Меню
Тесты
Тесты  /  Экология  /  9 класс  /  1 модул

1 модул

Avatar
25.10.2020. Тест. Экология, 9 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
1 модул Бухгалтердик эсептин негиздери 1. Бухгалтердик эсептин предмети төмөнкүлөр

Список вопросов теста

Вопрос 1
 1. Бухгалтердик эсептин предмети төмөнкүлөр:
Варианты ответов
 • камдоо, өндүрүш, сатуу;
 • чарбалык каражаттар, адам ресурстары жана чарбалык жараяндар
 • активдер, милдеттенмелер, капиталдар.
Вопрос 2

2. Бухгалтердик эсептин объектилерине төмөнкүлөр кирет:

Варианты ответов
 • бардык материалдык жана материалдык эмес эсептик маалыматтар
 • активдер, кирешелер, чыгашалар;
 • активдер, милдеттенмелер, капиталдар.
Вопрос 3

Актив - бул:

Варианты ответов
 • . отчеттук мезгил ичинде милдеттенмелердин көбөйүүсүнөн активдердин да көбөйүүсү же экономикалык пайдалуулуктун азаюусу;
 • ишкананын экономикалык пайдаларын же каражаттарын бөтөн жактарга чыгарууга көмөктөшчү карыздар;
 • ишкананын көзөмөлүндө туруп, келечекте ага экономикалык пайда алып келүүчү каражаттар
Вопрос 4

Пассив, бул:

Варианты ответов
 • отчеттук мезгил ичинде активдердин көбөйүүсүнөн же алардын башка жактардан түшүрүлүүсүнүн, же капиталды көбөйтүүгө алып келүүчү милдеттенмелердин азаюусунан экономикалык пайданын көбөйүүсү;
 • ишкананын экономикалык пайдаларын жана каражаттарын бөтөн жактарга чыгарууга көмөктөшүүчү карыздар жана таза менчиктин булагы
 • ишкананын менчиги болуп, аны көзөмөлүндө турган, келечекте экономикалык пайда алып келүүчү каражаттар.
Вопрос 5

Ишкананын жалпы активдери счеттук план боюнча бөлүнөт:

Варианты ответов
 • кыска жана узак мөөнөттүү;
 • айлануудагы жана айлануудан сырткаркы
 • материалдык жана материалдык эмес.
Вопрос 6

Кош жазуунун негизги  түрлөрү кайсылар?

Варианты ответов
 • жөнөкөй жана татаал
 • жалгыз жана топтолгон;
 • татаал жана кызылдап жазуу.
Вопрос 7

Счеттук планда канча эсептик элементтер бар?

Варианты ответов
 • 5
 • 6
 • 7
Вопрос 8

Жылдын аягында убактылуу счеттордун калдыгы:

Варианты ответов
 • аныкталатат;
 • аныкталбайт;
 • аныкталатат, бирок счет жабылат
Вопрос 9

Жасалган иштин өздүк наркын аныктоо, бул:

Варианты ответов
 • түгөлдөө;
 • Калькуляция
 • баалоо.
Вопрос 10

Ишкананын менчигин чагылдырган формула:

Варианты ответов
 • актив = милдеттенме + менчик капитал;
 • милдеттенме = актив – менчик капитал;.
 • менчик капитал = актив – милдеттенме
Вопрос 11

Кош жазуу - бул...

Варианты ответов
 • болгон операцияны, бир эле учурда эки же андан көп счеттордун дебеттери жана кредиттери боюнча бирдей суммада чагылдыруу
 • эсептик маалыматты бир счеттун дебетинде же кредитинде чагылдырып көрсөтүү.
 • униграфикалык жазуу.
 • а жана в жооптору туура.
Вопрос 12
 1. Инвентардык эсеп – бул:
Варианты ответов
 • эсептик маалыматтарды нарктары менен чагылдыруу
 • өз-ара эсептешүүлөрдү жүргүзүүлөр жөнүндөгү эсеп.
 • эсептик маалыматтарды келген ченбирдиктери боюнча эсепте каттоо.
 • эсептик маалыматтарды түрүнө жана наркына ажыратып чагылдыруу
Вопрос 13

Чарбалык эсептин түрлөру?

Варианты ответов
 • оперативдик жана статистикалык эсеп
 • оперативдик, бухгалтер дик жана статистикалык эсеп
 • оперативдик эсеп, анализ жана статистикалык эсеп
 • норматив дик, эсентик, пландык
Вопрос 14

Чарбалык эссптс колдонуучу өлчогүчтөр.

Варианты ответов
 • эссптик, пландык, эмгектик
 • эмгектик, акчалай, эсентик
 • аналитикалык, акчалай, пландык
 • натуралдык, эмгектик, акчалай
Вопрос 15

 Бухгалтердик эсептин предмета болуп эмнелер эсептелет?

Варианты ответов
 • Чарбалык каражаттар.
 • Чарбалык каражаттар жана алардын булактары, чарбалык процестер
 • Финансылык салымдар
 • Чарбалык кыйммлдяр
Вопрос 16

Бухгалтсрдик баланс эмнени чагылдырат?

Варианты ответов
 • Актив, милдетгенме жана менчик капиталдардын белпилүү мөөнөттөгү абалы
 • Активдердин отчет уба ганда гы өзгөрүшү.
 • Актив жана милдеттенмелердин отчет убагындагы кыймылы
 • Чарбалык каражаттардын синтетикалык көроткүчтөрү
Вопрос 17

Балапстын актнвпиде эмне чагылдырылат?

Варианты ответов
 • Чарбалык каражаттардын пайда болуу булактары
 • Ишкананын каражатгарынын тузүлүшү жана жайгашуусу
 • Отчет убагындагы ишкананын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы
 • Ишкананын учурдагы милдеттснмелери
Вопрос 18

Балапстын пассивн кайсы бөлүмдөн турат?

Варианты ответов
 • Кыска жана узак мөөнотгогү активдер
 • Негизги жана айланма каражаттар
 • Кыска жана узак мөөнөтгегу милдеттенмелер, менчик капитал
 • Менчик капитал жана пайда
Вопрос 19

 Баланс - бул:

Варианты ответов
 • өткөн отчеттук мезгил боюнча ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын көрсөтөт;
 • өткөн отчеттук мезгилдин натыйжасы катары ишкананын каржылык абалын чагылдырат
 • өткөн отчеттук мезгил боюнча ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын жана каржылык абалын чагылдырат.
Вопрос 20

Төмөнкү жооп туура:

Варианты ответов
 • баланс- убактылуу счеттордон түзүлөт;
 • пайда жана зыян жөнүндөгү отчет - убактылуу счеттордун маалыматтарын чагылдырат
 • өткөн отчеттук мезгил боюнча ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын жана каржылык абалын чагылдырат.
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт