вопрос 2

Фрактал сөзү fractus деген латын сөзүнөн алынып, бизче которгондо ..., ... дегенди түшүндүрөт.

Варианты ответов
 • бөлүкчөлөр
 • фрагменттерден түзүлгөн,
 • фрагменттер
 • бөлүкчөлөргө бөлүнгөн
Вопрос 3

...  регулярдуу эмес, бирок өзү-өзүнө окшош түзүлүштөрдүн үстүндө иштегендиктен, мындай түзүлүштөрдү атоо үчүн

...-жылы фракталдар деген терминди киргизген

Варианты ответов
 • Бенуа Мандельброт; 1976
 • Бенуа Мандельборт; 1976
 • Бенуа Мандельборт; 1975
 • Бенуа Мандельброт; 1975
Вопрос 4

Регулярдык фракталдар ..., ..., ... болуп саналат.

Варианты ответов
 • элестетүүдөн алынган
 • жаратылыштагы көрүнүштөр
 • кыялдан алынган
 • математикалык абстракциядан жаратылган
 • адамдын колунан жасалган нерселер
Вопрос 5

Регулярдык эмес фракталдарга ..., ... кирет.

Варианты ответов
 • элестетүүдөн алынган
 • жаратылыштагы көрүнүштөр
 • кыялдан алынган
 • математикалык абстракциядан жаратылган
 • адамдын колунан жасалган нерселер
Вопрос 6

Төмөндөгү фракталдарды тиешелеш келтиргиле

Варианты ответов
 • Кантордун чаңы
 • Пеанонун ийриси
 • Кохтун триадалык ийриси
 • Кохтун кар бүртүгү
 • Серпинскийдин үч бурчтугу
Вопрос 7

 Т-фракталын түзүүнү төмөндөгүдөй аткарабыз:

Варианты ответов
 • Бирдик узундуктагы кызыл квадраттын ичине жагы 1/2ге барабар болгон ак квадратты сызабыз
 • Ак квадраттын чокулары борборунда жата тургандай жана чоңдугу бул квадраттын чоңдугунан 4 эсе кичине болгон төрт ак квадратты сызабыз
 • Сызылган төрт ак квадраттын ар бирине дагы ушундайча кылып 4 ак квадрат сызып чыгабыз. Натыйжада 16 майда квадрат пайда болот
Вопрос 8

Менгердин болпогун түзүүнү төмөндөгүдөй аткарабыз:

Варианты ответов
 • Куб тургузабыз.
 • Кубдун ар бир гранын 9 квадратка бөлөбүз. Натыйжада берилген куб 27 майда кубга бөлүнүп калат.
 • 27 кубдун ичинен кубдун борборундагы жана 6 грандын ар биринин борборлорундагы кубдарды алып коебуз. Натыйжада берилген кубда көзөнөкчөлөр пайда болуп калат да, 20 кубдан турган фигурага ээ болобуз.
 • Калган 20 кубдун ар бирине да ушул эрежени пайдаланабыз ж.у.с.
Вопрос 9

Төмөндөгү фракталдарды тиешелеш койгула:

Варианты ответов
 • Пифагордун дарагы
 • Хартер-Хейтуэйдин дракону
 • Серпинскийдин квадраты
 • Н - фрактал
 • Т - квадрат
Вопрос 10

Төмөндөгү көптүктөрдү тиешелеш койгула

Варианты ответов
 • компактуу
 • туюк
 • кынтыксыз
 • байланышсыз
Вопрос 11

Серпинскийдин үч бурчтугунун окшоштук коэффициенти

Варианты ответов
 • 13

 • 12

 • 14

Вопрос 12

Серпинскийдин үч бурчтугунун фракталдык ченемдүүлүгү

Варианты ответов
 • d=log2log3

 • d=log4log3

 • d=log3log2

 • d=log3log4

Вопрос 13

Фигуранын аянтын эсептөө үчүн Георг Пинктин формуласы

Варианты ответов
 • S=n+m2-1

 • S=n-m2-1

 • S=n+m2+1

 • S=n-m2+1

Вопрос 14

S=n+m2-1 формуласында ...,  ... болот.

Варианты ответов
 • n - фигуранын ичиндеги чекиттердин саны
 • m - фигуранын чек арасындагы чекиттердин саны
 • m - фигуранын ичиндеги чекиттердин саны
 • n - фигурадагы чекиттердин саны
 • n - фигуранын чек арасындагы чекиттердин саны
 • m - фигуранын чекиттери
Вопрос 15

k  тешикчелерге ээ болгон фигуранын аянты төмөнкү формула менен табылат:

Варианты ответов
 • S=n+m2-1+k

 • S=n+m2-1-k

 • S=n-m2-1+k

 • S=n+m2+1+k

Вопрос 16

Төмөндөгү фракталдарды иреттегиле

Варианты ответов
 • Аалам
 • галактика
 • күн системасы
 • планеталык система
 • зат
 • молекула
 • атом
Вопрос 17

Төмөндөгү фракталдарды иреттегиле

Варианты ответов
 • Кылым
 • жыл
 • ай
 • жума
 • күн
 • саат
 • минута
 • секунда
Вопрос 18

Адамдын организми фрактал түрдөгү структуралардын көптүгүнөн турат: кан тамыр системасы, булчуңдар, бронхтор, нерв системасы

Варианты ответов
 • медицианадагы фракталдар болот.
 • табигый илимдердеги фракталдар болот.
 • телекоммуникациядагы фракталдар.
Вопрос 19

Серпинскийдин үч бурчтугунда улам алынып ташталган үч бурчтуктардын аянттарынын суммасы

Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт