^ Ќаверх ^
√отовые уроки дл€ учителей

—айт учител€ дл€ учителей


ћультимед≥йн≥ технолог≥њ на уроках музичного мистецтва

ћультимед≥йн≥ технолог≥њ на уроках музичного мистецтва

јвтор: ¬ершин≥на Ћил≥€ ’арис≥вна,ќЎє8 –одинська школа ƒонецька область,   –азмер: 97.5  B
ƒобавлен: 24.09.2013.

ћатериал на украинском €зыке.

јнотац≥€

¬ипускник сучасноњ школи, €кий буде жити ≥ працювати в новому тис€чол≥тт≥ в пост≥ндустр≥альному сусп≥льств≥, повинен ум≥ти самост≥йно, активно д≥€ти, приймати р≥шенн€, гнучко адаптуватис€ до умов житт€, що зм≥нюютьс€, волод≥ти високим р≥внем толерантност≥. ќдним ≥з найважлив≥ших завдань, що сто€ть перед осв≥тою, Ї оволод≥нн€ ≥нформац≥йними та телекомун≥кац≥йними технолог≥€ми дл€ формуванн€ загальноосв≥тн≥х ≥ загальнокультурних навичок роботи з ≥нформац≥Їю. ÷≥лком очевидно, що, використовуючи лише традиц≥йн≥ методи навчанн€, розв’€зати це завданн€ неможливо, у школ≥ необх≥дно створити ≥ вже створюютьс€ умови, €к≥ здатн≥ забезпечити так≥ необх≥дн≥ можливост≥:

залученн€ кожного учн€ до активного п≥знавального процесу;

сп≥льна робота у сп≥впрац≥ дл€ вир≥шенн€ р≥зноман≥тних проблем;

широке сп≥лкуванн€ з однол≥тками з ≥нших шк≥л, рег≥он≥в;

в≥льний доступ до необх≥дноњ ≥нформац≥њ в ≥нформац≥йних центрах усього св≥ту з метою формуванн€ власноњ незалежноњ аргументованоњ думки.

÷е Ї не ст≥льки завданн€м зм≥сту осв≥ти, ск≥льки задачею застосовуваних технолог≥й навчанн€. “ому нин≥ виникла необх≥дн≥сть реорган≥зац≥њ процесу навчанн€ на основ≥ сучасних ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й, де джерелом ≥нформац≥њ найчаст≥ше Ї електронн≥ засоби .

ћ≈“ј:наданн€ практичноњ допомоги п≥д час створенн€ та впровадженн€ в навчальний процес мультимед≥йних навчальних презентац≥й на уроках  

музичного мистецтва.

ƒ»ƒј “»„Ќ≤ «јƒј„≤ 

опанувати  базов≥ знанн€ з предмету;

систематизувати опанован≥ знанн€;

сформувати навички самоконтролю;

сформувати  мотивац≥ю до навчанн€  в ц≥лому та до окремого предмету;

надати навчально-методичну допомогу учн€м у самост≥йн≥й робот≥ над навчальним матер≥алом.

¬ступ 

ѕ≥двищенн€ ефективност≥ навчанн€ в сучасн≥й школ≥ неможливе без впровадженн€ нов≥тн≥х форм орган≥зац≥њ навчального процесу. ќдним ≥з способ≥в реал≥зац≥њ ц≥Їњ ≥дењ з економ≥Їю часу, сил ≥ засоб≥в, €к довод€ть досл≥дженн€ пров≥дних педагог≥в та психолог≥в, Ї застосуванн€ ≥нформац≥йних технолог≥й. ¬икладач, що волод≥Ї комп’ютером, маЇ ун≥кальну можлив≥сть ≥нтенсиф≥кувати навчальний процес, зробити його б≥льш наочним та динам≥чним.  омп’ютер на уроках музичного мистецтва  стаЇ реальною необх≥дн≥стю. Ќавчати, використовуючи прогресивн≥ методи, – означаЇ навчати методам здобутт€ глибоких знань. —таЇ очевидним, що сучасна проекц≥йна техн≥ка практично створена дл€ шк≥л та студентських аудитор≥й, €к колись були створен≥ дл€ них дошка та крейда. ≈фективн≥сть проведенн€ уроку п≥двищуЇтьс€ за рахунок зменшенн€ рол≥ «класноњ дошки» €к основного ≥нструмента викладанн€ музичного мистецтва . «ам≥сть дошки нин≥ можна використовувати в≥део-демонстрац≥њ, динам≥чн≥ малюнки, що дають змогу наочно збагатити по€сненн€ матер≥алу, звертаючи увагу на особливо складн≥ та неоднозначн≥ моменти. ¬провадженн€ сучасних дос€гнень у сфер≥ мультимед≥йних технолог≥й в осв≥ту дозвол€ють реально полегшити працю викладача, п≥двищити мотивац≥ю до навчанн€, оптим≥зувати ефективн≥сть ≥ €к≥сть педагог≥чного процесу. ѕосиленн€ розумового навантаженн€ на уроках  спонукаЇ замислитись, €к тривалий час утримувати ≥нтерес учн≥в та њх активн≥сть прот€гом всього пер≥оду навчанн€ на необх≥дному р≥вн≥. ¬икористанн€ комп’ютера дозвол€Ї створювати ≥нформац≥йне середовище, що стимулюЇ ≥нтерес та допитлив≥сть учн≥в. —учасн≥ мультимед≥йн≥ засоби значно полегшують процес навчанн€ через реал≥зац≥ю одного з фундаментальних його метод≥в – наочн≥сть. Ќаочн≥сть за я.ј.  оменським, Ї «золотим правилом дидактики». ћузичне мистецтво  значною м≥рою Ї предметом, що вимагаЇ наочност≥ з необх≥дн≥стю використанн€ демонстрац≥йного матер≥алу. ’оча у силу цього комп’ютер з його широкими мультимед≥йними та граф≥чними можливост€ми повинен бути залучений у процес навчанн€ дл€ розв’€занн€ низки проблемних задач сучасноњ методики викладанн€. ¬ажливим завданн€м у вивченн≥ музики в школ≥ (зокрема, теоретичноњ) Ї розвиток просторовоњ у€ви учн≥в. “ому Ї доц≥льним застосовуванн€ комп’ютера на уроках у граф≥чному режим≥ ≥ в режим≥ граф≥чноњ ≥люстрац≥њ матер≥алу .

¬ажливою складовою ≥нформатизац≥њ осв≥тнього процесу Ї накопиченн€ досв≥ду використанн€ мультимед≥йних засоб≥в на шк≥льному уроц≥. ÷е досить новий напр€мок у шк≥льн≥й педагог≥ц≥, €кий нин≥ активно вивчаЇтьс€ та досл≥джуЇтьс€.  “ому нин≥ необх≥дно, щоб кожен учитель з будь-€коњ шк≥льноњ дисципл≥ни м≥г п≥дготувати ≥ провести урок з використанн€м мультимед≥€, адже урок ≥з застосуванн€м нов≥тн≥х комп’ютерних можливостей – це наочно, барвисто, ≥нформативно, ≥нтерактивно, заощаджуЇ час учител€ та учн€, дозвол€Ї працювати учнев≥ у своЇму темп≥, дозвол€Ї вчителю працювати з учнем диференц≥йовано ≥ ≥ндив≥дуально, даЇ можлив≥сть оперативно проконтролювати та оц≥нити результати навчанн€ .

ќтже, використанн€  мультимед≥€  в навчальному процес≥ передбачаЇ, що вчитель вм≥Ї:

обробл€ти текстову, цифрову, граф≥чну ≥ звукову ≥нформац≥ю за допомогою в≥дпов≥дних програм ≥ редактор≥в дл€ п≥дготовки дидактичних матер≥ал≥в (вар≥анти завдань, таблиц≥, схеми, кресленн€, малюнки тощо);

створювати слайди з навчального матер≥алу, використовуючи редактор презентац≥њ Microsoft Power Point та демонструвати презентац≥ю на уроц≥;

використовувати на€вн≥ готов≥ програмн≥ продукти з≥ своЇњ дисципл≥ни;

орган≥зовувати роботу з електронним п≥дручником на уроц≥;

застосовувати навчальн≥ програмн≥ засоби;

зд≥йснювати пошук необх≥дноњ ≥нформац≥њ в ≤нтернет≥ в процес≥ п≥дготовки до урок≥в ≥ позакласних заход≥в;

орган≥зовувати роботу з учн€ми з пошуку необх≥дноњ ≥нформац≥њ в ≤нтернет≥ безпосередньо на уроц≥;

розробл€ти тести, використовуючи готов≥ програми-оболонки або створювати њх самост≥йно, ≥ проводити комп’ютерне тестуванн€.

—л≥д в≥дзначити, що сучасн≥ учн≥ готов≥ до використанн€ нов≥тн≥х технолог≥й на уроках ≥з р≥зних дисципл≥н. ƒл€ них не Ї новим ≥ нев≥домим н≥ робота з р≥зними редакторами й програмами, н≥ використанн€ ≤нтернет-ресурс≥в, н≥ комп’ютерне тестуванн€, оск≥льки на уроках ≥нформатики учн≥ отримують €к у€вленн€ про можливост≥ тих чи ≥нших ≥нформац≥йних технолог≥й, так ≥ конкретн≥ практичн≥ вм≥нн€.

Ќин≥ одн≥Їю з проблем Ї р≥вень п≥дготовки вчител≥в – не вс≥ готов≥ застосовувати нов≥тн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ на своњх уроках та в≥дмовл€тис€ в≥д традиц≥йних метод≥в викладанн€. ѕроблемою також Ї недостатн€ забезпечен≥сть шк≥л сучасними комп’ютерами та комп’ютерними програмами .

ћожливост≥ використанн€ нов≥тн≥х мультимед≥йних засоб≥в забезпечують гуман≥зац≥ю осв≥ти, що передбачаЇ ц≥нн≥сне ставленн€ до р≥зних особист≥сних про€в≥в школ€ра, тобто знанн€ виступають не €к мета, а €к спос≥б, зас≥б розвитку особистост≥.

ќтже, ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ дають змогу:

побудувати в≥дкриту систему осв≥ти, що забезпечуЇ кожному школ€рев≥ власну траЇктор≥ю навчанн€;

докор≥нно зм≥нити орган≥зац≥ю процесу навчанн€ учн≥в, формуючи у них системне мисленн€;

рац≥онально орган≥зувати п≥знавальну д≥€льн≥сть школ€р≥в п≥д час навчально-виховного процесу;

використовувати комп’ютери з метою ≥ндив≥дуал≥зац≥њ навчального процесу та звертатис€ до принципово нових п≥знавальних засоб≥в;

I. ≈фективн≥сть  мультимед≥йних засоб≥в на уроках музичного мистецтва

Ќа в≥дм≥ну в≥д звичайних техн≥чних засоб≥в навчанн€ саме мультимед≥йн≥ дозвол€ють не т≥льки наситити учн€ великою к≥льк≥стю готових, суворо в≥д≥браних орган≥зованих завдань, але й розвивати ≥нтелектуальн≥, творч≥ зд≥бност≥, ум≥нн€ самост≥йно здобувати нов≥ знанн€, працювати з р≥зноман≥тними джерелами ≥нформац≥њ. ѕеревага урок≥в з використанн€м нов≥тн≥х засоб≥в до ≥нших форм зан€ть пол€гаЇ в тому, що учень самост≥йно визначаЇ темп своЇњ п≥знавальноњ д≥€льност≥, оск≥льки сам керуЇ роботою програми за комп’ютером. Ќа традиц≥йному уроц≥ вчитель ч≥тко за часом под≥л€Ї етапи уроку ≥ в≥дводить певний час на розв’€занн€ кожного завданн€. ј на уроках з використанн€м мультимед≥€ Ї ≥деальна можлив≥сть зд≥йснити р≥знор≥вневий п≥дх≥д до навчанн€, стаЇ можливим нав≥ть ≥ндив≥дуальне навчанн€ кожного учн€ .

 омп’ютерн≥ програми мають дидактичне значенн€ ≥ дл€ слабкого, ≥ дл€ мотивованого учн€. —лабк≥ учн≥ встигають зробити небагато, але отримують задоволенн€ в≥д самого процесу навчальноњ прац≥. —ильний учень отримуЇ можлив≥сть, не чекаючи, про€вити ≥н≥ц≥ативу ≥ заглибитис€ в пошукову роботу.

ƒо найб≥льш ефективних форм викладу навчального матер≥алу сл≥д в≥днести мультимед≥йн≥ презентац≥њ, створен≥ за допомогою Microsoft Power Point силами вчител≥в та учн≥в. ÷€ мультимед≥йна форма дозвол€Ї подати матер≥ал €к систему €скравих опорних образ≥в, наповнених вичерпною структурованою ≥нформац≥Їю в алгоритм≥чному пор€дку. ћета такого поданн€ навчальноњ ≥нформац≥њ, перш за все, у формуванн≥ у школ€р≥в системи образного мисленн€. ѕоданн€ навчального матер≥алу у вигл€д≥ мультимед≥йноњ презентац≥њ скорочуЇ час навчанн€, вив≥льн€Ї ресурси ф≥зичних сил та уваги д≥тей. ÷е стаЇ можливим завд€ки властивост€м ≥нтерактивност≥ електронних додатк≥в, €к≥ оптимально пристосован≥ до орган≥зац≥њ самост≥йноњ п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в. ¬икористанн€ презентац≥й дозвол€Ї побудувати навчально-виховний процес на основ≥ психолог≥чно коректних режим≥в функц≥онуванн€ уваги, пам’€т≥, розумовоњ д≥€льност≥, гуман≥зац≥њ зм≥сту навчанн€ та педагог≥чних взаЇмод≥й, реконструкц≥њ процесу навчанн€ з позиц≥њ ц≥л≥сност≥. ¬икористанн€ презентац≥й Ї доц≥льним на будь-€кому етап≥ вивченн€ теми ≥ на будь-€кому етап≥ уроку: п≥д час по€сненн€ нового матер≥алу, закр≥пленн€, повторенн€, контролю. ¬одночас презентац≥€ виконуЇ р≥зн≥ функц≥њ: учител€, робочого ≥нструменту, об'Їкта навчанн€, що сп≥впрацюЇ з колективом.

—еред методолог≥чних завдань, що реал≥зуютьс€ шл€хом застосуванн€ мультимед≥йних презентац≥й, можна вид≥лити:

комун≥кативн≥: оптим≥зувати вм≥нн€ сп≥лкуватис€, вчити творчому застосуванню в нових ситуац≥€х набутих знань, учитись конспектувати, висловлювати свою думку, давати оц≥нку фактам ≥ процесам;

навчальн≥: поглиблювати ≥ систематизувати знанн€ з теми, реал≥зувати м≥жпредметн≥ зв’€зки ;

виховн≥: вчити самост≥йн≥й робот≥ та робот≥ в групах з урахуванн€м ≥нтерес≥в ≥ можливостей сп≥вучасник≥в процесу;

прогресивн≥: розвивати пам’€ть, лог≥ку, мисленн€, формувати об’Їктивн≥сть самооц≥нки.

” ход≥ розробки навчальних мультимед≥йних презентац≥й необх≥дно враховувати, з одного боку, дидактичн≥ принципи створенн€ навчальних програм, вимоги до психолог≥чних особливостей сприйн€тт€ ≥нформац≥њ з екрану, ергоном≥чн≥ вимоги, а, з ≥ншого, – максимально скористатись можливост€ми програмних засоб≥в телекомун≥кац≥йних мереж ≥ сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й. ѕричому, визначальними Ї дидактичн≥ та п≥знавальн≥ ц≥л≥ й завданн€, оск≥льки засоби ≥нформац≥йних технолог≥й – це лише ≥нструмент дидактичних завдань.

ѕеред початком роботи над презентац≥Їю необх≥дно дос€гти повного розум≥нн€ того, про що йтиметьс€. ѕрезентац≥€ повинна бути короткою, доступною ≥ композиц≥йно завершеною. ѓњ тривал≥сть за сценар≥Їм повинна складати не б≥льше 20-30 хвилин при к≥лькост≥ 20-25 слайд≥в, причому демонстрац≥€ одного слайду займаЇ близько 1 хвилину.

≈тапи п≥дготовки мультимед≥йноњ навчальноњ презентац≥њ :

структуризац≥€ навчального матер≥алу;

складанн€ сценар≥ю реал≥зац≥њ;

розробка дизайну презентац≥њ;

п≥дготовка мед≥афрагмент≥в (тексти, ≥люстрац≥њ, в≥део, запис ауд≥офрагмент≥в);

п≥дготовка музичного супроводу;

тест-перев≥рка готовоњ презентац≥њ.

“аким чином, ефективн≥сть мультимед≥йних презентац≥й значною м≥рою залежить в≥д €кост≥ використаних матер≥ал≥в, а також в≥д майстерност≥ педагога. “ому педагог≥чна, зм≥стовна орган≥зац≥€ мультимед≥йних презентац≥й (€к на етап≥ проектуванн€, так ≥ в процес≥ њњ використанн€) Ї пр≥оритетною. «в≥дси важлив≥сть концептуальних педагог≥чних положень, на €ких базуЇтьс€ сучасний урок ≥з використанн€м мультимед≥йних презентац≥й.

ѕ≥д час створенн€ мультимед≥йних презентац≥й необх≥дно враховувати так≥ вимоги:

мотивац≥€ – необх≥дна складова процесу навчанн€, що ф≥гуруЇ прот€гом усього уроку. Ќеобх≥дна ч≥тко сформована мета, що ставитьс€ перед учн€ми. —л≥д врахувати, що мотивац≥€ р≥зко падаЇ, €кщо р≥вень поставленоњ мети не в≥дпов≥даЇ р≥вню п≥дготовки аудитор≥њ;

навчальна мета – ч≥тке формулюванн€ навчальних ц≥лей ≥ завдань;

створенн€ передумов дл€ сприйн€тт€ навчального матер≥алу – використанн€ допом≥жних матер≥ал≥в (п≥дручники, дов≥дники тощо);

викладенн€ навчального матер≥алу – стратег≥€ поданн€ матер≥алу визначаЇтьс€ залежно в≥д поставлених навчальних завдань. ¬ажливим Ї оформленн€ кадр≥в на екран≥ дисплею – необх≥дно дотримуватись загальновизнаних принцип≥в наочност≥ й ефективност≥ сприйн€тт€;

закр≥пленн€ та перев≥рка знань – орган≥зац≥€ комун≥кац≥њ «учень – учитель – учень», дискус≥њ, тестуванн€.

II. ƒидактичн≥ вимоги до навчальних мультимед≥йним засоб≥в

 ожен навчальний мультимед≥йний зас≥б маЇ в≥дпов≥дати вс≥м дидактичним вимогам, що й традиц≥йн≥ пос≥бники, а саме науковост≥, систематичност≥, посл≥довност≥, доступност≥, зв’€зку ≥з практикою, наочност≥. ѕроте п≥д час створенн€ мультимед≥йноњ презентац≥њ необх≥дно враховувати не т≥льки в≥дпов≥дн≥ принципи класичноњ дидактики, але й специф≥чн≥ п≥дходи використанн€ комп’ютерних мультимед≥йних презентац≥й .

Ќеобх≥дно визначитис€ з доц≥льн≥стю њх використанн€. Ќаприклад, малоефективним Ї створенн€ статичних презентац≥й, њх ц≥лком можуть зам≥нити традиц≥йн≥ плакати. якщо ж слайд м≥стить динам≥чн≥ фрагменти, що полегшують роботу вчител€ ≥ п≥двищують ефективн≥сть процесу засвоЇнн€ нових знань учн€ми, то њх присутн≥сть на уроц≥ Ї ц≥лком виправданою. —л≥д застерегти, що п≥д час створенн€ мультимед≥йного продукту Ї помилковою «суха» демонстрац≥€ текст≥в, надто схожих на тексти п≥дручника. ¬еличезн≥ однор≥дн≥ масиви друкованоњ ≥нформац≥њ нец≥кав≥, не дають можливост≥ сфокусуватис€ на найважлив≥шому, не концентрують, а навпаки, розс≥юють увагу.

¬ажливим моментом Ї розпод≥л навчального матер≥алу на слайдах: в≥н повинен подаватис€ порц≥€ми, зручними дл€ сприйн€тт€. Ќелог≥чно на одному слайд≥ розм≥щувати багато ≥нформац≥њ, нав≥ть €кщо вона маЇ в≥дношенн€ до сут≥ питанн€, що викладаЇтьс€ на ньому.

” раз≥ використанн€ нових технолог≥й €к наочного пос≥бника важливою Ї оптимальн≥сть впливу на з≥р ≥ слух, що дозвол€Ї закласти ≥нформац≥ю в пам’€ть учн≥в не т≥льки в фактограф≥чн≥й, але й у асоц≥ативн≥й форм≥. ” зв’€зку з цим, частина ≥нформац≥њ маЇ виноситись на демонстрац≥йний слайд, а частина по€снюватись учителем, що, без сумн≥ву, п≥двищуЇ продуктивн≥сть уроку. ¬икористанн€ мультимед≥йних засоб≥в дозвол€Ї вчителю зб≥льшити обс€г матер≥алу, що викладаЇтьс€ на уроц≥, без шкоди дл€ сприйн€тт€ нових знань учн€ми. “ак, на уроках музики продуктивна робота п≥двищуЇтьс€ за рахунок скороченн€ часу на «переписуванн€» с початку на дошку, а пот≥м у зошити учн≥в. ” результат≥ швидше проходить повторенн€ опорних знань ≥ розв’€зуЇтьс€ б≥льша к≥льк≥сть завдань.

¬икористанн€ Microsoft Power Point вносить необх≥дну новизну в плани старих урок≥в та посилюЇ мотивац≥ю учн≥в т≥льки в тому випадку, коли вчитель грамотно поЇднуЇ ресурси програми в≥дпов≥дно до навчального плану.

ƒинам≥чн≥ елементи на слайдах п≥двищують наочн≥сть, спри€ють кращому розум≥нню та запам'€товуванню навчального матер≥алу. —творенн€ презентац≥й з такими фрагментами Ї зручн≥шим за допомогою б≥льш складних та сучасних програмних засоб≥в, таких €к MySlideShow, Quick Slide Show тощо.

III. ѕосл≥довн≥сть д≥й при створенн≥ мультимед≥йним презентац≥й

ƒл€ вдалого створенн€ навчальноњ мультимед≥йноњ презентац≥њ доц≥льно скористатис€ планом, що передбачаЇ таку посл≥довн≥сть мотивац≥йних д≥й:

розбивка уроку на невелик≥ смислов≥ частини – модул≥;

п≥дб≥р дл€ кожного модул€ в≥дпов≥дноњ форми вираженн€ ≥ поданн€ учн€м заголовку розд≥лу, текст≥в, малюнк≥в, таблиць, граф≥к≥в, звукового та в≥деор€ду тощо (зг≥дно зм≥сту);

моделюванн€ п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в п≥д час вивченн€ розд≥лу ≥ використанн€ результат≥в у його складанн≥;

проектуванн€ способ≥в закр≥пленн€ знань ≥ навичок у зд≥йсненн≥ зворотного зв’€зку (п≥дб≥р задач, контрольних запитань, завдань дл€ моделюванн€, розробка способ≥в анал≥зу в≥дпов≥дей, репл≥к на типов≥ неправильн≥ в≥дпов≥д≥, створенн€ п≥дказок (help));

складанн€ текст≥в, розробка малюнк≥в, таблиць, схем, в≥деор€ду, зг≥дно з вимогами ергоном≥ки; компонуванн€ модул≥в кожного розд≥лу уроку з ергоном≥чноњ точки зору;

дотриманн€ Їдиного стилю поданн€ ≥нформац≥њ дл€ всього уроку; кожен слайд повинен бути необх≥дною ланкою розпов≥д≥ ≥ працювати на загальну ≥дею презентац≥њ;

ун≥ф≥кац≥€ структури ≥ форм поданн€ навчального матер≥алу (ун≥ф≥кац≥€ ≥нтерфейсу користувача, використанн€ граф≥чних елемент≥в, створенн€ шаблон≥в урок≥в);

використанн€ стандартних шрифт≥в, причому обмежитись використанн€м двох чи трьох шрифт≥в дл€ вс≥Їњ презентац≥њ;

використанн€ р≥зних «маркер≥в» дл€ вид≥ленн€ елемент≥в тексту (маркован≥ тексти);

оптимальне використанн€ кольору; найб≥льш ефективно вид≥л€ти окрем≥ шматки тексту кольором або окрем≥ ком≥рки таблиць; вс€ презентац≥€ виконуЇтьс€ в одн≥й кольоров≥й пал≥тр≥, зазвичай, на баз≥ одного шаблону;

застосуванн€ стислого ≥нформац≥йного стилю викладу матер≥алу;

головний принцип: пом≥стити максимум ≥нформац≥њ в м≥н≥мум тексту, привернути й утримати увагу учн≥в.

¬икористанн€ комп’ютерних технолог≥й у навчальному процес≥ з музики  спри€Ї усп≥шному розв’€занню методичних проблем, актив≥зуЇ самост≥йно-п≥знавальну д≥€льн≥сть учн≥в, в≥дкриваЇ нов≥ можливост≥ њх творчого розвитку. –азом з тим, нов≥тн≥ технолог≥њ неодм≥нно мають гармон≥йно поЇднуватис€ з≥ звичною методикою викладанн€ предмету. ѕрактика показуЇ, що мультимед≥йн≥ засоби Ї ефективними на будь-€ких етапах навчально-виховного процесу, проте на р≥зних за структурою та дидактичною метою уроках методика застосуванн€ њх повинна в≥др≥зн€тись.

≤нтенсивн≥сть комп’ютеризац≥њ урок≥в музичного мистецтва визначаЇтьс€ њх спр€мован≥стю: т≥, що провод€тьс€ з елементами мультимед≥€ та ц≥лком комп’ютеризован≥. ƒл€ перших характерним Ї еп≥зодичне звертанн€ до комп’ютерних засоб≥в дл€ розв’€зуванн€ окремих завдань уроку: перев≥рка знань з попередньоњ теми, демонстрац≥€ експеримент≥в, набутт€ нових ум≥нь та знань, виконанн€ тренувальних вправ, контролю тощо. ѕовн≥стю комп’ютеризований урок (мультимед≥йний урок-лекц≥€) – дл€ дос€гненн€ навчальних ц≥лей п≥д час вивченн€ нового матер≥алу. Ўк≥льна лекц≥€ – це форма навчального зан€тт€, €ка будуЇтьс€ на основ≥ ≥нформац≥йно-монолог≥чного методу ≥ передбачаЇ систематичний виклад навчального матер≥алу викладачем, продуманий ≥ п≥дготовлений завчасно ≥з застосуванн€м способ≥в ≥ прийом≥в актив≥зац≥њ п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в, зокрема, мультимед≥йних засоб≥в. Ќа лекц≥њ викладач зд≥йснюЇ ірунтовний виклад значного за обс€гом нового матер≥алу, використовуючи при цьому наочн≥сть, емоц≥йн≥ в≥дступи, окрем≥ запитанн€-зверненн€ до учн≥в. «авданн€м учн≥в Ї первинне усв≥домленн€ ≥ сприйманн€ матер≥алу, його конспектуванн€ .

ћультимед≥йн≥ презентац≥њ готуютьс€ учн€ми вдома, а демонструютьс€ й обговорюютьс€ у клас≥. ≈фективн≥сть такоњ форми роботи ви€вл€Їтьс€ в тому, що учень розгл€даЇ запропоновану тему за власною схемою, тобто у найб≥льш зрозум≥л≥й дл€ себе форм≥. ƒемонстрац≥€ та обговоренн€ ≥ндив≥дуальних презентац≥й даЇ змогу систематизувати значний обс€г матер≥алу з теми, ви€вити р≥вень знань, максимально ефективно проанал≥зувати та п≥двести п≥дсумки. ÷им дос€гаЇтьс€ високий ступ≥нь активност≥ та самост≥йност≥ школ€р≥в.

ќдним ≥з приклад≥в педагог≥чних технолог≥й, що мають багатий потенц≥ал, Ї метод проект≥в. ћетод проект≥в у школ≥ реал≥зуЇтьс€ не т≥льки за допомогою традиц≥йних засоб≥в: книг, дов≥дник≥в, енциклопед≥й тощо, але й завд€ки використанню нов≥тн≥х ≥нформац≥йних технолог≥й, зокрема мультимед≥йних презентац≥й.

—творенн€ презентац≥й з р≥зних тем пройденого матер≥алу та позапрограмних тем €к форма самост≥йноњ роботи учн≥в може стати нов≥тн≥м надзвичайно ефективним методолог≥чним п≥дходом дл€ узагальненн€ та систематизац≥њ отриманих знань. √оловною особлив≥стю такоњ форми навчанн€ Ї дос€гненн€ конкретноњ практичноњ мети – наочна демонстрац≥€ результату роботи: малюнки, граф≥ки, д≥аграми, виконан≥ за допомогою комп’ютера. –обота з пошуку, анал≥зу та компонуванн€ ≥нформац≥њ, добору ≥люстрац≥й – основна, найважлив≥ша частина процесу п≥дготовки завданн€. ќсновною метою Ї створенн€ творчоњ роботи, €ка маЇ елементи власного баченн€, здогадок ≥ фантаз≥њ. ќкр≥м цього, у рамках проектноњ д≥€льност≥ учн≥ працюють над техн≥чним виконанн€м презентац≥њ, використовуючи знанн€ ≥ навички, отриман≥ не т≥льки на уроках музичного мистецтва , але й ≥н .

«астосуванн€ технолог≥њ проектного навчанн€ дозвол€Ї розв’€зати завданн€ формуванн€ творчого мисленн€, забезпечуЇ розвиток ≥н≥ц≥ативи та самост≥йност≥ учн≥в, вони набувають комун≥кативних ум≥нь, працюючи в груп≥, що дозвол€Ї застосувати знанн€, отриман≥ в процес≥ навчанн€, у вир≥шенн≥ практичних завдань. ” викладанн≥ музичного мистецтва  метод проект≥в не т≥льки орган≥чно вписуЇтьс€ у навчально-виховний процес на уроц≥, але ≥ Ї одн≥Їю з форм позаурочноњ д≥€льност≥ з предмету.

” метод≥ проект≥в можна вид≥лити к≥лька етап≥в:

визначенн€ актуальноњ дл€ учн≥в проблеми, над €кою прот€гом певного часу, ≥ндив≥дуально або в груп≥, вони працюватимуть. Ќа цьому етап≥ формуЇтьс€ вм≥нн€ ви€вл€ти проблему;

постановка задач≥ та складанн€ плану роботи розвиваЇ вм≥нн€ шукати можлив≥ шл€хи вир≥шенн€ обраноњ проблеми, визначати об’Їкти досл≥дженн€;

виконанн€ проекту в≥дпов≥дно до поставлених завдань навчаЇ висувати г≥потези, ставити експерименти, систематизувати та узагальнювати результати, анал≥зувати ≥нформац≥ю, отриману з р≥зних джерел;

п≥дведенн€ п≥дсумк≥в роботи даЇ можлив≥сть розвинути вм≥нн€ робити аргументован≥ висновки, обробл€ти дан≥ експериментальноњ ≥ досл≥дноњ роботи, оформл€ти результати, розв’€зувати п≥знавальн≥ ≥ творч≥ завданн€, працювати у сп≥впрац≥;

п≥дготовка захисту роботи. ”чн≥ самост≥йно готують мультимед≥йну презентац≥ю проекту, вибудовують систему аргумент≥в та доказ≥в;

презентац≥€ проекту демонструЇ результат д≥€льност≥, учить донести до громадськост≥ проблему, способи њњ вир≥шенн€, довести правильн≥сть ≥ рац≥ональн≥сть р≥шенн€. Ќа цьому етап≥ розвиваЇтьс€ вм≥нн€ волод≥ти мистецтвом ≥ культурою комун≥кац≥њ.

¬чител≥  музичного мистецтва повинн≥ част≥ше включати до урок≥в  ще один мультимед≥йний компонент – перегл€д уривку ф≥льму ≥ обговоренн€ побаченого . ÷е  актив≥зуЇ увагу учн≥в  ≥ дасть змогу краще запам’€тати матер≥ал, а уроки стануть б≥льш €скравими ≥ динам≥чними. ‘рагменти до перегл€ду треба добирати лакон≥чн≥, але емоц≥йно насичен≥ , перегл€д ф≥льму  не повинен п≥дм≥н€ти  собою ≥нш≥ види д≥€льност≥ на уроц≥. ќстанн≥м часом зросла к≥льк≥сть нових ф≥льм≥в про видатних музикант≥в, ф≥льм≥в-мюзикл≥в, ф≥льм≥в з класичною музикою ≥ фольклором. «нов попул€рним став ф≥льм-опера.   ≥номистецтво  допомагаЇ новим покол≥нн€м  долучитис€ до класичноњ музики, д≥знатис€  б≥льше про музично-театральн≥ жанри.

«розум≥ло , що €кою б ц≥кавою не була розпов≥дь вчител€ про оперу, ≥люстрац≥њ на дошц≥ ≥ слуханн€ ауд≥о-запису буде не достатньо  учн€м дл€ повноти вражень. јдже опера - це гранд≥озне  д≥йство  з хором, хореограф≥Їю, костюмами ≥ декорац≥€ми. ѕерегл€д уривку з ф≥льму  переконаЇ в акторськ≥й  майстерност≥ оперних сол≥ст≥в ≥ хору, принесе насолоду в≥д краси музики та велич≥ театру. ўе б≥льшою м≥рою  це стосуЇтьс€ балетного жанру. “ут без зорового сприйн€тт€ важко об≥йтис€. Ѕ≥льш≥сть пров≥нц≥йних та с≥льських д≥тей взагал≥ н≥коли не були на балет≥, а по телебаченню балет показують дуже р≥дко. ¬≥део-уривки  краще будь-€ких сл≥в покажуть д≥т€м особливост≥  балетного мистецтва, мову танц≥в ≥ пластику жест≥в.  ¬ивчаючи музику до народних звичањв  та обр€д≥в д≥т€м варто було б показати уривки з кол€дуванн€м, водохрещенн€м,  з≥ сватанн€м.

” 7-8 класах, коли особа  композитора чи виконавц€ повинна зац≥кавити учн€ , коли п≥дл≥ток п≥дсв≥домо шукаЇ ≥деал, приклад дл€ насл≥дуванн€ , к≥но знову прийде на допомогу вчителю. ‘рагменти з ф≥льм≥в  треба показати досить велик≥ ≥  зм≥стов≥, щоб д≥ти склали враженн€ не т≥льки про музику, а ≥ про характери цих композитор≥в.

ќтже, використовуючи мультимед≥йн≥ засоб≥в , учитель ≥нтенсиф≥куЇ процес навчанн€, робить його б≥льш наочним ≥ динам≥чним. ≈фективне використанн€ комп’ютера на уроц≥, ум≥ле поЇднанн€ педагог≥чноњ майстерност≥ та можливостей комп’ютерноњ техн≥ки дозвол€Ї вчителю п≥двищити €к≥сть знань учн≥в .

÷≥нн≥стю застосуванн€ мультимед≥йних презентац≥й на уроках музичного мистецтва Ї:

≥нтенсиф≥кац≥€ вс≥х р≥вн≥в навчально-виховного процесу;

багатоаспектний розвиток школ€ра;

ефективн≥ше використанн€ навчального часу;

можлив≥сть зворотнього зв’€зку з кожним учнем;

наочн≥сть поданого навчального матер≥алу;

можлив≥сть розвитку просторового мисленн€ з предмет≥в естетичного  циклу;

оперативн≥сть одержуваноњ ≥нформац≥њ;

п≥дсиленн€ мотивац≥њ навчанн€ шл€хом активного д≥алогу учн€ з комп’ютером.

ќтже, застосуванн€ комп’ютера на уроках музичного мистецтва стаЇ новим методом активноњ орган≥зац≥њ та осмисленн€ роботи учн≥в. ¬икористанн€ комп’ютерних засоб≥в дозволить ≥нтенсиф≥кувати д≥€льн≥сть вчител€ та учн€; п≥двищити €к≥сть вивченн€ предмету; вид≥лити суттЇв≥ сторони музичних  об’Їкт≥в, реально вт≥ливши в житт€ принцип наочност≥; зосередити увагу на найб≥льш важливих (з точки зору навчальних завдань ≥ ц≥лей) характеристик досл≥джуваних об’Їкт≥в.

¬исновки

–еформа сучасноњ осв≥ти реально може бути зд≥йснена лише за умови створенн€ електронних джерел осв≥тньоњ ≥нформац≥њ. ÷≥леспр€мований пошук нового життЇвого досв≥ду за допомогою ≥нформац≥йних технолог≥й спри€Ї тому, що у св≥домост≥ учн≥в настаЇ €к≥сний продуктивний прорив на шл€ху розвитку просторових у€влень. —л≥д також врахувати той факт, що застосуванн€ сучасних технолог≥й на уроках веде до створенн€ умов дл€ розвитку вм≥нь ≥ навичок самоосв≥ти шл€хом орган≥зац≥њ творчо-досл≥дницькоњ навчальноњ роботи учн≥в, спр€мованоњ на ≥нтеграц≥ю та актуал≥зац≥ю знань з р≥зних предмет≥в, а також п≥двищуЇ статус учител€, €кий ≥де в ногу не лише з часом, але й з учн€ми.

ѕерспективою подальших пошук≥в у цьому напр€мку Ї активне р≥знопланове впровадженн€ мультимед≥йних презентац≥й у навчальний процес та досл≥дженн€ ефективност≥ цих новац≥й; використанн€ р≥зноман≥тних складн≥ших мультимед≥йних засоб≥в (комп’ютерного моделюванн€ тощо) у створенн≥ навчальних презентац≥й дл€ урок≥в музичного мистецтва.

—качан: 98

–°–∞–Љ–∞—П –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞–љ–∞—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і–∞ –Њ—В –Т–Є–і–µ–Њ—Г—А–Њ–Ї–Є –≤ –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В70 видеоуроков, 70 презентаций и 24 теста дл€ уроков физики в 8-ом классе

ƒобавить ваш комментарий


ƒл€ перехода на новую строку просто нажмите enter


* ¬аш комментарий по€витс€ выше всех остальных

ѕрочие материалы этого раздела:

ћетодическа€ разработка по музыке "ќсобенности работы концертмейстера в классе скрипки при подготовке к концерту"

 онцертмейстерство, сформировавшись как самосто€тельный вид де€тельности, €вл€етс€ удачным примером универсального сочетани€ в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, исполнител€, импровизатора и психолога.

—ценарий и презентаци€ к уроку по музыке "ƒобрый праздник среди зимы"

”рок-концерт рассказывает о истории новогоднего праздника,традици€х и обр€дах. ћы знакомимс€ с символами Ќового года и их происхождением. ”стный материал чередуетс€ с музыкальными номерами.

√ород „елны

ѕрезентаци€, выполненна€ в формате Movie Maker, расскажет о городе Ќабережные „елны.

ћетодическа€ лекци€ по музыке "ќрганизаци€ домашних зан€тий скрипача"

ћатериал рассказывает как наиболее полно и продуктивно организовать ребенка при индивидуальной самосто€тельной работе вне класса, систематизировать полученные в школе знани€ и применить в услови€х самоконтрол€.