Меню
Тесты
Тесты  /  Экология  /  Прочее  /  "Экологиянын негиздери" предмети боюнча тест

"Экологиянын негиздери" предмети боюнча тест

Avatar
22.04.2020. Тест. Экология, Прочее
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
"Экологиянын негиздери" предмети боюнча тест медициналык колледждин студенттерине тузулгон.

Список вопросов теста

Вопрос 1

"Экология" терминин биринчилерден болуп ким сунуштаган?

Варианты ответов
 • Э. Геккель
 • А. Тенсли
 • Э. Зюсс
Вопрос 2

Тирүү организмдерге таасир этүүчү жансыз жаратылыштын компоненттери кандай аталат?

Варианты ответов
 • Абиотикалык факторлор
 • Биотикалык факторлор
 • Антропогендик факторлор
Вопрос 3

Төмөнкүлөрдөн абиотикалык факторлорду тап...

Варианты ответов
 • Адам баласы тарабынан токойлордун кыйылуусу
 • Жыл мезгилдери боюнча температуранын өзгөрүшү
 • Жырткычтын олжосу менен азыктанышы
Вопрос 4

Экосистема деп эмнени айтабыз?

Варианты ответов
 • Зат айланууну жүргүзүүчү органикалык эмес компоненттердин жана организмдердин жыйындысы
 • Түрдүү өлчөмдөгү аймактардагы тирүү организмдердин жыйындысы
 • тирүү организмдердин жана чөйрөнүнү факторлорунун жыйындысы
Вопрос 5

Социалдык экология эмнени окутуп үйрөтөт?

Варианты ответов
 • Коомдук-табигый системаны
 • Айлана-чөйрөнүн абалына адамдын ишмердүүлүгүнүн таасирин
 • Адам коомунун өнүгүшүнүн перспективаларын
Вопрос 6

Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы популяциянын составына кирбейт?

Варианты ответов
 • Ар кандай түрдүн организмдери
 • Бир түрдүн организмдери
 • Ар кандай жаштагы организмдер
Вопрос 7

Жырткычтар табият коомдоштугунда кандай кызмат аткарат?

Варианты ответов
 • Популяциянын санына таасир тийгизбейт
 • Популяциянын санын өстүрүүгө көмөктөшөт
 • Популяциянын ден соолугун чындайт
Вопрос 8

Парниктик эффектини пайда кылуучу газдарга кайсылар кирет?

Варианты ответов
 • көмүр кычкыл газы, метан, азоттун оксиди
 • суутек, озон, аммиак
 • кычкылтек, асыл газдар
Вопрос 9

Атмосферанын булгануусунун негизги булагы болуп кайсы эсептелет?

Варианты ответов
 • Автомобиль транспорту
 • Биосферанын тиричилик аракети
 • Жылуулук -энергетикалык комплекстери
Вопрос 10

Биоценоз- бул, бири-бири менен байланышкан: (Туура жообун табыныз)...

Варианты ответов
 • Жандуу жана жансыз компоненттердин
 • Биргелешип жашаган ар кандай организмдердин түрлөрүнүн
 • Ар кандай организмдердин түрлөрүнүн жыйындысы
Вопрос 11

Туура түзүлгөн азык чынжырын аныкта:

Варианты ответов
 • түлкү – кирпи – чычкан – урук – карагай
 • урук – карагай – чычкан – кирпи – түлкү
 • чычкан – кирпи – урук – карагай – түлкү
Вопрос 12

Озон катмары каерде жайгашкан?

Варианты ответов
 • Тропосферанын алдыңкы катмарында
 • Стратосферанын алдыңкы катмарында
 • Тропосферанын жогорку катмарында
Вопрос 13

Өсүмдүктөрдүн заттардын айлануусундагы ролу:

Варианты ответов
 • Органикалык заттарды бузуучулар
 • Органикалык заттарды пайда кылуучулар
 • Минералдык заттарды керектөөчүлөр
Вопрос 14

Бири-бири менен байланышта жашаган организмдердин жана алар жашаган чөйрөнүн жыйындысы эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • Экотоп
 • Ареал
 • Ландшафт
Вопрос 15

Экологиялык талаптары бирдей болгон түр арасындагы байланыштар эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • Симбиоз
 • Жырткычтык
 • Атаандаштык
Вопрос 16

Биотоп деген эмне?

Варианты ответов
 • экосистемалардын гидрологиялык, климаттык, топурак факторлору
 • экосистеманын биотикалык факторлору
 • кургактыктын же көлмөнүн участогу
Вопрос 17

Жашоо чөйрө деп эмнени айтабыз?

Варианты ответов
 • организмдин жашоосу үчүн зарыл болгон факторлордун жыйындысы
 • организмдердин чөйрө шарттарына ыңгайлануусуна алып келүүчү факторлордун жыйындысы
 • тирүү организмдерди курчап турган жаратылыштын тирүү жана тирүү эмес элементтери
Вопрос 18

 Сууда активдүү кыймылдоочу организмдердин жыйындысы эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • Планктон
 • Нектон
 • Бентос
Вопрос 19

Кишинин ден соолугу кандай  факторлордун таасиринде калыптанат?

Варианты ответов
 • Тукум куучулук, таза аба, жашоо мүнөзү, өнөр жай өндүрүштөрүнүн саны
 • Саламаттыкты сактоо, таза аба
 • Тукум куучулук, айлана-чөйрө,сергек жашоо мүнөзү
Вопрос 20

Көмүр, нефть, акиташ булар жаратылышта кандай заттар тобуна кирет?

Варианты ответов
 • Костук заттар
 • Биокостук заттар
 • Биогендик заттар
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт